translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
VIDEO POSNETKI OPREME ZA ?RTNO KODO IN RFID Za la?jo predstavo delovanja opreme za ?rtno kodo smo pripravili izbor >>
Strokovnjak svetuje . Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


Strokovnjak svetuje
Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

Kako izsledovati izdelke do konca njihove ?ivljenjske dobe?

Z njihovim direktnim ozna?evanjem in identifikacijo s posebnimi industrijskimi ?italniki za DPM oznake.Priporo?ena simbologija ?rtne kode za direktno ozna?evanje je

Data Matrix

Zaradi vse ostrej?ih zahtev kupcev po informacijah o zgodovini izdelkov, namenjajo proizvajalci vedno ve? pozornosti ozna?evanju in sledenju teh izdelkov skozi celoten proizvodni proces. Da bi dosegli ?im bolj?o sledljivost, proizvajalci ne ozna?ujejo zgolj kon?nih izdelkov, ampak tudi njihove dele (polizdelke oz. obdelovance). Ozna?ene proizvode nato identificirajo na vseh klju?nih to?kah, s ?imer pridobivajo podatke, ki se zapisujejo v mati?ni poslovno informacijski sistem (ERP). Ker poteka identifikacija s pomo?jo avtomatskega zajema podatkov (?italniki ?rtne kode in ro?ni ra?unalniki (mobilni terminali), so ?love?ke napake izklju?ene, za popisovanje (identificiranje + zapisovanje v mati?no bazo) porabljen ?as pa skraj?an na minimum. Z zbiranjem podatkov o zgodovini nekega proizvoda zagotavljajo proizvajalci njegovo sledljivost (varnost + garancija). Zbrani podatki ne predstavljajo le prednosti v odnosu do kupcev, pa? pa slu?ijo tudi kot pomo? oddelku nabave, pri vodenju zalog in razporeditvi skladi??nih zmogljivosti ipd. Zajem na klju?nih to?kah tako pomeni podporo celotnemu poslovanju, u?inkovitej?o logistiko in s tem hitrej?o oskrbovalno verigo (SCM).Zaradi zahtevnosti industrijskih okolij kot so voda, kemikalije, velik temperaturni interval idr. se za ozna?evanje v tovrstnih okoljih vse pogosteje odlo?ajo za specializirane etikete, ki lahko navedenim pogojem kljubujejo in nanje tiskamo s profesionalnimi tiskalniki Zebra s termalnim prenosom (ve?) preko tiskalnega traku (ve?) ali celo za direktno ozna?evanje z razli?nimi postopki (laserska tehnologija, elektro-kemijski postopki ozna?evanja itd.). Za zajem podatkov s (pol)proizvodov, ki so ozna?eni z DPM oznakami, potrebujemo posebne industrijske ?italnike, ki so tak?nega zajema sposobni. Med te sodijo: HHP 6300DPM (ve?), Microscan MS-Q Quadrus? (ve?) in Microscan Quadrus? EZ (ve?) in Quadrus? Verifier (ve?).


Slab kontrast in majhnost ?rtnih kod simbologije Data Matrix zgoraj navedenim ?italnikom ne predstavljata te?av pri identifikaciji

Neizbrisljiva oznaka, ki uspe?no kljubuje pogojem tudi v zahtevnih okoljih, omogo?a izsledovanje izdelka do konca njegove ?ivljenjske dobe. Oznaka v povezavi z informacijskim sistemom omogo?a bele?enje celotne zgodovine proizvodnje izdelka (kdaj je bil izdelan, kdo je njem delal, katere procese je ubral, kako. S tovrstnim ozna?evanjem proizvajalec za??iti sebe pred malverzacijami drugih (ponaredki na tr?i??u), ??iti svoj ugled v primeru odpoklica iz trga (omejen odpoklic proizvajalcem ?kodi precej manj), optimizira svoje proizvodnje linije (ni?anje stro?kov) in tako ohranja konkuren?nost na vse zahtevnej?em globalnem trgu, na katerem se kljub visoki kakovosti v preskrbovalnih verigah (SCM) pojavljajo neprimerni izdelki. S pravimi metodami ozna?evanja te napake v veliki meri prepre?ujemo. Pomembna je tudi identifikacija vhodnih materialov in surovin, re?evanje vzdr?evanja in garancij.Za ozna?evanje polizdelkov priporo?amo sestavljene ?rtne kode simbologije Data Matrix, QR, Aztec. Podro?ja ozna?evanja z njimi se vse bolj ?irijo: vojska, zdravstvo, proizvodnja (avtomobilska, elektronska, kemi?na ter letalska industrija), pred vrati je tudi uporaba za trgovinsko dejavnost. Bistvo sestavljenih simbologij je zmo?nost zapisovanja ve?jega ?tevila znakov na manj?ih povr?inah. Te so odvisne od zakonitosti posameznih simbologij. ?etudi omogo?a med temi QR simbologija (ve?) najve?ji zapis informacij (med 3096 in 7089 znaki; odvisno od na?ina kodiranja), se v praksi vse bolj uveljavlja 2D kode simbologije Data Matrix, ki ima dokaj podobne zna?ilnosti, vendar zahteva manj?i kontrast med povr?ino in kodo. Zato je primerna za tisk na razli?ne materiale (plastika, kermaika, kovine). Tako predstavlja simbologija Data Matrix standard za zagotavljanje sledljivosti proizvodov in njihovo izsledovanje do konca ?ivljenjske dobe za mnoga zdru?enja: Electronic Industries Association (EIA), Semiconductor Equipment Manufacturer?s Institute (SEMI), Automotive Industry Action Group (AIAG), Society of Automotive Engineers (SAE), NASA, the Air Transport Association (ATA) and the U.S. Department of Defense (DoD) in druga.


Microscan MSQ - Quadrus


Microscan Quadrus Verifier

HHP-jeva serija 6300 zanesljivo zajema podatke v ?rtnih kodah ne glede na njihov tip, uporabljeno tehnologijo ozna?evanja, odbojnost ali povr?ino, na kateri se pojavljajo. Vse to seriji 6300DPM omogo?a posebna kombinacija optike in programske opreme za dekodiranje ?rtne kode, ki ustvari osvetlitev, s katero poskrbimo za uspe?no identifikacijo zajetih kod. Serijo 6300DPM krasijo ?e kamera, IP54 za??ita in ?irok temperaturni interval delovanja. Zaradi re?evanja ?e do nedavna nepremostljivih te?av, so ?italniki serije 6300DPM vsekakor vredni svojega denarja.


HHP 6320DPM, ?italnik za zajem podatkov ozna?evanje v elektronski industriji

Alternativa?


QR koda


Aztec

Direktno ozna?evanje s ?rtno kodo

Sorodne teme:
 • ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom (ve?)
 • verifikacija ?rtne kode (ve?)
 • sledljivost (ve?)
 • Identificiranje ?rtnih kod, natisnjenih na zelo majhnih povr?inah (ve?), PDF dokument
 • Identifikacija v avtomobilski industriji s podporo sledljivosti (ve?), PDF dokument
 • Zagotavljanje sledljivosti v povezavi z SAP-jem (ve?), PDF dokument
 • Avtomatizacija proizvodnje z Zebro in SAP-jem (ve?), PDF dokument
 • Ozna?evanje v jeklarski industriji (ve?), PDF dokument
 • Avtomatizacija skladi??a s sprotno verifikacijo (ve?), PDF dokument
 • Oprema ?ESD Safe? za delovna okolja, v katerih je prepre?evanje pojava stati?ne elektrike neizogibno (ve?)
 • identifikacija DPM oznak v proizvodnji (ve?)
  ?rtna koda - osnove

  Radiofrekven?na identifikacija (RFID)

  Dvodimenzionalna QR koda

  Verifikacija ?rtne kode

  Ozna?evanje blaga

  Sledljivost

  Podalj?anje ?ivljenjske dobe termalne glave tiskalnika

  O mobilnem zajemu podatkov

  Ambulantna prodaja

  Urejeno skladi??e

  Tehnologija magnetnega zapisa

  Bluetooth tehnologija

  Sistem za zgodnje opozarjanje uporabnikov pove?a njihovo produktivnost

  Regalno skladi??e

  ?rtna koda kot podpora proizvodnim informacijskim sistemom

  Identifikacija direktno ozna?enih delov (DPM)

  Opti?no prepoznavanje znakov (OCR)

  ?rtna koda: tipi (simbologije)

  Sistem obvladovanja kakovosti proizvodnje (HACCP)

  Nekonvencionalne metode ozna?evanja z bar kodo

  Video opreme za ?rtno kodo in RFID

  Mobilnost je prednost

  Kako tiskati nalepke - s folijo ali brez?

  ?rtice: kratke zgodbe o uspe?ni rabi ?rtne kode in RFID

  ?italci ?rtne kode - video predstavitev

  Ro?ni ra?unalniki oz. terminali ?rtne kode in RFID - video predstavitev

  Sistemske re?itve za ?rtno kodo in RFID - video predstavitev

  Tiskalniki etiket in kartic ter repromaterial - video predstavitev

  Servis opreme za ?rtno kodo - video predstavitev

  
  na vrh 

  nazaj

 •     BI RADI IMELI UNIKATNO ?RTNO KODO S SVOJIM LOGOTIPOM? Izdelali vam jo bomo v LEOSS-u. [FOTO ID="2011032409380747" >>