translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
Stru?njak savjetuje . Dvodimenzionalni QR kod

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
Dvodimenzionalni QR kod?to je QR kod?

Danas u svijetu je vi?e od 30 razli?itih dvodimenzionalnih (2D) kodova. Razli?iti dvodimenzionalni kodovi imaju posebno istaknute karakteristike koje su specifi?ne za svrhu njihove uporabe. Smatra se da univerzalni dvodimenzionalni kod, koji ?e sadr?avati sve specifi?nosti ne postoji, jer je svaki kod dizajniran za specifi?nu upotrebu. Sli?na je situacija i kod bar kodova. Iako postoje desetine razli?itih vrsta bar kodova na razli?itim podru?jima, u svijetu se ?ire rabi samo oko pet do ?est.

Dvodimenzionalne simbologije su jo? uvijek u uvodnoj fazi, a nove simbologije stalno dolaze na tr?i?te. Kao i kod bar koda tako ?e se i u 2D simbologijama pokazati da su neke simbologije u specifi?nim primjenama vi?e korisne nego u drugima.

VISOKA BRZINA ?ITANJA
QR kod je rezultat istra?ivanja japanskog proizvo?a?a Denso. QR kod se ustalio na mnogim tr?i?tima kao dvodimenzionalni kod s velikom brzinom ?itanja.

Ovo je jedno od najva?nijih svojstava QR koda. Pri dvodimenzionalnom kodu trebamo radi ?itanja ve?ih koli?ina informacija koje on sadr?i u usporedbi s normalnim kodom, vi?e vremena za skeniranje koda, analiziranje, dekodiranje i dobivanje rezultata. Zato pri ?itanju dvodimenzionalnih simbologija u usporedbi s konvencionalnim bar kodom imamo dojam da su ?ita?i sporiji. Ovaj dojam je va?an, jer razlika nekoliko desetinki sekunde kod operatera uzrokuje potpuno druga?iji osje?aj. QR kod je dizajniran s posebnom pa?njom na maksimalnu brzinu ?itanja. ?ita?i koji su trenutno na tr?i?tu, su u prosjeku deset puta br?i od ostalih ?ita?a 2D koda. Na primjer, trebamo 30 ms za ?itanje koda, koji sadr?i 100 znamenki.

VI?ESMJERNO ?ITANJE
Druga va?na zna?ajka QR kod je vi?esmjerno ?itanje. To zna?i da nije va?no koliko je 2D kod poravnat s ?ita?em. ?ita? ga ?ita ?ak i ako je kod okrenut na glavu ili na drugi na?in zarotiran.

UGRA?ENO ISPRAVLJANJE GRE?AKA
Pri k?dovima mo?e do?i do o?te?enja, pa QR kod ima ugra?eno i ispravljanje pogre?aka. Postoje ?etiri mogu?a na?ina rada koji omogu?uju korekciju pogre?aka u slu?aju da su oni o?te?eni izme?u 7% i 30% podataka (prema na?inu izrade koda).

Matri?ni kodovi su kreirani radi potrebe pohrane velike koli?ine podataka na malom prostoru. U QR kod mo?emo unijeti razli?ite koli?ine podataka, ovisno o njihovoj vrsti. Oni su klasificirani kao numeri?ki, alfanumeri?ki (tekst) i binarni.

Pogledajmo koliko podataka mo?emo pohraniti kad imamo uklju?enu opciju ispravljanja pogre?aka do 7%.
Numeri?ka metoda: do 7089 znakova.
U numeri?koj metodi koristimo samo znakove 0-9. To su tri znaka predstavljena s 10 bita.

Alfanumeri?ki na?in: do 4296 znakova.
U alfanumeri?kom na?inu, mo?emo ?ifrirati do 49 znakova (0-9, A-Z, razmaknicu, $,%, *, +, -,. / I:).
Dva znaka ?e biti predstavljeni s 11 bita.

Binarni na?in: do 3096 znakova.
U binarnom na?inu rada, svaki znak ?e biti predstavljena sa 8 bita (1 byte).

QR kod sada mo?emo proizvoditi na dva na?ina. Uz pomo? namjenskih pisa?a koji imaju uzgra?en modul za generiranje QR koda, ili QR kod generatorom u okru?ju Windows, gdje kod mo?emo unijeti kao OLE objekt u druge programe. U ?itanju si mo?emo pomo?i sa QR code ?ita?ima (olovka,ru?ni, kamera).

Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

Bar kod skeneri - video prezentacije

Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

Servis opreme za bar kod - video prezentacije

Sistemska rje?enja - video prezentacije

Video opreme za bar kod i RFID

?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

?to je sljedivost?

HACCP i sljedivost

Dvodimenzionalni QR kod

Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

?to je bar kod?


  na vrh 

  nazaj

    ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>