translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
KAK?NE SO PRIPORO?ENE DNEVNE KOLI?INE IZPISANIH NALEPK ZA TISKALNIKE ZEBRA? Za bolj?o orientacijo smo sestavili >>
rešitve . ozna?evanje

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV

V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na poslovni izid, zato je treba popis narediti natan?no. Popisujemo namre? vsa OS in primerjamo dejansko stanje s knji?nim. Ko opravimo ?e ustrezno uskladitev, dobimo podatke, ki jih vklju?imo v bilanco poslovanja.

CELOVITA RE?ITEV INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV

Kadar imamo veliko OS, je izvajanje popisa lahko zelo zamudno in naporno opravilo. Z njimi polno zaposlimo sodelavce, ki sicer delajo nekaj drugega. S primerno ra?unalni?ko opremo za podporo popisu, ga lahko opravimo hitreje ter bolj enostavno in natan?no.

Da bi olaj?ali izvajanje popisov, smo v LEOSS-u pripravili re?itev InventuraOS, pri kateri lokacije in OS ozna?imo z nalepkami s ?rtno kodo, popis pa izvajamo s prenosnimi ro?nimi terminali. Gre za ro?ne ra?unalnike, ki imajo vgrajen ?italnik ?rtne kode, s katerimi bele?imo vse potrebne podatke. Po kon?anem popisu zbrane podatke prenesemo v ra?unalnik, kjer jih po potrebi dodatno analiziramo.


Poenostavljeni uporabni?ki vmesnik InvOS

Kaj vsebuje re?itev InventuraOS?
Z njo dobite vse, kar potrebujete za izvedbo popisa:
 • ro?ne terminale,
 • programsko opremo za ro?ne terminale in osebne ra?unalnike,
 • nalepke s ?rtno kodo.

  Opcijsko lahko nalepke s ?rtnimi kodami tiskate tudi sami. V tak?nem primeru vam namesto nalepk s ?rtno kodo dobavimo:
 • tiskalnik,
 • program za oblikovanje in
 • * repromaterial za izdelavo nalepk ? nepotiskane nalepke ter folijo za tiskanje.

  * Na voljo je ve? razli?nih dimenzij ustreznih nalepk, zato lahko velikost izberete sami. Uporabniki se najpogosteje odlo?ajo za odporne metalizirane nalepke dimenzij 50 x 25 mm. Izbiro posameznih komponent lahko prilagodimo va?im zahtevam.


  Primer obstojne metalizirane nalepke za osnovna sredstva s ?rtno kodo (dimenzije 50 x 25 mm). S tak?nimi nalepkami ozna?imo vse lokacije in OS

  Bro?ura InventuraOS
  InventuraOS v Pantheon novicah?


  Dolgoletne izku?nje in dodatne zahteve uporabnikov so privedle do nove, nadgrajene ?rtnokodne re?itve, ki smo ji zato namenili tudi posebno mikro spletno stran - kliknite tukaj.

  Vzorci nalepk za osnovna sredstva (PDF)

  Nadgradnja terminalskega dela prina?a ?tevilne prednosti

  InventuraOS je povezljiva z mnogimi ra?unovodskimi programi

  ?irok krog zadovoljnih uporabnikov InventureOS

  Popis osnovnih sredstev - hiter pregled

  Mo?en je tudi najem opreme
  ?e ne ?elite investirati v nakup na?e re?itve, vam ponujamo mo?nost najema.

  Pove?ajmo produktivnost: ?rtna koda in RFID v praksi

  Podro?ja uporabe:
 • podro?je proizvodnja
 • podro?je logistika
 • podro?je trgovina
 • podro?je zdravstvo
 • podro?je ?olstvo
 • podro?je kultura
 • podro?je turizem
 • podro?je transport
 • podro?je vlada in javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ali na telefon (01) 530 90 20. Za vse produkte iz na?ega kataloga zagotavljamo kompletno podporo in pomo? kot tudi vzdr?evanje v lastnem servisu.  Podorbnej?e informacije: Kaj vsebuje re?itev INVENTURA?

  Pripravili smo ?tiri verzije programa, ki jih nalo?imo na ro?ne terminale in dolo?ajo na?in popisa:

  InventuraOS

  InventuraOS PT Plus

  InventuraOS Plus CE

  InventuraOS Super Plus

  InventuraOS Middleware

  Nadgrajena razli?ica InventureOS Middleware


  Kaj vsebuje re?itev inventura?

  V LEOSS-u smo za izvajanje inventure osnovnih sredstev pripravili re?itev INVENTURA, pri kateri OS ozna?imo z nalepkami s ?rtno kodo, popis pa izvajamo s prenosnimi ro?nimi terminali za zajemanje podatkov. Gre dejansko za ro?ne ra?unalnike z vgrajenim ?italnikom ?rtne kode, s katerimi zabele?imo vse potrebne podatke. Po kon?anem popisu zbrane podatke prenesemo v centralni ra?unalnik, kjer se izvaja njihova nadaljnja obdelava.

  Z re?itvijo INVENTURA dobite vse, kar potrebujete za izvedbo popisa ? ro?ni terminal, programsko opremo in nalepke s ?rtno kodo. ?e ?elite nalepke s ?rtnimi kodami tiskati sami, vam namesto ?e izdelanih nalepk ponudimo tiskalnik, program za oblikovanje ter repromaterial za izdelavo nalepk ? nepotiskane nalepke in folijo (tiskalni trak). Za velikost nalepk se lahko odlo?ite sami, saj je na voljo ve? razli?nih dimenzij ustreznih nalepk. Izbiro posameznih komponent prilagodimo va?im zahtevam. Ro?ne terminale izberemo glede na ?tevilo OS in glede na pri vas ute?eno prakso popisa.

  Za re?itev INVENTURA velja, da:
 • je inovativna, hitra, natan?na in prijazna do uporabnikov
 • je preverjena in zagotavlja zanesljivo delovanje
 • omogo?a bolj?i in takoj?nji pregled ter analizo stanja OS
 • omogo?a sprotno delo in popravljanje ter urejanje stanja OS
 • so v njej uporabljeni ro?ni terminali majhni, lahki in namenjeni delu z eno roko
 • investicija v INVENTURO ni pretirana
 • je prilagodljiva va?im specifi?nim zahtevam

  Nazaj na za?etek

  inventuraos

  Namenjena je za enostaven popis. Na voljo sta dva vnosa podatkov:
 • vnos lokacije
 • vnos inventarnih ?tevilk osnovnih sredstev na posameznih lokacijah

  Vnos podatkov o lokaciji kot inventarne ?tevilke posameznega osnovnega sredstva je zelo enostaven, potrebno je le zajeti ?rtne kode in postopek ste?e. Kadar je ?tna koda npr. po?kodovana ali kadar se nahaja na tak?nem mestu, da do nje ne moremo priti s terminalom, lahko ta podatek vnesemo ro?no preko tipkovnice. Pri kon?nem rezultatu popisa imamo za vsako lokacijo podatek o tem, katera osnovna sredstva smo tam na?li.

  Nazaj na za?etek  inventuraos_pt_plus

  Program je namenjen natan?nej?emu popisu. Pred za?etkom popisa terminal s programskim modulom za prenos in prilagoditev podatkov napolnimo z obstoje?imi podatki o stanju osnovnih sredstev. Za vsako lokacijo je vnaprej specificirano, katera OS bi morala biti na njej. Pri izvajanju popisa nas program na posamezni lokaciji opozori, da smo npr. na njej na?li OS, ki bi moralo biti na drugi lokaciji ali da dolo?enega OS nismo na?li. ?e ?elimo, lahko v prvem primeru potrdimo novo lokacijo ali pa OS vrnemo na prej?njo lokacijo (sprotno odlo?anje o novem dejanskem stanju). V drugem primeru lahko na tej lokaciji preverimo, ?e pri prvem pregledovanju OS nismo ?esa spregledali. Z mo?nostmi uporabe programa se uporabniki seznanijo iz prilo?enih navodil ali v okviru izobra?evanja, ki ga izvedemo po ?elji stranke.

  Po kon?anem popisu zbrane podatke prenesemo v va? programski paket, s katerim vodite evidenco osnovnih sredstev (s programskim modulom za prenos in prilagoditev podatkov).

  Zna?ilnosti programa InventuraOS PT Plus:
 • trije na?ini dela:
  a) avtomatski na?in dela - omogo?a maksimalno avtomatizacijo procesa inventure
  b) pregled OS po lokacijah - primeren za preverjanje stanja na trenutni lokaciji
  c) pregled vseh OS
 • v 2. in 3. na?inu lahko i??emo OS po kriteriju obdelano/neobdelano
 • delo z enonivojskimi lokacijami
 • mo?nost sprotnega preme??anja OS med lokacijami
 • zapis ?asa obdelave za posamezno OS
 • hitrost dela je neodvisna od koli?ine podatkov (omejitev 10.000 OS)

  Nazaj na za?etek  inventuraos_plus_ce

  Program za naprednej?e uporabnike. Vsebuje vse funkcionalnosti verzije InventuraOS PT Plus. Dodane so funkcije, ki omogo?ajo preglednej?i popis osnovnih sredstev (OS lahko razdelimo v skupine). K vsakem OS lahko vpi?emo dodatne informacije. Program je namenjen uporabi na terminalih z Win CE operacijskim sistemom.

  Zna?ilnosti programa InventuraOS Plus CE:
 • trije na?ini dela:
  a) avtomatski na?in dela - omogo?a maksimalno avtomatizacijo procesa inventure
  b) pregled OS po lokacijah - primeren za preverjanje stanja na trenutni lokaciji
  c) pregled vseh OS
 • v 2. in 3. na?inu lahko i??emo OS po naslednjih kriterijih:
  a) obdelano/neobdelano
  b) pripadnost OS dolo?eni skupini
  c) naziv
 • delo z ve? nivoji lokacij (trije nivoji v osnovi, po potrebi lahko ve?)
 • mo?nost dodajanja lokacij in podlokacij ter njihov prenos
 • mo?nost preme??anja OS med lokacijami in skupinami,
 • zapis ?asa obdelave za posamezno OS
 • mo?nost dodatnih podatkov za posamezno OS:
  a) podatki o potrebi zamenjave nalepke
  b) podatek o tem ali je sredstvo za odpis
  c) koli?ina drobnega inventarja
  d) opombe
 • mo?nost dela z velikimi koli?inami podatkov
 • hitrost dela je neodvisna od koli?ine podatkov

  Nazaj na za?etek  inventuraos_super_plus

  Vsebuje vse funkcionalnosti verzije InventuraOS Plus CE.

  Namenjena je podjetjem, ki imajo zelo veliko osnovnih sredstev. Razli?ica programa omogo?a popis do 250.000 osnovnih sredstev. Na zahtevo stranke zagotovimo mo?nost shranjevanja podatkov na drugo pomnilni?ko lokacijo na ro?nem terminalu zaradi varovanja podatkov.


  Nazaj na za?etek

  inventuraos_middleware

  Program za dodatno obdelavo podatkov za inventuro osnovnih sredstev (middleware) omogo?a, da podatke pripravite, filtrirate in preverite preden jih uvozite v va? knjigovodski program. Zaradi kasnej?ih korekcij vam prihrani veliko ?asa. Njegove zna?ilnosti so:
 • vklju?uje programski modul za prenos in prilagoditev podatkov
 • neomejeno ?tevilo prenosov na terminal za izvajanje delne inventure
 • znatno olaj?a delo z isto?asnim izvajanjem inventure z ve? terminali. Podatki z vseh terminalov se najprej zberejo v tem programu in se ?ele na koncu prenesejo v knjigovodski program
 • mo?nost shranjevanja trenutnih podatkov med za?etnim izvozom iz programa, skupnih podatkov iz posameznih terminalov kot tudi podatkov, ki so shranjeni od prej?njih inventur
 • pregled obdelanih podatkov po posameznih terminalih
 • pregled osnovne statistike
 • mo?nost izdelave razli?nih izpisov na ekran in tiskanje teh izpisov (dodatno po specifikaciji stranke)
 • mo?nost dodajanja uvoza podatkov o osnovnih sredstvih iz drugih izvorov (dodatno po specifikaciji stranke)
 • nadzor izvajanja dela popisovalne komisije (dodatno po specifikaciji stranke)
 • dodatni modul za olaj?avo prve inventure (dodatno po specifikaciji stranke)
 • mo?nost dodajanja razli?nih opcij v programu (dodatno po specifikaciji stranke)

  Nazaj na za?etek
  Povezljivost s programi

  Program je bil do zdaj uspe?no povezan z naslednjo programsko opremo:

  ?ezlo (GRAD d.d.), Pantheon (DATALAB d.d.), SAP R3 (SAP), PIS Krmar (Perftech d.o.o.), Unisoft (Unisoft d.o.o.), Osnovna sredstva (PRO-BIT d.o.o.), Osnovna sredstva (HRC Informacijski in?eniring d.o.o.), Osnovna sredstva (SAOP d.o.o.), Vasco (Vasco d.o.o.).

  Nazaj na za?etek  ?irok krog zadovoljnih uporabnikov_inventure_os

  Izsek referenc v PDF obliki tukaj.

  ADRIATIC SLOVENICA, AGENCIJA ZA PLA?ILNI PROMET, AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, APEK, AVTOHI?A MALGAJ IN MALGAJ, BAWAG BANKA, CASTEL COMPUTERS, CCE, CENTER DOLFKE BO?TJAN?I?, COALA, CROATIA AIRLINES, CVS LJUBLJANA, ?ISTO?A, DELO, DOM STAREJ?IH OB?ANOV KAMNIK, DOM STAREJ?IH OB?ANOV LUCIJA, DOM UPOKOJENCEV SE?ANA, DROGA, ENA, ETRA, FMC, GIMNAZIJA ?I?KA, GIMNAZIJA TOLMIN, GLASBENA ?OLA GROSUPLJE, GLASBENA ?OLA JESENICE, GLASBENA ?OLA TOLMIN, GONZAGA, HERMES, HIT ALPINEA, HRC INFORMACIJSKI IN?ENIRING ?ALEC, HTP GORENJKA, HYPO ALPE ADRIA BANK, HYPO LEASING, ICIT, INFRAX, INTERINA, INTEGRATOR, ISKRA INVEST, IWARE INFORMATIKA, JAMIKO, JAVNA RAZSVETLJAVA, KD ?IVLJENJE, KGZS NOVA GORICA, KLINI?NI CENTER DUBROVNIK, KNJI?NICA AJDOV??INA, KNJI?NICA KOPER, KNJI?NICA JO?ETA UDVO?A CERKNICA, KOLEKTOR IDRIJA, KVM SOFTWARE, LB FACTORS, MADD, MCA, MESTNA OB?INA PTUJ, MESTNI MUZEJ LJUBLJANA, NACIONALNA UNIVERZITETNA KNJI?NICA LJUBLJANA, OB?INA DOM?ALE, OB?INA JESENICE, OB?INA MENGE?, OB?INA ?ENTJERNEJ, OB?INA ?KOFJA LOKA, ORTOPEDSKA BOLNI?NICA VALDOLTRA, O? METLIKA, O? POD?ETRTEK, O? PRULE, PARCOM, PIBA, PODKRI?NIK, PRVI FAKTOR, ROZINA JO?KO, RRC BUSINESS, RRC RA?UNALNI?KE STORITVE LJUBLJANA, RUDIS, SANOLABOR, SIQ, SLOVENICA, SLOVENIJALES, SMART, SPARKASSE, SPLO?NA PLOVBA PORTORO?, ?OLSKI CENTER VELENJE, ?OU MARIBOR, SREDNJA EKONOMSKA ?OLA MARIBOR, SREDNJA GLASBENA ?OLA MARIBOR, SREDNJA POMORSKA ?OLA, S? SE?ANA, S? ZAGORJE, ?PORTNA LOTERIJA, TOVARNA OLJA GEA, TRC CELJE, UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA LJUBLJANA, UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA LJUBLJANA, UNIVERZA NA PRIMORSKEM, VARNOST INPOD MARIBOR, VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER, UPRAVA RS ZA JAVNA PLA?ILA, WESTERN & WIRELES, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, ZAVOD JANEZA LEVCA, ZAVOD RS ZA BLAG. REZERVE, ZAVOD ZA GRADBENI?TVO SLOVENIJE, ZD IZOLA, ZD IZOLA, ZD NOVA GORICA, ZD SE?ANA, ZD TREBNJE, ZZV LJUBLJANA, ZRA?NA LUKA DUBROVNIK, ZASAVSKI RA?UNSKI CENTER ...

  Re?itev InventuraOS uporablja ve? kot 200 organizacij v Sloveniji in na Hrva?kem. Med njimi najdemo tudi tak?ne, ki re?itev uporabljajo za sledenje vrednej?e opreme. Tako lahko zadovoljne uporabnike sre?amo med:
 • zavarovalnicami
 • bankami
 • zdravstvenimi domovi
 • bolni?nicami
 • domovi za ostarele
 • kulturnimi ustanovami
 • vrtci
 • osnovnimi ?olami
 • srednjimi ?olami
 • fakultetami
 • glasbenimi ?olami
 • velikimi in srednje velikimi podjetji
 • gradbeniki
 • proizvajalci
 • javno upravo
 • turisti?nimi organizacijami
 • trgovci
 • ponudniki telekomunikacijskih storitev
 • ...

  Nazaj na za?etek


 • 
  na vrh 

  nazaj


      USKLAJENO DELOVANJE ODDELKOV NABAVE, PROIZVODNJE IN PRODAJE. MOBOS na robustnem ro?nem ra?unalniku pomaga biti kos >>