translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
NADPROSE?NA KVALITETA TISKANJA ZA NISKU CIJENU ? ZEBRA 2824 PLUS. Zebrina obnovljena serija 2824 stolnih printera, >>
Zno?je

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zno?je
Korisnici rje?enja za popis OS

TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Me?u njima na?emo i one koji rje?enje koriste za slije?enje vrijednije opreme.
 
Tako mo?emo zadovoljne korisnike sresti me?u:
 • osiguravateljima
 • bankama
 • domovima zdravlja
 • bolnicama
 • domovima za starije
 • kulturnim ustanovama
 • vrti?ima
 • osnovnim ?kolama
 • srednjim ?kolama
 • fakultetima
 • glazbenim ?kolama
 • velikim i srednjim poduze?ima
 • gra?evinarima
 • proizvo?a?ima
 • javnoj upravi
 • turisti?kim organizacijama, hotelima
 • trgovcima
 • ponu?a?ima telekomunikacijskih usluga
 • ...  Vi?e informacija te narud?be ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  
  na vrh 

  nazaj

 •     PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>