translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAKO POSTATI HITREJ?I OD KONKURENCE, PRILAGODLJIVEJ?I, INOVATIVNEJ?I ? PREPROSTO BOLJ?I? Z na?o celovito re?itvijo >>
rešitve . mobilno ra?unalni?tvo

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


MOBOS TERENSKA PRODAJA
MOBOS TERENSKA PRODAJA
Kako svoji terenski ekipi omogo?iti bolj?o prodajo? Z na?o celovito re?itvijo za terensko prodajo.Centralizirano vodenje, optimizacija prodajnih procesov, vna?anje podatkov v informacijski sistem na mestu nastanka dokumenta in kontrola dela delavcev so pogoste podjetni?ke ?elje, ki se lahko uresni?ijo z uporabo na?e programske opreme. Kadar sodi terenska prodaja med klju?ne dele poslovanja va?ega podjetja, je zelo pomembno, da je ta dobro organizirana in informatizirana. Urejena terenska prodaja namre? prina?a ogromne prihranke v ?asu in denarju. Na voljo so trije paketi (STANDARD, NAPREDNO in PO MERI), katerih vsebino navajamo v nadaljevanju:STANDARD PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA vklju?uje:
 • izdaja in prevzem blaga
 • izdaja gratis blaga
 • medskladi??ni prenos
 • izdelava blagajni?kega prejemka (osnovno)
 • vodenje in priprava ?ifrantov za prodajo
 • vodenje in priprava asortimanov za kupce
 • priprava rut za potnike
 • podpora sledljivosti blaga
 • inventura (osnovno)
 • tiskanje dokumentov, ra?unov in potrdil
 • podpis na ro?nem ra?unalniku
 • cenovna politika prilagojena informacijskemu sistemu
 • vpogled v stanje mobilnega skladi??a na ro?nem ra?unalniku
 • upo?tevanje morebitnih blokad strank v informacijskem sistemu  NAPREDNO PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA vklju?uje standardno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • izdelava blagajni?kega prejemka z mo?nostjo zapiranja odprtih dokumentov
 • komisioniranje
 • vpogled v predhodne dobave izdelane na ro?nih ra?unalnikih

  PO MERI PAKET MOBOS TERENSKA PRODAJA vklju?uje standardno ali napredno verzijo in dodatne funkcionalnosti:
 • on-line preverjanje kreditne sposobnosti stranke
 • on-line preverjanje zaloge
 • on-line pridobitev ?ar?e na podlagi datuma uporabnosti
 • avtomati?no pri?tevanje oz. od?tevanje embala?e
 • vpogled v prej?nje dobave v informacijskem sistemu
 • inventura z izdelavo uravnalnih dokumentov
 • dodatni moduli za optimizacijo poslovanja po va?i specifikaciji

  Vas zanima, kako na terenu prodati ve?? Omogo?ite svoji ekipi prodajalcev, da se ?im bolj pribli?a kupcem z re?itvami MOBOS, ki so povezljive z va?im informacijskim sistemom. Povpra?ajte na ali po telefonu (01) 530 90 28. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.

  Primer dobre prakse: IT podpora terenski prodaji, zbiranju naro?il in s tem povezano pospe?evanje prodaje MOBOS

  Mo?ne pakete smo za la?ji tisk pripravili tudi v PDF obliki. Dodatne informacije na straneh MOBOS www.mleoss.com.  RE?ITEV ZA AMBULANTNO PRODAJO ? ZMO?NOSTI:
 • IZDAJA BLAGA (RA?UN / DOBAVNICA) - Izdaja blaga iz mobilnega skladi??a s podporo sledljivosti blaga
 • IZDAJA GRATIS BLAGA - Izdaja brezpla?nega blaga iz mobilnega skladi??a s podporo sledljivosti blaga
 • PREVZEM BLAGA - Prevzem blaga na mobilno skladi??e s podporo sledljivosti blaga
 • MEDSKLADI??NI PRENOSI - Medskladi??ni prenos omogo?a premike blaga iz enega skladi??a na drugo (lahko je vozilo) s podporo sledljivosti blaga
 • BLAGAJNI?KI PREJEMEK - Izdelava blagajni?kega prejemka, ki potrjuje prejem gotovine za pla?ilo
 • PRIPRAVA IN VODENJE ?IFRANTOV ZA PRODAJO - Urejanje ?ifrantov za prodajo
 • PRIPRAVA IN VODENJE ASORTIMANOV KUPCEV - Urejanje asortimanov kupcev
 • RUTE - Priprava in urejanje rut za potnike
 • SLEDLJIVOST - Uporaba podatkov o sledljivosti blaga (serijska ?tevilka, ?ar?a, rok uporabe)
 • INVENTURA - Omogo?a izdelavo inventurnega dokumenta za preverjanje zaloge
 • TISKANJE DOKUMENTOV - Sistem omogo?a tiskanje na matri?nih tiskalnikih (format A4) ali mobilnih tiskalnikih (do ?irine 100 mm)
 • PODPIS - Podpisovanje dokumentov na ro?nih ra?unalnikih kot potrdilo za prevzem
 • CENOVNA POLITIKA - Sistem omogo?a upo?tevanje va?ih cenikov in politike poslovanja
 • STANJE MOBILNEGA SKLADI??A NA RO?NEM RA?UNALNIKU - Vpogled v stanje mobilnega skladi??a na ro?nem ra?unalniku ter prikaz v obliki html dokumenta
 • UPO?TEVANJE BLOKAD STRANK - Sistem upo?teva morebitne blokade strank v va?em poslovno-informacijskem sistemu

  MOBOS TERENSKA PRODAJA je del celotnega sistema MOBOS. Ta je na voljo v razli?nih paketih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Tako lahko isto?asno na istem terminalu deluje ve? re?itev, npr. TERENSKA PRODAJA, ZBIRANJE NARO?IL in SKLADI??E.

  Povezavanje z va?im informacijskim sistemom? Uporabljamo SQL bazni sistem in podpiramo vse sodobne na?ine izmenjave podatkov (XML, Web service ... vklju?no s TXT izmenjavo).


  Preverjanje ?ar?e in roka uporabnosti
  Ko izdelke zlo?imo iz ?katle oz. skupinskega pakiranja, serijska ?tevilka ni ve? znana. Proizvodnja pogosto poteka ve? dni v isti ?ar?i, datum pa se spreminja in s tem tudi rok uporabnosti. Informacija se po razdrtju pakiranja izgubi. Zato smo pripravili funkcionalnost, s katero uparjamo vse obstoje?e ?ar?e in datume uporabnosti. • 
  na vrh 

  nazaj


      PODALJ?ANJE ?IVLJENJSKE DOBE TERMALNE GLAVE TISKALNIKA. Nasvet: ?i??enje termalne glave tiskalnika ob?utno podalj?a >>