translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
Stru?njak savjetuje . ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

?to je RFID?

Radio Frequency Identification (RFID)
RFID je tehnologija u kojoj se obavlja identifikacija pomo?u elektromagnetskih valova u radio frekvencijama. Postoji ve? vi?e od 50 godina. Njene glavne prednosti su da RFID odzivnici, koji sadr?e neke informacije, mo?emo prepoznati bezkontaktno (?ak i u slu?ajevima kada nisu izravno vidljivi) te da mo?emo upisivati dodatne nove informacije.


Mobilni RFID printer Zebra RP4T - mobilno RFID rje?enje

Kako radi RFID?
Kada RFID odzivnik u?e u podru?je dosega RFID ?ita?a, on kroz odgovaraju?e antene preko radio valova pro?ita podatke evidentirane u odzivniku. Mo?ete unijeti i nove podatke. ?ita?i brzo mogu identificirati veliki broj odzivnika (vi?e od 100 u sekundi). Odzivnik tvori mali integrirani krug (chip) i RF antena. Ako su u njemu i baterije, govorimo o aktivnim odzivnicima, a bez baterija su pasivni. Postoji mnogo razli?itih oblika RFID odzivnika: naljepnice (koji se nazivaju i pametne oznake), kartice, privjesci, staklene cijevi, plo?ice, diskovi, kutije i sl. a koriste se za ozna?avanje i pra?enje ?ivotinja, identifikaciju proizvoda u trgovinama, identificiranje brodskih kontejnera, pla?anje cestarine, pra?enje po?iljki u logistici, zadu?ivanja knjiga, registraciju radnog vremena, kontroli pristupa (u posebno za?ti?enim podru?jima, u parkirali?ta, u gara?ama), za kodiranje klju?eva, pra?enje proizvodnih procesa, itd.


Ti-RFID Antena Tiris

RFID komponente sustava
RFID sustav sastoji se od sljede?ih komponenti: RFID odzivnik, RFID ?ita?i i RFID antene. Budu?i da ve?ina RFID odzivnika, koji su u uporabi danas, za napajanje ne koristi vlastitu energiju (nemaju ugra?ene baterije, govorimo o pasivnom odzivniku), primaju ju kroz radio valove. Kako? ?ita? dolazi u dodir s kontaktom preko svoje RFID antene koja u prostor oko sebe emitira radio valove. Kad je odzivnik dovoljno blizu antene, primi radio valove i s time si osigura dovoljno energije da djeluje. To mu omogu?uje, da po postavljenom protokolu uspostavi komunikaciju s ?ita?em, u okviru kojeg razmjeni ?eljene informacije. U nekim RFID sustavima se koriste odzivnici, s ugra?enim baterijama (koje imaju dugi vijek trajanja - 5 do 10 godina). Za takav odzivnik se ka?e da je aktivni. U takvim sustavima, odzivnici ne tro?e energiju za svoj rad iz elektromagnetskih polja koje emitira ?ita?, jer je dobiju iz baterije. Stoga, polje mo?e biti slabije ili su komunikacijske udaljenosti izme?u odzivnika i ?ita?a ve?e.

Pametne naljepnice - RFID

Kada govorimo radijskim frekvencijama pri RFID identifikaciji, znamo da ove frekvencije mogu biti vrlo razli?ite. Po?inju na oko 100 kHz, te se kre?u do nekoliko GHz. Svaka komponenta RFID sustav je dizajnirana za rad na jednoj frekvenciji, precizno. U RFID sustav uklju?uju se samo one komponente koje rade na istoj frekvenciji (npr. odzivnici koji djeluju na 125 kHz ne mogu se koristiti u sustavu koji djeluje na 13,56 MHz). Frekvencija RFID sustava ovisi o namjeni rje?enja, jer neke radne zna?ajke variraju na razli?itim frekvencijama (udaljenost prepoznavanja odzivnika, brzina prijenosa podataka, itd.).


NordicID PL 3000

Vizija RFID-u trgovinskom poslovanju
Prema nekima, RFID tehnologije u trgovinama ?e postupno istiskivati barkod tehnologiju, ali to se jo? nije dogodilo. Kako pomo?i s RFID u trgovinama? Kolica s robom malo prije pla?anja ulaze u podru?je rada RFID ?ita?a na blagajni, on automatski u trenutku pronalazi ozna?ene RFID-proizvode komuniciraju?i s odzivnicima, po?alje podatke u ra?unalo i ispi?e ra?un koji kupac pla?a. Otvore se sigurnosna vrata preko kojih kupci gura kolica i kre?e na parkirali?te. Transakcija se odvija vrlo brzo.

Oprema za kori?tenje radiofrekventne identifikacije (RFID)
Osim odzivnika i ?ita?a u ovu opremu spadaju i printeri za pametne oznake. Njima mo?emo ispisati na naljepnici neki tekst, dodati bar code i u RFID naljepnicu upisati ?eljeni sadr?aj. Osim pametne oznake na tim pisa?ima kao repromaterijal koristimo ribone za ispis.

Vi?e o RFID u Hrvatskoj na GS1 Hrvatska odnosno GS-1 Croatia


NordicID Morphic kombinira mnoge funkcionalnosti u jednom ure?aju, uklju?uju?i i RFID

Oprema za radiofrekventnu identifikaciju (RFID):
 • pisa?i za pametne oznake (RFID) koji ozna?avanje s bar kodom pro?iruju metodologije pra?enja u napredne mogu?nosti za prikupljanje podataka
 • reprodukcijski materijal: pametne oznake (RFID naljepnice)
 • RFID ?ita?i i antene
 • RFID terminali
 • RFID dodaci


  RFID dodatak za ra?unala Socket CF RFID Reader Scan Card

  RFID u Sloveniji
  GS1 Slovenija je slu?beni predstavnik branda EPCglobal, ?to je standard za radiofrekventnu identifikaciju. Slovenske tvrtke pridru?ene EPCglobal-u imaju direktan pristup za aktualne informacije o razvoju i kori?tenju EPCGlobal-a. Zbog razmjene iskustava u GS1 formirana radna grupa koja je uklju?ila predstavnike tvrtki: Gorenje, Krka, LEOSS, Oria, Spar, Elan, Revoz Mura, Identicus, Europlus, Mercator i ?pica.
  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>