translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
POPIS BROJILA ZA PROFESIONALCE

Za potrebe komunalnih i energetskih poduze?a smo razvili rje?enje, kojim omogu?imo brzo i detaljno popisivanje stanja brojila. Ono uklju?uje programsku opremu, naljepnice s barkodom za ozna?evanje brojila / lokacija / stranki i ru?ne terminale s integriranim barkod ?ita?em, kojim skratimo vrijeme popisa i izbjegnemo gre?ke, koje se pojavljuju pri npr. pretipkavanju / ru?nom una?anju zapisa. Uklju?en je i ispis popisanih lokacija / brojila i slanje svih podataka elektronskom po?tom. Pomo?u mobilnih printera je mogu?e i trenuta?no ispisivanje stanja na terenu.

 

Znamo da pri popisu mo?e do?i do gre?aka pri unosu podataka. Zato smo u rje?enje uklju?ili i:
 • kontrolu, da popisana vrijednost brojila ne mo?e biti ni?a u usporedbi s prethodnim stanjem i
 • kontrolu vezano na popratno upozorenje, da je vjerovatno do?lo do gre?ke pri unosu potro?nje, koja je vi?a od pretpostavljenog potro?ka % te
 • sigurnosno slanje svih podataka elektronskom po?tom.

     

  Klasi?an popis brojila je zamoran i neto?an. LEOSS Popis brojila omogu?uje kra?e vrijeme popisa i ni?e tro?kove. To je pravo rije?enje za jednostavno i u?inkovito prikupljanje stvarnog stanja, npr. s brojila za vodu i plin.

   

  Kako br?e, u?inkovitije i prije svega jeftinije popisati brojila?
  LEOSS-ova programska oprema na ru?nim terminalima zna?ajno skra?uje vrijeme popisa brojila, te omogu?uje eliminiranje potencijalnih gre?aka pri unosu podataka. Rje?enje sadr?i i naljepnice s barkodom za ozna?avanje brojila / lokacija / stranke.

  Popis brojila postaje rutina i nije vi?e muka.

  Upite dostavite ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

   

  Kako je s provjerom vatrogasnih aparata? I takvo rije?enje Vam mo?emo ponuditi. Upitajte  na 01 2015 500 i 091 2015 500 ili pi?ite .
  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>