translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
dobavljači

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


39

supplier
0
hello
HONEYWELL
http://www.honeywellaidc.com/en-GB/Pages/default.aspx

Honeywell International, sa sjedi?tem u ameri?koj saveznoj dr?avi New Jersey i s 36 milijarda ameri?kih dolara godi?njeg prometa, igra vode?u ulogu na globalnom tr?i?tu tehnologije. Njegova proizvodnja tehnolo?ki sofisticiranih proizvoda i usluga direktno je usmjerena ispunjenju korisnikovih ?elja. Honeywell je tako?er jedan od glavnih igra?a automobilske, zrakoplovne i svemirske industrije, kontrole pristupa, a sa svojim proizvodima je u gotovo svakoj ku?i brinu?i za osnovne potrebe ku?anstva, na primjer, grijanje.

Na podru?je naprednih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka u?li su 2007 kupnjom Hand Held Products (HHP + Welch Allyn Data Collection). 2008 sledio je Metrologic, a po?etkom 2012 preuzemom EMS-ja, vlasnika LXE te zavr?ilo preuzemom Intermeca. Time je Honeywell u?inio vrlo va?an korak za dopunu ponude proizvoda i usluga RFID rje?enjima te rje?enjima za ozna?avanje (printeri etiketa).Preuzemi su strate?ka odluka, jer se Metrologic zadnjih godina smatra tvrtkom s najboljim rje?enjima u podru?ju POS ?ita?a, a Intermec poseduje najvi?e RFID patenta, kao i printere etiketa, ?to je zna?ajna konkurentska prednost u odnosu na ostale bez asortimana printera. Honeywell je ve? desetlje?ima sinonim za kvalitetu, ru?ni terminal Dolphin je jedan od legendarnih mobilnih terminala, koji pri?aju pri?e o uspjehu globalnih logisti?kih poduze?a: UPS, DHL, TNT, FED-EX, kao i tvrtka Intereuropa d.d.

LEOSS je Honeywell H1 Partner u Sloveniji

Na temelju vi?egodi?njeg iskustva i suradnje u podru?ju bar koda i RFID tehnologije, Honeywell je LEOSS-u dodijelio presti?ni partnerski status; LEOSS je i formalno "Honeywell H1 Partner". Prednosti ovog statusa nisu samo u kra?e vrijeme isporuke, najni?i tro?ak opreme za bar kod, maksimalna podr?ka od strane dobavlja?a LEOSS-u, nego je to i niz obveza prema klijentima. Tako osiguravamo visok standard razine usluge, podr?ku, savjetovanje, prije, tijekom i nakon kupnje, poma?emo i brinemo za brzu integraciju Honeywell opreme u poslovanje klijenta (optimizacija radnih procesa).

Prona?ite katalog proizvoda Honeywell (AIDC Division)

IT paketna rje?enja na terminalima prona?ite na linku www.mleoss.com

Podr?ka


Vezani proizvodi
 
Osnovni program
Honeywell QC 800 S verifikatorom bar koda Quick Check QC800 proizvo?a?a Hand Held Products, provjeravamo jesu li bar kodovi otisnuti tako da ih ?ita? bar kodova mo?e pouzdano pro?itali. Omogu?uju uobi?ajno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 99EX Vrlo robustan barkod terminal Honeywell Dolphin 99EX izvorno je razvijen po ?elji globalnog logisti?kog servisa UPS, a sada je uz neke dopune dostupan na izbor ?irem tr?i?tu. Mo?emo >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Granit 191Xi Neusporedivo robustan: industrijski bar kod ?ita? Honeywell Granit 191Xi sposoban je odoljeti ekstremnim uvijetima, kao ?to su: temperaturni interval skeniranja -30?C do >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Voyager 1200g Honeywell 1200g Voyager je nasljednik najprodavanijih laserskih ?ita?a na svijetu (Voyager MS9520/40), koji nam pru?a visoke performanse >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 7800 Android D7800 je prvi industrijski terminal s Android opreacijskim sistemom. U samo jednoj napravi ? terminalu zdru?eni su mobilni telefon, prenosno ra?unalo, ?ita? za barkod, >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Orbit 7120 MS7120 Orbit je fiksni ?itata?, koji je idealan za male maloprodajne trgovine, stanice, ljekarne, knji?nice ... Zbog svojih vanjskih dimenzija >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 99GX Preuzimanja, izdvanja i komisioniranja su skladi?ne operacije, koje obi?no va?e kao rutinske, ?to nikako ne zna?i, da ne ostavljaju posljedice. Slobodno pitajte svoje skladi?tare i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Voyager 1202g Honeywell Voyager 1202g je be?i?ni laserski ?ita? barkoda s Bluetooth? prijenosom podataka i dometom 10 m od bazne postaje. Koristimo >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Genesis 7580 Pultni ?ita? MS7580 Genesis je prvi prezentacijski ?ita? sa "imagerjem" - kamerom koja prikuplja podatke kao jedno i dvodimenzionalne bar kodove i OCR oznake. ?ita? nas inspirira >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell IS3480 Quantum Glavna osobina proizvoda je, da je potpuno automatski OEM-?ita?. ?itanje bar kodova je vi?esmjerno do 1.650 preleta u sekundi preko 20 linija. Postoji mogu?nost ?itanja samo preko >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Voyager 1400g Sve vi?e organizacija je suo?eno s zahtjevom zapisa ve?eg broja informacija na manjim povr?inama. Takvo zapisivanje podataka omogu?ilo je sve ve?u ra?irenost 2D koda, QR koda (npr. >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 7800 Mobilni telefon, prenosno ra?unalo, ?ita? za barkod, foto aparat i GPS, zdru?eni u samo jednoj napravi ? terminalu Honeywell Dolphin 7800, koji skupa s izdr?ljivom baterijom >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Horizon 7600 Model MS7600 Horizon je brz i osjetljiv fiksni bar kod ?ita?. Ima mre?u od 20 zraka koji bar kod pro?itaju brzo i pouzdano. U malom, robustnom i izdr?ljivom metalnom ku?i?tu le?i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell VuQuest 3310g Honeywell VuQuest 3310g je svestrani kompaktni bar kod ?ita?, koji ?ita standardne linearne i slo?ene bar kodove te OCR znakove. Zahvaljuju?i ?irokom kutu ?itanja i na?inu rada >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Voyager 1250g Honeywell je ru?ni laserski ?ita? Voyager 1250g razvio za uporabu u POS aplikacijama, manjim skladi?tima i knji?nicama s namjenom jo? pobolj?ati djelovanje konkurentske prodajne >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Hyperion 1300g Ru?ni barkod ?ita? Honeywell Hyperion 1300g odlikuje napredna Adaptus? tehnologija prikupljanja podataka (270 preleta u sekundi) s mogu?no??u o?itavanja s udaljenosti do 46 >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Stratos 24xx Ugra?eni laserski bar kod ?ita? Honeywell MS24xx Stratos sa dvije ravnine ?itanja (horizontalna i vertikalna) nudi 5-erostranu vi?esmjernu integraciju podataka u sve standardne >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 60s Priznati brand Honeywell je razvio GSM izdr?ljivog ku?i?ta te vrhunskog ?ita?a bar koda koji je namijenjen zahtjevnim korisnicima. Radi se o terminalu Honeywell >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Xenon 1900 Honeywell Xenon 1900, koji je dostupan u ?i?noj i be?i?noj izvedbi bijele ili crne boje, je moderan ?ita? s ugra?enom kamerom i posebno razvijenim senzorom (Adaptus 6.0). Adaptus >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Solaris 7820 Honeywell MS7820 Solaris ina?e spada me?u fiksne laserske ?ita?e, i zbog njegove male veli?ine prakti?no ga namjestimo na prodajni pult, ali ako je potrebno mo?emo ga pomicati (opcijski >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Stratos?H 23xx Honeywell MS23xx StratosH je napredni fiksni ?ita? sa 6-erostranom vi?esmjernom integracijom informacija u bar kodove. Predstavlja idealnu kombinaciju ?ita?a i vage sa dvostrukom >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Tecton i Tecton Cold Storage Ovo su vrlo robusni ru?ni terminali za ?itanje podataka u svim okolinama (unutarnja i vanjska skladi?ta, proizvodnja) i vremenskim prilikama, koji pokazuju >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 6100 i 6500 Elegantni ru?ni terminali Honeywell Dolphin 6100 i 6500 primarno namijenjen su aplikacijama za potporu prodaje (na terenu), ?to potkrepljuje sna?na baterija sa vi?e od >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Eclipse 5145 Ru?ni laserski ?ita? po povoljnoj cijeni Eclipse MS5145 je isto kao i Voyager CG opremljen sa tehnologijom CodeGate, koja radi poput nekih vrata, preko kojih se podatci o bar >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell QuantumT 3580 Laserski vi?esmjerni automatski bar kod ?ita? sa ugra?enom holografskom tehnologijom i mogu?nosti odabira jednosmjernog ?itanja. ?ita? odlikuje visokokvalitetan kapacitet, pouzdanost >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Voyager 9540 ?ita? bar kode MS9540 Voyager ima u postupku ?itanja bar kode ugra?enu funkciju CodeGate, koja radi poput nekih vrata, preko kojih se podatci o bar kodu prijenose na ra?unalo. Ta >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Fusion 3780 Robusni ru?ni ?ita? Honeywell MS3780 Fusion te?i ka kvaliteti pomo?u ugra?enih nadgradnji priznatih opti?kih i elektronskih elemenata serije >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell VoyagerGS 9590 Honeywell MS9590 VoyagerGS je ru?ni ?ita? (standardna ili industrijska verzija), koji po obliku slijedi proizvodu konkurentnih proizvo?a?a POS opreme. Ergonomija: prikazana tipka >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Focus 1690 Honeywell Focus je ru?niindustrijski ru?ni laserski ?ita? bar kode sa imager-om, s kojim hvata sve standardne 1D i 2D kode (PDF i po?tarske kode,kao i QR kode). Namijenjen je radu u >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell SP5500 OptimusS Ru?no ra?unalo Honeywell SP5500 OptimusS je robustan, kompaktan terminal za hvatanje podataka. Zna?ajno za njega je: niska potro?nja energije (baterija traje oko 100 sati) >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell 6300dpm Serija 6300dpm proizvo?a?a Honeywell spada me?u industrijske ?ita?e specijalizirane za identifikaciju DPM oznaka, kojima je namjena dosljedna sljedivost (npr. u zrakoplovnoj i automobilskoj >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Voyager 9520 Grupa proizvoda Voyager obuhvata ?ita?e, koji predstavljaju sljede?i korak u razvoju ru?nih laserskih ?ita?a. ?ita? nas odmah odu?evi sa svojim vrlo suvremenim oblikom, koji je u >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Fusion 3780 Robusni ru?ni ?ita? Honeywell MS3780 Fusion te?i ka kvaliteti pomo?u ugra?enih nadgradnji priznatih opti?kih i elektronskih elemenata serije >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Dolphin 6000 Terminal je d?epne veli?ine namjenjen trgova?kim putnicima, osoblju u manjim logisti?kim jedinicama (npr. trgovine obu?e, odje?e i druge vrste >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 9700 Honeywell Dolphin 9700 predstavlja odli?nu kombinaciju naprednih komunikacijskih tehnologija i mobilnog ?itanja podataka u robusnom ku?i?tu. Na izboru su numeri?ka tipkovnica s >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell 4600r Honeywell 4600r je ru?ni ?ita?, koji je veoma primjeran za primjenu u maloprodaji (POS). Zna?ajno za njega je funkcija ?fly by? (mogu?nost vrlo brzog prihvata podataka u bar kodu), >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell 3200 Ru?ni ?ita? Honeywell 3200 je kvalitetan ure?aj, koji zamjenjuje ru?ni unos podataka preko tipkovnice i radi kao oko za strojno ?itanje linearnih bar koda. Model 3200 objavljuje o?tru >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell 4600g Odli?an ru?ni ?ita? Honeywell 4600g je sposoban ?itanja bar koda u razli?itim oblicima: 2D, PDF, linearne, matrix, OCR, po?tarske kode ? Prepoznaje i hvata i digitalne slike i potpise. >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell 4820 Honeywell 4820 je ?ita? sa be?i?nom komunikacijom, koja uklju?uje sve prednosti ru?nog ?ita?a 4600g i 4600r. Komunikacija glatko ide preko Bluetooth-a (AFH funkcija, koja sprje?ava interferencu >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>