translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  domov

  nazaj

  natisni

  zemljevid strani

  e-pošta

  kolofon
domov
NE ?ELITE INVESTIRATI V NAKUP OPREME? Mo?en je tudi najem. Zakaj najeti namesto kupiti? Majhni obrok namesto pla?ila >>
rešitve . ozna?evanje

informatizacija logistike spletno naročanje

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-pošta: leoss@leoss.si

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvaška
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-pošta: leoss@leoss.eu


INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV
INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV V razli?nih organizacijah (podjetjih, ?olah, agencijah ...) se vsaj enkrat letno sre?amo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje osnovnih sredstev (v nadaljevanju OS). Podatki, ki jih dobimo na podlagi inventure, vplivajo tako na vi?ino osnovnega kapitala kot na >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

PRIKROJENA RE?ITEV ZA TISKANJE ETIKET PO MERI VA?E APLIKACIJE
TISKANJE ETIKET PO MERI VA?E APLIKACIJE S pomo?jo profesionalne programske opreme za oblikovanje in tiskanje etiket na ?eljo stranke pripravimo na ko?o pisano re?itev, ki v najve?ji mo?ni meri ustreza zahtevam njihove aplikacije. Re?itev vklju?uje vse potrebno za oblikovanje etiket, tisk in nadzor nad vsemi >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS
MOBOS Optimalno upravljanje informacijskih tokov s tokovi blaga danes ni ve? klju?nega pomena le za proizvodna, logisti?na in trgovska podjetja, ampak predstavlja izziv tudi vse ve?jemu ?tevilu drugih organizacij iz panog kot so gradbeni?tvo, zdravstvo in ostala javna uprava. Vsem na?tetim panogam je skupna >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

REGAL
REGAL Regal je uporabniku prijazna in enostavna re?itev za pomo? pri delu v skladi??u, ki deluje v povezavi z va?im poslovno-informacijskim sistemom. Omogo?a pospe?eno in poenostavljeno delo z materialom v skladi??u, to je sprejem in izdajo blaga ter inventure. Vsem, ki potrebujete >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

TISKANJE KARTIC
TISKANJE KARTIC Barvne kartice jasnega videza Kadar potrebujete profesionalno izdelane barvne kartice z jasnim, ostrim zapisom, ?rtno kodo in fotografijo, so tiskalniki Zebra, Zebrin repromaterial, programska oprema Cardfive in LEOSS-ove prilagodljive re?itve najbolj?a izbira. Od ideje? do >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

KONFERENCA
KONFERENCA Re?itev Konferenca zagotavlja vodenje evidence prisotnosti udele?encev na dogodku ter izdelavo kakovostnih personaliziranih akreditacij in tako dodatno pripomore k profesionalnem videzu va?ega dogodka. ?e govorimo o akreditacijah, pomeni to: izdelavo kakovostnih plasti?nih ID kartic >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

ELEKTRONSKO PRIKAZOVANJE CEN ARTIKLOV
ELEKTRONSKO PRIKAZOVANJE CEN ARTIKLOV Pove?evati obseg prodaje je stalna naloga vsakega trgovskega podjetja. Vendar kako to dose?i? Ena od mo?nosti, s katero si zagotovimo korak pred konkurenco, je uvedba sistema elektronskega prikazovanja cen artiklov na policah trgovin. Spreminjanje >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V PROIZVODNJI
V PROIZVODNJI V proizvodnji omogo?imo zni?anje stro?kov oz. pove?anje u?inkovitosti poslovanja z implementacijo celotne programske in strojne opreme za spremljanje in sledenje proizvodnje. Sprotno obvladovanje in prilagajanje spremembam, kar pokriva tudi ?ar?no politiko, nam ni tuje. CELOVITE RE?ITVE V >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V TRGOVINI
V TRGOVINI Pove?ana blagovna menjava je povzro?ila silen napredek ?love?ke civilizacije v zadnjih tiso? letih. Tudi danes je ve?anje blagovne menjave cilj vsakega podjetja, dru?be ali nacionalnega gospodarstva. Zagotoviti si korak pred konkurenco je pri tem klju?nega pomena. Ta korak lahko naredite z uporabo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V LOGISTIKI IN TRANSPORTU
V LOGISTIKI IN TRANSPORTU Na podro?ju logistike in transporta so se zgodile velike spremembe, ki ponudnike storitev silijo k ni?anju stro?kov, ker je edino tako mogo?e zagotoviti u?inkovito poslovanje in konkuren?nost. To zagotovimo z uporabo najnaprednej?e tehnologije za avtomatski zajem podatkov in njihovo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V ZDRAVSTVU
V ZDRAVSTVU V zdravstvu pove?amo varstvo pacientov, prihranimo ?as in izbolj?amo organizacijsko raven na vseh podro?jih. Z uporabo tehnologije ?rtne kode in RFID za ozna?evanje oskrbovancev v domovih za ostarele in bolni?nicah, bo skrb za oboje precej ve?ja, mo?nost ?love?kih napak pa prakti?no izni?ena (npr. >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V TURIZMU
V TURIZMU Tudi v turizmu se pogosto pojavijo ?elje po enostavnej?ih in u?inkovitej?ih storitvah z ?eljo po ?im ve?jemu zadovoljstvu strank. Za stranke opravljene storitve potekajo hitreje in u?inkoviteje. Dose?i je mogo?e vi?jo organizacijsko raven, identifikacijo potnikov, gostov in izletnikov. CELOVITE >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE V ?OLSTVU IN KULTURI
V ?OLSTVU IN KULTURI V ?olstvu in kulturi dose?emo vi?ji organizacijski nivo v vseh kulturno-izobra?evalnih ustanovah: na univerzah oz. fakultetah, srednjih in osnovnih ?olah, v muzejih in knji?nicah, gledali??ih, prireditvah ? Re?itve omogo?ajo la?ji in zanesljivej?i pretok gradiva, tiskanje vstopnic, la?jo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

CELOVITE RE?ITVE ZA VLADO IN JAVNO UPRAVO
ZA VLADO IN JAVNO UPRAVO Zahteve po doseganju vi?je organizacijske ravni in preprostej?ega dela so privedle do uporabe re?itev tudi v vseh vladnih ustanovah, torej na ministrstvih in ob?inah, pravnih ustanovah in povsod, kjer ima glavno besedo administracija. Da bi zmanj?ali ?akanje v dolgih vrstah, moramo >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

HITRA
HITRA Hitra je inovativen sistem za podporo ambulantne trgovine. Brez ra?unalni?kih blagajn in ?italnikov ?rtne kode ?e nekaj ?asa ni mogo?e obvladovati trgovine. Tako so uporabniki Hitre proizvodna in trgovska podjetja: mlekarne, pekarne, mesarije, podjetja s prodajo na terenu (ambulantna trgovina, naro?anje, >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

RF SKLADI??E
RF SKLADI??E RF skladi??e je sistem za spremljanje in upravljanje dela skladi??a, ki omogo?a u?inkovito in to?no upravljanje z blagom, ki se skozenj giblje. Celoten proces od sprejema blaga, odlaganja, vzdr?evanja skladi??a ter izdaje blaga kupcem se spremlja v realnem ?asu z brez?i?nimi terminali in ustrezno >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

REGISTRACIJA DELOVNEGA ?ASA
REGISTRACIJA DELOVNEGA ?ASA Podjetja so zaradi potreb po optimizaciji dela in delovnega ?asa vedno bolj prisiljena v uvedbo sistema, s katerim je mogo?e sprotno in na enostaven na?in voditi evidenco prisotnosti. Poleg kontrole dostopa je vse pomembneje vedeti, kdo od zaposlenih se nahaja na delovnem mestu ter >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

KONTROLA DOSTOPA
KONTROLA DOSTOPA Poleg registracije delovnega ?asa je vse pomembneje vedeti, kdo od obiskovalcev in zaposlenih se nahaja v dolo?enih prostorih in kdaj. Varnost mora biti na prvem mestu. Da bi zaposlenim ali obiskovalcem zagotovili dostop samo do tistih prostorov, za katere so poobla??eni, je dolgoro?no najbolj >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj

MOBOS Lite
MOBOS Lite je celovita re?itev za enostavno skladi??no poslovanje - za pospe?eno in poenostavljeno delo z materialom v skladi??u. Gre za uporabniku prijazen in enostaven sistem za pomo? pri delu v skladi??ih in deluje v povezavi z va?im poslovno-informacijskim sistemom. Kdor potrebuje dodatne funkcionalnosti, mu >>

Več o rešitvi


  na vrh 

  nazaj


    PODALJ?ANJE ?IVLJENJSKE DOBE TERMALNE GLAVE TISKALNIKA. Nasvet: ?i??enje termalne glave tiskalnika ob?utno podalj?a >>