translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
proizvodi . mobilni terminali . ru?ni terminali s MS Windows operativnim sustavom

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Honeywell Dolphin 6100 i 6500
Honeywell Dolphin 6100 i 6500

Elegantni ru?ni terminali Honeywell Dolphin 6100 i 6500 primarno namijenjen su aplikacijama za potporu prodaje (na terenu), ?to potkrepljuje sna?na baterija sa vi?e od 8-satnim djelovanjem i izvanredno niska te?ina ure?aja (250 g skupa sa baterijom). Bez obzira na svoju d?epnu veli?inu i elegantan oblik, su pokusi pokazali, da podnosi vi?e od 500 padova sa visine od jednog metra na tvrdu podlogu. Razlog tome je pa?ljiva izrada robusnog ku?i?ta, koje odgovara standardu za?tite IP54 (pra?ina, prljav?tina, izlita voda).


Honeywell Dolphin 6100 u trgovini tekstilom i odje?om

Dolphin 6100 slu?i prodava?ima na terenu kao odli?no pomagalo za prodaju, sa dodatnim podacima za bolje savjetovanje strankama (ambulantna prodaja) i produbljenu analizu poslovnih doga?aja. 624 MHz procesor i operativni sustav MS Windows CE 5.0 u kombinaciji sa be?i?nom radijskom vezom WLAN (802.11 b/g), koju dopunjuje Bluetooth, nam omogu?ava da do?emo do potrebnih podataka u realnom vremenu i prostoru preko zaslona u boji osjetljivog na dodir. Ti podaci mogu uklju?ivati cijenu, posebne popuste, uvjete dobave itd., ?to ovisi od nalo?ene programske opreme. Integrirana je i VoIP telefonija i kamera (Adaptus? Imaging Technology 5.0), s kojom hvatamo podatke, koji nisu ograni?eni samo na jedno- i dvo-dimenzionalne bar kode (omogu?eno je ?itanje pod kutom), nego uklju?uju i digitalno fotografiranje i prihvat digitalnoga potpisa, s ?ime korisniku osigurava kori?tenje pro?irenih usluga.


Dolphin 6500

Trebate zmogljiviju variantu Preporu?ujemo Dolphin 6110.

Trebate ve?i zaslon?
Nudi ga Dolphin 6500, koji se od 6100 razlikuje po ve?om ekranu i mogu?no??u odabira alfanumeri?ke tipkovnice sa 52 tipki. Tehni?ki podaci ovdje.

Tehni?ki podaci za Dolphin 6100

Doma?a strana dobavlja?a Honeywell

Ostala ponuda dobavlja?a Honeywell na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • RF skladi?te

  Podr?ka Honeywell

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 6100 u samoposlu?noj trgovini


 • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>