translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
NOVI SUVREMENI TERMILNAL ZA RAD NA TERENU POVEZUJE VI?E URE?AJA U JEDAN

 
Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 9700 u bijeloj i crnoj verziji

Izbor moderne mobilne opreme vrlo je va?an kada je pristup to?nim informacijama klju?an. Govorimo o vremensko-kriti?nim aktivnostima u kojima si za pristup informacijama pomognemo s brzim i preciznim ?itanjem podataka, koje osigurava bar kod i RFID, u kombinaciji s pouzdanom "real time" komunikacijom me?u terenskim i uredskim osobljem.

Radna mjesta, u okviru kojh radnik:
 • prima i izdaje robe u skladi?tu,
 • brine za nabavu,
 • nudi kompletnu mobilnu prodaju na terenu,
 • brine za pacijente, - "Point of Care (POC)" u zdravstvu
 • ...
  te?i za uporabom suvremene opreme, ?to ?esto zna?i istodobno kori?tenje vi?e ure?aja. Stoga si korisnik ?esto ?eli kombinaciju vi?e ure?aja u jednom. Gledaju?i po tr?i?tu, brzo otkrivamo da tih"all in one" ure?aja koji bi omogu?avali i digitalnu kameru, video snimanje, GPS navigaciju i ?itanje digitalnog potpisa nema u izobilju. Zbog toga jo? vi?e isti?emo najnovije ru?no ra?unalo Honeywell Dolphin 9700, koji sve to omogu?uje.

   
  Dolphin 9700 za o?itanje na izlaznom mjestu

  Tako Honeywell Dolphin 9700 predstavlja odli?nu kombinaciju napredne komunikacijske tehnologije i mobilnog ?itanja podataka u robusnom ku?i?tu. Dolphin 9700 slu?i kao odli?an radni ure?aj logistima, inspektorima na terenu, paketnoj distribuciji, zdravstvu, prodava?ima na terenu i mnogim drugima. Zbog be?i?ne radijske povezanosti WLAN (802.11 b/g) koju dopunjuje Bluetooth, 3.5G GSM/HSDPA, E-mail i GPRS/EDGE omogu?uje nam do?i do potrebnih podataka u realnom vremenu i prostoru kroz veliki zaslon u boji (dijagonalno mjerenje gotovo 10 cm) osjetljiv na dodir. Za lak?i rad, na izbor su u dvije tipkovnice: s 31 ili QWERTY tipkovnica sa 45 tipki. Integrirana je VoIP telefonija i kamera (Adaptus? Imaging Tehnology 5,5), s kojom ?itamo podatke koji nisu ograni?eni samo na jedno i dvo-dimenzionalne bar kodove (omogu?eno je ?itanje pod kutom), te uklju?uju digitalno fotografiranje i ?itanje digitalnog potpisa, ?to korisniku osigurava provedbu pro?irenog pru?anja usluga.


  Honeywell Dolphin 9700 na terenu

  
  na vrh 

  nazaj

 •     TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>