translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Stru?njak savjetuje . ?to je bar kod?

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
?to je bar kod?

Barkod osnove

Povijest barkoda u ozna?avanju proizvoda
Osnovna ideja bar koda dolazi iz SAD-a, gdje je ideja ro?ena kod dva ameri?ka in?enjera ve? daleke 1948. Njihova ideja je dovela do uvo?enja UPC (Universal Product Code), u SAD-u 1973, kada se 12-znamenkasti numeri?ki bar kod kao naljepnica po?eo stavjati na artikle u trgovinama. Sustav je djelovao pod okriljem UCC (Uniform Code Councill). To je omogu?ilo dodjeljivanje jedinstvenih kodova za stavke (u SAD) i zapis barkoda za taj broj. ?etiri godine kasnije, u Europi unutar organizacije EAN (European Article Association, kasnije EAN International) po?eli su uvoditi kompatibilan sustav, koji je 12-znamenkasti UPC sustav pro?irio na 13 znamenaka (EAN kod duljine). Nakon toga, zajedni?ki sustav je uzeo ime EAN UCC. Ovo je zna?ilo da se brojevi jo? uvijek utvr?uju posebno za dva sustava, ali je uvjeravano da isti broj ne mo?e biti dodijeljen u oba sustava. Sredinom 2005 do?lo je do reorganizacije i promjene imena u GS1 (EAN International spajanje sa UCC). Danas GS1 (Globalni jezik poslovanja) se sastoji od 104 organizacije u vi?e od milijun ?lanova u 145 zemalja (predbroj zemlje). GS1 sustav je skup standarda koji poma?u kako bi se olak?alo u?inkovito upravljanje opskrbnim lancima s jedinstvenim ozna?avanjem proizvoda, prijevoznih jedinica, lokacija i usluga. Osnovu sustava ?ini jedinstveni identifikator (broj) koji ubrzava proces elektronske trgovine, pra?enja i sljedivosti. Zbog automatskog prikupljanja podataka, identifikacijski broj zabilje?en je u obliku bar koda. Identifikacijski broj je negovore?i, tako da se sve relevantne podatke bilje?i u bazu podataka. Electronic Data Interchange (EDI, RIP) omogu?ava brzu i pouzdanu razmjenu podataka izme?u poslovnih partnera.

Za?to su bar kodovi?
Bar kodovi su takav grafi?ki format jedinice artikla (EAN-UCC) na ambala?i proizvoda u maloprodaji, koja osigurava brz, jednostavan i pouzdan mehani?ki prijenos ove informacije u blagajnu i ostalu ra?unalnu opremu du?ana. Tijekom godina razvili su se razli?iti oblici (standardni) bar kodova, koji su omogu?uili da se pro?iri uporaba i u drugim podru?jima. Osim za kori?tenje u trgovinama nalazimo ih u podru?ju logistike i transporta, proizvodnje, zdravstvene za?tite, obrazovanja i kulture, turizma, dr?avne i javne uprave. U kombinaciji s tehnologijom Radio Frequency Identification (RFID), o?ekuje se da ?e do?i do ?irenja na podru?ja gdje se uporaba automatske identifikacije, ?inila utopijskom. Njenim kori?tenjem dolazi do pove?anja u?inkovitosti rada jer se eliminiraju ljudske pogre?ke i omogu?ava br?e i to?nije prikupljanje podataka s ambala?e, etiketa, u paketnoj distribuciji, za administrativne svrhe, iskaznice (nadzor kori?tenja radnog vremena, kontrola pristupa) za odr?avanje evidencija u skladi?tu, inventuri robe ili imovine, u ambulantnoj prodaji (prodaja na terenu), itd..

Koriste?i tehnologiju crti?nog koda u trgovinama se osiguralo da brzo i bez gre?aka ure?aj prikuplja nedvosmislene informacije o artiklu za rekordan broj pojedina?nih stavki u vremenu. S pojavom supermarketa, potreba za ubrzavanjem rada i pove?anjem pouzdanosti za unos podataka o artiklima na blagajni javlja se kao konkurentska prednost i nu?nost za opstanak.

?to je bar kod?
U uporabi je vi?e na?ina zapisa barkoda, koji se sastoje od niza paralelnih linija razli?itih ?irina tamne i svijetle zone. Kombiniranjem ?irine linija i prostora, zapisujemo tra?ene podatke. Barkod ?ita?i su ure?aji koji to znaju pro?itati iz ovih kombinacija linija i snimljene podatake proslijediti dalje.

Ako radimo sami ispis bar kodova za sebe, moramo biti pozorni na svijetle ili tihe zone koje su s lijeve i desne strane od prve i zadnje crtice. Svijetle zone su podru?ja iste boje kao podloga za bar kodove i moraju biti "prazne". U stvari, i one su dio simbola koje bar kod ?ita? pro?ita. Tako?er je va?an i kontrast barkod simbola, koji je najbolji kada su crne linije na bijeloj pozadini. Tako?er mo?ete kombinirati razli?ite boje, ali sve kombinacije nisu dopu?tene. Za vi?e informacija o adekvatnosti boje podloge, nazovite nas na na? telefon ili pi?ite na na?u e-mail adresu.

Barkod ? vrste
Osim crti?nih barkodova, o kojima smo govorili ranije, a poznati su kao "linearni" (jednodimenzionalni) bar kodovi, postoje dvodimenzijski ili 2D kodovi (npr. QR kod). Potonji se koristi kada je potrebno grafi?kim simbolom snimiti veliku koli?inu podataka ili ?elimo posti?i visoku gusto?u zapisa.

Bar kod omogu?uje u?inkovitiji rad jer:
 • spre?ava ljudske gre?ke,
 • omogu?uje br?i i to?niji prihvat podataka: s ambala?e, etiketa, u paketnoj distribuciji, u administrativne namjene, s ID kartica (registracija radnog vremena, kontrola pristupa), za vo?enje evidencije (u skladi?tu, inventure OS ...), pri ambulantnoj prodaji - na terenu, itd.

  Bar kod ? podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Odabir simbologije
  U sustavu GS1 koriste se razli?ite simbologije bar koda. U maloprodaji, koristi se simbologija EAN-13 ili EAN-8. Simbologija ITF-14 je pogodna za izravan ispis na valoviti karton. Za specifi?ne potrebe u logistici odgovara GS1-128 simbologija koja se koristi uz uporabu dodatnih aplikacijskih identifikatora (AI) uz GTIN tako?er pru?aju zapis razli?itih kombinacija opisnih podataka (npr., broj serije, datum isteka roka uporabe, te?ina ...).

  Barkod simbologije
  Kao ?to znamo, postoji nekoliko tipova barkod simbologija. Svaki od njih ima odre?ene prednosti i nedostatke. Neke vrste su se razvile iz povijesnih i politi?kih razloga, a druge jer imaju stvarne tehni?ke prednosti kori?tenja, kao ?to su gusto?a pohranjenih podataka, veli?ina, pouzdanost ?itanja, mogu?nost kodiranja vi?e znakova, broj takvih podataka i simbola. Pogledati ?emo najva?nije i naj?e??e kori?tene bar kodove koji ?e se koristiti za pra?enje artikala, kontejnera i paleta u fazi slije?enja u proizvodnji, i to:

  EAN-13 (European Article Numbering)
  EAN13 etablirao se na europskom tr?i?tu za ozna?avanja proizvoda kao kod koji odre?uje dr?avu i poduze?e proizvodnje. Obi?no, prva tri znaka definiraju dr?avu ili nacionalnu organizaciju koja je izdala broj, sljede?a ?etiri, pet ili ?est mjesta govore o proizvo?a?u artikla, a na preostalih pet, ?etiri, odnosno tri mjesta dodjeljuju se brojevi artikla za stavke proizvo?a?a, 13 znak je kontrolnog karaktera, koji se po posebnom algoritamu izra?unava na temelju prethodnih dvanaest brojeva i provjerava to?nost ukupne brojke (oznake) proizvoda. ?itanja EAN simbola mogu biti vi?esmjerna, u osnovi se koristi za ozna?avanje artikala u maloprodaji (POS - Point-Of-Sale). EAN13 se uva?ava kao standard za ozna?avanje razli?itih publikacija po ISBN broju.

  ITF (Interleaved 2 od 5)
  To je numeri?ki barkod ve?e kod gusto?e, koji se ?esto koristi u skladi?tima i u te?koj industriji. Zbog mogu?nosti la?nih o?itanja oko koda ?esto se koristi crni okvir, koji sprje?ava da laserske zrake kod djelomi?nog preleta koda prenose la?ne informacije u aplikaciju. ITF-14 kod je pogodan za izravan ispis na valoviti karton.

  Kod 128 je vrlo kompaktan alfanumeri?ki k?d, ?to zna?i da mo?e kodirati i brojeve i slova i neke simbole. Prednost u odnosu na druge kodove je izvanredne gusto?e, ?to zna?i da mo?e biti napisan na malom podru?ju velik broj podataka. Zbog njihove geometrijske osobine barkod ?ita?u omogu?uje brzo i pouzdano ?itanje.

  EAN.UCC-128 (sada, po novome: GS1-128)
  EAN.UCC-128 simbologija je varijanta izvornog koda 128, koji se prvenstveno koristi u aplikacijama za identifikaciju proizvoda. Za razliku od koda 128 ne primjenjuje se na odre?ene specifi?ne funkcionalne znakove, a zadnja - kontrolna znamenka se izra?unava na druga?iji na?in. EAN.UCC je jedina simbologija koja omogu?ava kodiranje dodatnih informacija, izvan identifikacije. Nije namjenjen za ozna?avanje artikala u maloprodaji. Mogu?e je dvosmjerno ?itanje kodova kako s fiksnim, tako i s prijenosnim skenerima. Du?ina koda varira ovisno o broju i vrsti pisanih znakova, kao i ?irini najtanjih barkodova koja dodatno definira cijelu ?irinu barkoda.

  SSCC (Serial Shipping Container Code - serijski kod kontejnera)
  SSCC kod koristi simbologiju UCC.EAN-128. Ina?e je u tom kodu zakodiran broj koji se koristi za jedinstvenu identifikaciju logisti?kih (transportnih i skladi?nih) jedinica.

  RSS simbologija
  Simbologija (RSS) je skup linearnih simbologija koja omogu?ava kodiranje 14-znamenkastih brojeva Globalne trgovinske identifikacije (GTIN) EAN UCC. Sa RSS iskori?tavamo punu identifikaciju proizvoda i druge aplikacije za opskrbne lance, u situacijama s ograni?enim prostorom gdje se ne mogu normalno koristiti postoje?e linearne simbologije.

  Kontrolni znak (Checksum) je dodatni znak dodan barkodu, koji osigurava pravilno ?itanje istoga. Pri nekim kodovima kao npr. ITF koda, je nu?an, jer je tamo sklonost gre?kama u ?itanju velika. Me?utim, kod (code) 12 sam po sebi ima ugra?en kontrolni znak pa dodatne provjere obi?no ne treba.

  Pri odluci u izboru me?u razli?itim simbologijama je potrebno po?tivati:
 • prostor, koji je na raspolaganju na artiklu,
 • vrstu informacija, koje treba ukodirati: da li zadovoljava samo GTIN ili trebamo jo? dodatnih informacija (svojstva),
 • radna okolina, u kojoj se o?itavaju simboli barkoda (u maloprodajni ili u distribuciji - npr. u skladi?tu).  Na fotografiji su prikazane vanjske dimenzije osnovnih veli?ina (veli?ina faktor 1,00). Omogu?uje se kori?tenje faktora veli?ina u rasponu 0,8 - 2,0, s kojima mno?imo dimenzije osnovnog simbola. Mo?emo simbol smanjiti do 80% od osnovne veli?ine ili pove?ati za 200%. Smanjenje simbola je ograni?eno kvalitetom ispisa koju nudi oprema za obilje?avanje. Zbog visoke kvalitete ispisa profesionalnom opremom Zebra koristi se vi?e od 90% poduze?a s popisa Fortune 500.

  Posebnu pozornost treba posvetiti tzv. svjetloj ili mirnoj zoni ("tiha zona") koje su lijevo i desno od prve i zadnje crtice. Tiha zona mora postojati na istoj osnovi na kojoj se ?ita barkod - treba biti "prazno", jer oni su dio simbola. Tako?er je va?an kontrast simbola. Najbolji barkodovi su crno na bijelom. Vi?e o simbolima barkod sistema GS1 sustava i o njihovoj primjeni na?i ?ete u PDF datoteci na njihovim web stranicama.

  Kako funkcionira GS1 sustav?
  GS1 sustav je skup standarda, koji omogu?ava u?inkovito upravljanje opskrbnim lancima s jedinstvenim ozna?avanjem proizvoda, prijevoznih jedinica, lokacija i usluga.  Osnove sistema predstavlja globalno jedinstveni identifikator, kojim se ubrzava proces elektronske trgovine i sljedivost. Zbog automatskog prikupljanja podataka, identifikacijski broj zabilje?en je u obliku barkoda. Identifikacijski broj je negovore?i, zato su svi relevantni podaci zabilje?eni u bazi podataka. Electronic Data Interchange, ra?unalna izmjena podataka (EDI, RIP) omogu?ava brzu i pouzdanu razmjenu podataka izme?u poslovnih partnera.

  Bar kodovi ? uvo?enje
  Glavni razlog za kori?tenje bar kod tehnologije je jedinstveno numeriranje jedinica. Zapis barkoda na pakiranju je primjer naj?e?eg kori?tenja bar koda. S pojavom supermarketa, potreba za ubrzavanjem rada i pove?anjem pouzdanosti une?enih podataka na blagajni pokazala se kao konkurentska prednost i nu?nost za opstanak. Artikl ima jedinstveni broj koji tako?er ovisi o pakiranju. Dakle, kartonsko pakiranje s dvanaest litara soka ima razli?iti barkod na ambala?i od svake litre istoga soka.

  Ali ?to ?e se dogoditi ako je proizvod premalen za bar kod?
  Za takav proizvod odobrava se skra?eni GS1 GTIN-8, ali samo ako njegova ukupna povr?ina ne prelazi 80 cm? i na kojem je najve?a povr?ina pogodna za tisak manja od 40 cm?.

  Barkod - oprema za tiskanje
  Pisa?i su kao i skeneri osnovna uporabe barkodova. Bez profesionalno tiskanih barkodova, kojima su proizvodi ozna?eni, a zatim o?itani, danas se vi?e ne mo?e raditi. Samo dobro ispisani crti?ni kodovi mogu se ?itati bilo gdje u svijetu. Dakle, mogli bismo potvrditi da je to uistinu globalni jezik poslovanja. A taj jezik je najbolji uz ispis Zebra pisa?a koji su, kada su u pitanju rje?enja za tisak, daleko ispred svih. Primjer: za seriju High Performance Zebra pisa?a koji mo?e raditi bez gre?ke 24 sata / dan, 7 dana / tjedno, 365 dana / godina, je bolje omogu?iti da rade kontinuirano, umjesto da ih isklju?ite.

  Vrste barkod pisa?a:
 • STOLNI koji najbolje do?u do izra?aja tamo gdje je prostor ograni?en. Oni su kompaktni i jeftini, optimiziranog i modernog dizajna te racionalnog iskori?tavanja prostora, ali mogu zadovoljiti i kriterije za velike brzine i kvalitetu ispisa naljepnica.
 • INDUSTRIJSKI ?ija je karakteristika da mogu ispisati dnevno 5.000, 30.000 ili ?ak 100.000 etiketa i drugih medija. Tu spadaju Zebra High Performance printeri i oni iz serije Zebra Industrial & Commercial.
 • MOBILNI, koji u?inkovito prevladavaju i ve?inu problema povezanih s radnim postupcima koje se odr?avaju na terenu. Prema tome, danas mo?ete raditi na terenu, sli?no kao u uredu - udobno, to?no, brzo i u?inkovito.

  Uz barkod pisa?e tako?er mo?ete birati i izme?u pisa?a:
 • Za pametne naljepnice (RFID), koje ozna?avanje barkodom pro?iruju naprednim metodologijama i mogu?nostima koje predstavljaju RFID tehnologije
 • Kartica, koje omogu?uju brzu i jednostavnu proizvodnju razli?itih jedobojnih i vi?ebojnih sigurnosnih kartica za identifikaciju. Za sve pisa?e kartica preporu?ujemo CardFive softver za brzo i jednostavno kreiranje i tiskanje.

  Programi za oblikovanje i tisak
  Software za projektiranje i tiskanje industrijskih naljepnica, barkoda i RFID oznaka u MS Windows okru?enju. Mo?ete birati izme?u nekoliko razli?itih softverskih paketa koji ?e osigurati profesionalni ispis pomo?u odgovaraju?eg pisa?a proizvo?a?a Zebra. Softver (Zebra DesignerPro, Euro Plus Nice Label i Nfive) podr?ava upotrebu svih vrsta baza podataka, njihovu integraciju u poslovanje i automatizirane sustave za tisak, a priprema rje?enja potpuno je prilago?ena tiskanju naljepnica, RFID naljepnica i barkodova. Koji softver bi trebali odabrati?

  Pribor za pisa?e
  Cilj pribora za pisa?e je pobolj?anje svojstava standardnih Zebra pisa?a prema specifi?nim zahtjevima korisnika. Tu spadaju razni kablovi, punja?i baterija, baterije, ugra?eni setovi razli?itih fontova, memorijske kartice, tipkovnice, tipkovnice za nezavisan rad printera (bez kori?tenja ra?unala), previja?ka jedinica, setovi za odr?avanje, be?i?ne veze, razne upute, printerska komunikacijska su?elja, pribor za ugradnju u automobil i mnoge druge opreme visoke kvalitete koje nudi vrhunski proizvo?a?a Zebra.

  Sav potrebni repromaterijal:
  Veliki izbor predmeta na lageru s kratkim rokom isporuke, dostava po dogovoru. ?irok raspon i za najzahtjevnije kupce. Pristupa?ne cijene i savjeti o odabiru. Repromaterijal na zahtjev, tako?er mo?emo otisnuti.

 • ispisne trake (folije ili riboni),
 • papirne naljepnice i privjesnice,
 • sinteti?ke naljepnice,
 • pametne naljepnice (RFID)
 • printerske folije za u?ivne etikete
 • ISO kartice.

  Barkod - oprema za ?itanje:
  Barkodovi se mogu ?itati, ili to?nije, njihovo snimanje je mogu?e s barkod skenerima (ru?ni, fiksni, industrijski, OEM) s programom i vezom na ra?unalo tj. informacijski sustav. Ovi ?ita?i mogu biti i samostalni ure?aj (ru?ni terminali i ru?na ra?unala), u koji je ugra?ena memorija i program koji mu omogu?uje da radi. Oni su ?esto povezani be?i?no u operativni sustav i rade s "real time" podacima. Kori?tenje takvih ru?nih ra?unala omogu?uje brzu i dosljednu provedbu inventure u skladi?tu, inventure osnovnih sredstava, nadzora proizvodnje, sustav sljedivosti i sli?no.

  Barkod ? veza s programom
  Program je dio programske opreme ("software") i slijed je naredbi u strojnom kodu (?Machine code? ili ?Machine language?), koji mo?e obavljati ra?unalo, odnosno njegov procesor. Sastoji se od niza izvr?nih strojnih naredbi u tekstualnom obliku u izvr?noj datoteci (?.exe, .dll, .com files?), koji su iz izvornog teksta stvoreni pomo?u prevodioca (compilera).

  Platforma ili arhitektonska osnova je skup svih ra?unalnih dijelova, a svaki procesor ima svoj izvorni kod. Za svaki treba upotrebiti druga?iji prevodilac ("compiler"), koji prevodi izvorni kod u strojni. To zna?i da je strojni jezik vrlo razli?it me?u razli?itim procesorima, ali ne i za one koji su na istoj osnovi. Kori?tenjem razli?itih prevodioca mo?e se program u jednom od programskih jezika prevesti u strojni kod za razli?ite arhitekture.

  Operacijski sustav (OS) je dio arhitekture ra?unala i osnova je za rad odre?enih va?nih programa ("Software"), te upravlja komponentama ra?unalnog hardvera (?Hardware?). OS je dio programa koji djeluje kao veza izme?u korisnika i ra?unalnog hardvera. Programi su specijalizirani za provedbu na pojedinoj arhitekturi i sadr?e strojni kod koji obavlja naredbe putem operativnog sustava. Oni djeluju kao veza izme?u hardvera i softvera. Su?elja mogu biti grafi?ka ili znakovna

  Zadaci operacijskog sustava su:
 • Olak?ati rad korisnika
 • Dodjela resursa korisnicima (CPU, memorija, ulazno / izlazni ure?aji)
 • rje?avanje konfliktnih situacija (istovremeni pristup resursima)
 • Optimizacija i kontrola nad resursima

  Barkod ? djelovanje
  Cijeli proces kori?tenja barkoda po?inje s oznakom. Ozna?ava se zato kako bi se olak?ala identifikacija. Grafi?ke oznake omogu?uju profesionalni barkod pisa?i, koji su ranije pripremljeni s posebnim programima za oblikovanje i ispis. Kad su proizvodi, osnovna sredstava, paketi, dokumenti, itd. ozna?eni i do?e do potrebe da ih se identificira, to se izvede pomo?u ru?nih terminala i ra?unala. Budu?i da je robi na svom preuzimanju (u skladi?te) dodijeljen bar kod i lokacija mu je u?ala u informacijski sustav, program nas u slu?aju neto?nog barkoda na ovo upozori.

  Sve, kako je navedeno u prethodnom stavku, je mogu?e uz kori?tenje barkod ?ita?a ("scannera"), opremljenih programom za de?ifriranje barkodova. Ovaj program utvrdi o kojem tipu barkoda se radi, a zatim pretvara podatke u njemu iz strojno ?itljivog oblika tako da su ?itljivi za ljudsko bi?e (u niz brojeva i slova). Takvi ?ita?i su spojeni na ra?unalo ili kompjutorski terminal paralelno s tipkovnicom, tako da ra?unalni program ne?e primijetiti razliku izme?u ru?no une?enih podataka od onih koji su do?li kroz ?ita?. U slu?aju da je barkod previ?e o?te?en ili promjenjen na bilo koji na?in (npr. zaljepljen zajedno), to ne?e biti u mogu?nosti pro?itati bilo koji ?ita?, pa se ide dalje prema takvim naprednim modelima koji umjesto laserskog skenera imaju ugra?ene kamere. U tom slu?aju se preko tipkovnice ru?no unese kodirani skup znakova (prikazan iznad ili ispod barkodova).

  Bar kod - br?i i to?niji unos dokumenata i robe te ...
  Dokumenti se potom, nakon ?to su ispisani i dopunjeni promjenjivim podacima (koli?ina, vrijeme proizvodnje, itd.), unose u ra?unalo. Uz promjenjive podatke moraju biti uneseni jo? i podaci za povezivanje, koji su ispisani na papiru i u nekoj datoteci. Podatke za povezivanje ispi?e se kao barkod na dokument, kako bi se olak?alo unos podataka i smanjile potencijalne pogre?ke. Primjer: izdatnice, medskladi?nice, izvje??e o radu i sli?no. Kada je rije? o izdatnici, to zna?i da se robe uzmu iz skladi?ta, a na dokument ?e biti napisana izdana koli?ina, koju po uzimanju upisuje skladi?tar.

  Bar kodovi - ... lak?a potraga ili identifikacija
  Ako je roba ili njegova ambala?a u skladi?tu ozna?ena bar kodovima, olak?a se inventura robe u njemu. Gdje se nalazi skladi?te nije va?no, jer danas znamo i pokretna skladi?ta (npr. terenska prodaja). ?ak su i natpisi na osnovnim sredstvima dugotrajne imovine nezamislivi bez barkoda koji je ispisan iznad ili ispod inventarnog broja. ?ak i za interni premje?taj robe ili dokumenata, kori?tenje bar kodova postaje ?e??e jer ga uporaba potonjeg ubrzava ili automatizira njihovu distribuciju (npr. u administrativne svrhe zdravstva).

  Bar kodovi ? sljedivost
  U slu?aju proizvodnje pokvarljive robe poput hrane i lijekova, zakonski je potrebno osigurati sljedivost istih, ?ime se uvelike olak?ava identifikacija odre?enih proizvoda ili njihova serija proizvodnje. To je potrebno u slu?ajevima kada se, na primjer, za odre?eni proizvod ustanovi da nije pogodan za kori?tenje ( posljedice ?ega mogu za zdravlje biti vrlo ozbiljne i dugoro?ne). Ako je osigurana sljedivost, takvim proizvodima nije te?ko u?i u trag, te ih ukloniti s tr?i?ta.Tvrtka tako sa?uva i ugled jer svojim produktima ne ugrozi ljude kako bi ina?e mogla.

  Primjer knji?nica
  U knji?nici svaki ?lan primi iskaznicu (?lanska iskaznica), u kojoj uz druge podatke ima i barkodova. Mogu se tiskati na zahtjev, kvaliteta je osigurana kori?tenjem profesionalnog pisa?a Zebra i Zebrinog repromaterijala (kartice, trake za tiskanje ...). Kako je barkodom ozna?eno sve gradivo koje je dostupno ?lanovima, s takvom je karticom i vezom na IS omogu?eno automatsko izdavanje knjiga. Uporaba papira ("papirologija") u knji?nicama otpada (umjesto fizi?ke evidencije na karticama koje smo vidjeli prije petnaest godina, zapisi su sada uvijek dostupni na Va?em ra?unalu). U nekim slu?ajevima ?lanske kartice imaju magnetne trake, koja se ?itaju ?ita?em magnetskog zapisa. Budu?i da je svaki dan sve ve?a zbirka novina i knji?evnih materijala, potreban je poseban jedinstven sustav numeriranja: za knjige ISBN (predbroj 978), za novine i ?asopise ISSN (predbroj 977). Integracija u GS1 je izvedena dodavanjem oba prefiksa ispred 10-znamenkastog broja.

  Primjer za artikle kao ?to su vo?e i povr?e, kruh, peciva i slastice
  Budu?i da se u trgovinama prodaju i stvari koje nisu zapakirane i stoga nemaju pretisnute bar kodove, postoji mogu?nost dodijeljivanja internih kodova pojedinog prodava?a. Ovi kodovi imaju na po?etku umjesto brojeva zemlje broj izme?u 200 i 299, nakon ?ega slijedi interni kod, koji se odredi u upravi poduze?a. Na kraju je u barkodu zabilje?ena i te?ina, jer je tako lak?e smanjitivati stanje zalihe. Takve oznake ispi?e elektroni?ka vaga, koju imaju prodava?i delikatesa ili je dostupna kupcima vo?a i povr?a. Budu?i da takva vaga ima ograni?eni broj tipki za odabir stavke, svaka vaga ima svoj broj (koji se pojavljuje na po?etku interne ?ifre).


  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>