translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
Zno?je

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Zno?je
MOBOS Terenska prodaja

MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / terensku prodaju.

   

Centralizirano vo?enje, optimizacija prodajnih procesa, unos podataka u informacijski sistem na mjestu nastanka dokumenta i kontrola rada djelatnika su naj?e??e poduzetni?ke ?elje, koje se mogu ostvariti uporabom na?e programske opreme. Ako terenska prodaja spada me?u klju?ne djelatnosti poslovanja va?ega poduze?a, vrlo je va?no, da je ona dobro organizirana i informatizirana. Ure?ena terenska prodaja donosi ogromne u?tede u vremenu i novcu. U ponudi su tri paketa (STANDARD, NAPREDNO i PO MJERI) ?iji sadr?aj navodimo u nastavku.


                               


STANDARD PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA sadr?i:
 • izdavanje i pruzimanje roba
 • izdavanje gratis roba
 • me?ukladi?ni prijenos
 • izrada blagajni?kog prijema (osnovno)
 • priprema i vo?enje ?ifranata za prodaju
 • priprema i vo?enje asortimana za kupce
 • priprava ruta za putnike
 • potpora sledljivosti roba
 • inventura (osnovno)
 • tiskanje dokumenata, ra?una i potvrda
 • potpis na ru?nom ra?unalu
 • cjenovna politika prilago?ena informacijskomu sistemu
 • uvid u stanje mobilnoga skladi?ta na ru?nom ra?unalu
 • uva?avanje  mogu?ih blokada stranki u informacijskom sistemu

     

  NAPREDNO PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA sadr?i standardnu verziju i dodatne funkcionalnosti:
 • izrada blagajni?kog prijema s mogu?no??u zatvaranja otvorenih dokumenata
 • inventura s izradom poravnavaju?ih dokumenata
 • komisioniranje
 • uvid u prethodne dostave izra?ene na ru?nim ra?unalnikima

  PO MJERI PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA potpuno je rje?enje po mjeri za Va?e poslovanje i sadr?i standardnu ili naprednu verziju te funkcionalnosti:
 • on-line provjera kreditne sposobnosti stranke
 • on-line provjera zalihe
 • on-line dobivanje ?ar?e na podlozi datuma uporabe
 • automatsko pribrajanje ili  odbijanje ambala?e
 • uvid u prija?nje dostave u informacijskom sistemu

  Omogu?ite svojoj ekipi prodava?a, da se ?to bolje pribli?i kupcu s rje?enjem MOBOS, koje je  povezivo s Va?im informacijskim sistemom. Upitajte na ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Letak u PDF za lak?i tisak.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

       

  RJE?ENJE ZA AMBULANTNU PRODAJU  ? MOGU?NOSTI:
 • IZDAVANJE ROBA (RA?UN / DOSTAVNICA) - Izdavanje roba iz mobilnog skladi?ta s potporom sledljivosti roba
 • IZDAVANJE GRATIS ROBA - Izdavanje besplatnih roba iz mobilnog skladi?ta s potporom sledljivosti roba
 • PREUZIMANJE ROBA - Preuzimanje roba na mobilno skladi?te s potporom sledljivosti roba
 • ME?USKLADI?NI PRIJENOSI - Me?uskladi?ni prijenos omogu?uje preskladi?tenje roba iz jednog skladi?ta u drugo (mo?e biti  vozilo)  s potporom sledljivosti roba
 • BLAGAJNI?KI PRIJEM (OSNOVNO) - Izrada blagajni?kog prijema, koji potvr?uje prijem gotovine za pla?anje
 • PRIPREMA I VO?ENJE ?IFRANATA ZA PRODAJU - Ure?enje ?ifranata za prodaju.
 • PRIPREMA I VO?ENJE ASORTIMANA KUPACA - Ure?enje  asortimana kupaca.
 • RUTE - Priprema i ure?enje ruta za putnike
 • SLJEDLJIVOST - Uporaba podataka o sledljivosti roba (serijski broj, ?ar?a, rok uporabe).
 • INVENTURA (OSNOVNO) - Omogu?uje izradu inventurnog dokumenta za provjeru zalihe.
 • TISKANJE DOKUMENATA - Sistem omogu?uje tiskanje dokumenata na matri?nim printerima (format A4) ili mobilnim tiska?ima (do ?irine 100 mm).
 • POTPIS - Potpisivanje dokumenata na ru?nim ra?unalnima kao potvrda za preuzimanje.
 • CJENOVNA POLITIKA - Sistem omogu?uje  uva?avanje Va?ih cjenika i politike poslovanja.
 • STANJE MOBILNOG SKLADI?TA NA RU?NOM RA?UNALU - Uvid u stanje mobilnog skladi?ta na ru?nom ra?unalu te prikaz u obliku html dokumenta.
 • PO?TIVANJE  BLOKADA STRANKI - Sistem uva?ava mogu?e blokade stranki u Va?em poslovno-informacijskom sistemu.

  MOBOS TERENSKA PRODAJA dio je cjelovitog sistema MOBOS. On je na volju u razli?itim paketima, koje lako me?usobno kombiniramo. Tako mo?emo istovremeno na istom terminalu raditi s vi?e rje?enja, npr. TERENSKA PRODAJA, PRIKUPLJANJE NARUD?BI i SKLADI?TE.

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

  Povezivanje va?im informacijskim sustavom? Upotrebljen je SQL bazni sustav i podr?ani su svi suvremeni na?ini izmjene podataka (XML, Web service ... i TXT).


  
  na vrh 

  nazaj

 •     ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>