translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
Stru?njak savjetuje . HACCP i sljedivost

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Stručnjak savjetuje
HACCP i sljedivost

?to dobivamo uvo?enjem slijednosti?

U svrhu za?tite potro?a?a, a kao discipliniranje i pomo? proizvo?a?ima, 28. sije?nja 2002. godine i Europski je parlament donio zakon o uvo?enju sljedivosti u prehrambenu industriju, objavljenom u slu?benom glasniku Europske zajednice (Official Journal of the European Communities ? Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council).

Zakon nala?e da svi proizvo?a?i hrane unutar Europske unije, a i oni izvan nje koji izvoze u EU, moraju do kraja 2004. godine, tj. na dan 01.01.2005., imati uveden neki od oblika pra?enja sljedivosti svojih proizvoda.

"SLJEDIVOST" ? jest mogu?nost ula?enja u trag hrani, hrani za ?ivotinje, ?ivotinji koja proizvodi hranu, odnosno slu?i za proizvodnju hrane, sirovini ili tvari koja je namijenjena ugra?ivanju ili se o?ekuje da ?e biti ugra?ena u hranu ili hranu za ?ivotinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.

?to dobivamo uvo?enjem slijednosti:
 • sigurno hrano za zdraviji na?in ?ivota
 • poku?amo izbje?i neprikladne proizvode i dobiti najvi?i kvalitet u opskrbnom lancu
 • omogu?uje tvrtki ograni?en opoziv s tr?i?ta,
 • potreba za zajedni?ka rje?enja na jedinstvenom europskom tr?i?tu odredbama Uredbe EU 178/2002.

  Zaklju?ak: ure?eno i kompjutorizirano skladi?te u kojem mo?ete pratiti proizvod, biti ?e dobro organizirano ako se odlu?ite na sveobuhvatna rje?enja za skladi?tenje, RF skladi?te, primanje i izdavanje robe i inventura robe, naru?ivanje na terenu itd.

  Sa?etak i sljedivost HACCP
  Pojam sljedivosti (engl. traceability) javlja se kao va?an element u proizvodnji hrane, a povezuje se sa identificiranjem proizvoda, pra?enjem porijekla materijala i sirovina, te povijesnim pra?enjem procesa proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje. Sustavi sljedivosti postaju neizostavni dijelovi mehanizama za upravljanje sigurno??u i kvalitetom hrane. U radu je prikazana studija slu?aja dizajniranja jednog modela sljedivosti za konkretno poduze?e koje se bavi proizvodnjom prehrambenih proizvoda. U okviru studije slu?aja razvijen je model kojim su obuhva?eni parametri pra?enja proizvoda du? ?itavog lanca, te izme?u razli?itih partnera. Kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri hrvatska prehrambena poduze?a primjenjuju koncept sljedivosti provedeno je empirijsko anketno istra?ivanje, koje je pokazalo da je postojanje sustava sljedivosti element koji utje?e na sudjelovanje na tr?i?tu Europske unije.

  Klju?ne rije?i
  Sljedivost, kvaliteta, logi?ko modeliranje, inteligentni sustavi
  Printeri naljepnica i kartica te repromaterial - video prezentacije

  Bar kod skeneri - video prezentacije

  Ru?ni bar kod terminali - video prezentacije

  Servis opreme za bar kod - video prezentacije

  Sistemska rje?enja - video prezentacije

  Video opreme za bar kod i RFID

  ?to je RFID (Radio Frequency Identification) i kako radi

  ?to je sljedivost?

  HACCP i sljedivost

  Dvodimenzionalni QR kod

  Opti?ko prepoznavanje znakova (OCR)

  ?to je bar kod?

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>