translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


MOBOS
MOBOS

Optimalno upravljanje informacijskim tokovima s protokom robe, danas nije vi?e od klju?nog zna?enja samo za proizvodne, logisti?ke i trgova?ke tvrtke, ve? predstavlja izazov i za sve ve?i broj i drugih tvrtki iz podru?ja kao ?to su: gra?evinska industrija, zdravstvo i ostala javna uprava. Svim nabrojanim podru?jima je zajedni?ka nu?nost za koordiniranjem rada u unutra?njosti klju?nih odjela, kao ?to su nabavka, proizvodnja i prodaja. Naravno,da se ti odjeli, u nekim podru?jima nazivaju druga?ije, npr. u javnoj upravi, mada se njihove funkcije me?u sobom zna?ajno ne razlikuju. Tako ?e se njihovo djelovanje, koje cilja k dosljednosti, najbolje pokazati u stupnju urednosti unutra?nje logistike, koja je u proizvodnim tvrtkama, ?e??e imenovana kao proizvodna logistika. To cilja ka kontroliranom protoku roba i informacija, ?ime se poma?e u kontroli opskrbnog lanca (SCM).

MOBOSMe?u klju?ne faze djelovanja tvrtke spadaju:
 • nabavna logistika sa planiranjem,
 • proizvodnja sa ure?enim protokom sirovina, materijala i poluproizvoda, odnosno robe i usluga,
 • prodaja, ?ija uspje?nost se bazira na poznavanju vlastitih izvora i mogu?nosti,kao i na efikasnosti unutra?nje logistike (ure?enom skladi?nom poslovanju),
 • kona?no ne smijemo zaboravit i na sustav upravljanja opskrbnih lanaca (SCM), koji sve navedeno vezuju u cjelinu.

  Sa ure?enim skladi?nim poslovanjem mislimo na informacijsku potporu skladi?ta (tehnologija bar kode), koja omogu?ava kontrolirano upravljanje zalihama u proizvodnji (zaliha sirovina, materijala i poluproizvoda odnosno robe i usluga, kad govorimo o zauzetosti proizvodnje) ; i prije svega kontrolu nad koli?inom kona?nih proizvoda, s kojom raspola?emo pri prodaji.

  Cjelovita rje?enja Mobos koordinira djelovanje odjeljaka nabavke, proizvodnje i prodaje. Sa Mobosom je mogu?e savladati vremensko-kriti?ne operacije,kao ?to su prijem i izdavanje, narud?ba, mobilna prodaja,podizanje i prijenos iz/u proizvodnju,odnosno na radni nalog, trenutni status proizvodnje i sli?no. Mobos osigurava reguliranje skladi?nog poslovanja, utvr?ivanje podrijetla (sirovina i proizvoda,kao i trgova?ke robe), inventara (osnovnih sredstava, klasi?nih i mobilnih skladi?ta), vo?enje zaliha na komisijskim lokacijama (komisijska prodaja kod komisionara), (automatsku) narud?bu, nadgledanje proizvodnje, unapre?enje prodaje (ankete), ambulantnu prodaju (prodaja na terenu). Mobos ? mobilnost je prednost!

  ?to je Mobos?
  Mobos je sustav oru?a, koja u najve?oj mogu?oj mjeri uva?avaju specifi?ne zahtjeve pojedina?nih korisnika, s ciljem da omogu?i koordinirano djelovanje odjela nabavke, proizvodnje i prodaje. S Mobosom je mogu?e savladati vremensko-kriti?ne operacije. Mobos je realizacija rje?enja na klju?. To je all-in-one: skladi?te, unapre?enje prodaje, narud?be, uslu?ne djelatnosti, inventura (tako?er i osnovnih sredstava) ... je mobilna prodaja u rukama, sa statistikom naru?ivanja. Mobos je namijenjen svima, koji ?ele na terenu raditi dokumente na na?in, kao ?to bi to ?inili i u mati?nom skladi?tu, a pri tome na terenu imati sve potrebne podatke za potpunu opskrbu stranke. Baza djelovanja su robusna ru?na ra?unala (u nastavku terminali) s MS Windows Mobile operativnim sustavom i mogu?no??u prihvata bar koda ili slika, kao i opcijskom vezom GSM/GPRS/UMTS/EDGE.


  Mobilni ured omogu?ava djelotvorniju mobilnu prodaju, Mobos nam pa sa dobivenim podacima poma?e pri procjeni izgleda kod razli?itih kupaca

  Podr?ani segmenti:
 • lokacijsko skladi?te
 • skladi?te bez lokacije
 • prijenosi izme?u skladi?ta i lokacija (me?uskladi?ni prijenosi)
 • pregled, odnosno anketiranje
 • prijem, izdavanje
 • narud?ba
 • inventure
 • unapre?enje prodaje
 • inventure osnovnih sredstava
 • dizanja/prijenosi iz/ proizvodnju
 • dizanja/prijenosi iz/na radni nalog

  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Tko su korisnici Mobosa?

  Mobos moduli

  ?to ?emo dobiti sa Mobosom u vezi sa ru?nim ra?unalima?

  Funkcionalnosti Mobosa i poticanje rada

  Optimizacija rada sa primjenom tehnologije bar kode

  Mobilno ra?unarstvo

  Kako postaje Mobos jo? mobilniji? Sa prijenosnim printerima.

  Rad sa podacima

  Mogu?a oprema

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.


  Tko su korisnici Mobosa?

  Proizvodne tvrtke:
 • farmaceutska industrija
 • gra?evinska industrija
 • gumarska industrija
 • industrija proizvodnje ?elika
 • kemijska industrija
 • metalna industrija
 • drvna industrija
 • industrija za proizvodnju namje?taja
 • tekstilna industrija
 • prehrambena industrija


  Printer i ?ita? za bar kodu direktno na proizvodnoj liniji

  Uslu?ne djelatnosti:
 • energetska industrija (npr. elektro, energetika i sli?no)
 • ugostiteljstvo
 • logistika
 • trgova?ke tvrtke
 • trgovina
 • transport
 • turizam


  Terminal i printer su neophodni i u ugostiteljstvu i dostavama

  Javna uprava:
 • pravosu?e
 • obrazovanje
 • vlada
 • zdravstvo (bolnice, domovi za stara lica, ljekarne ...)


  Mobilno ra?unarstvo i napredne tehnologije u zdravstvu

  Korisnici- detaljnije: • Trgova?ke tvrtke
  Sve trgova?ke tvrtke, koje ?ele unaprediti prodaju, urediti skladi?no poslovanje, podr?ati prodava?e na terenu sa najnovijim podacima, koji se koriste u mati?noj tvrtki, vr?iti inventar? • Proizvodne tvrtke
  Pra?enje proizvodnog procesa, automatizacija regeneracije zaliha, narud?ba kriti?nih koli?ina (sirovina, poluproizvoda), (lokacijsko) vo?enje skladi?ta sa podacima o utvr?enom podrijetlu, inventari ... • Javna uprava
  Inventar istovremenog rada na vi?e udaljenih lokacija (npr. vojska, policija, carina i drugi sektori javne uprave), mogu?nost pregleda. Ozna?ivanje, pra?enje, slije?enje i vo?enje evidencije dokumentacije (elektronsko arhiviranje) ... • Zdravstvo
  Vo?enje interne ljekarne, potpora lije?nicima sa uvidom u zalihu priru?ne i druge ljekarne u sustavu, potpora narud?bi lijekova, koja se brine za optimalniju zalihu... • Uslu?ne djelatnosti
  Potpora uslu?nim djelatnostima na terenu (serviser na terenu mo?e uraditi putni nalog, radni nalog, provjeriti zalihe rezervnih dijelova, da bi stranki mogao priop?iti stvarni termin popravke, popis po?arnih aparata ili popis brojila). Uvid u budu?e radne naloge ... • Gra?evinarstvo
  Ispunjavanje radnih naloga, popis rada na terenu, provjera stanja osnovnih sredstava ... • Inventar OS
  Inventar OS za vrlo zahtjevne kupce sa velikim brojem lokacija i osnovnih sredstava na tim dislociranim lokacijama ...

  Natrag na po?etak

  Mobos moduli:

  Mobos jezgra (Core):
 • baza podataka
 • modul za postavke djelovanja sustava
 • komunikacijski modul
 • potpora za vi?ejezi?no korisni?ko su?elje
 • potpora za vi?evlasni?ko skladi?te
 • pretra?ivanje, uvid u ?ifrante iz informacijskog sustava (IS, ERP)
 • ure?ivanje ?ifranata Mobosa

  Razmjena podataka:
 • razmjena podataka me?u IS i Mobosom
 • razmjena podataka me?u drugim programima i Mobosom (npr. program za pripremu proizvodnje)
 • razmjena podataka me?u elektronskim ure?ajima i Mobosom (vaganja, brojanje)

  Sinkronizacija:
 • modul za sinkronizaciju me?u Mobosovim serverom u primjeru distribuiranog sustava

  Komunikacija:
 • od na?ina djelovanja aplikacije ovisna je priprema i prijenos podataka (nezavisno (batch),nezavisno sa povremenom vezom (?hot-point?), u permanentnoj vezi sa sustavom (be?i?no ili GPRS/UMTS/EDGE)
 • modul za prijenos podataka pomo?u konzole (cradle), be?i?no (wireless), GPRS/UMTS/EDGE
 • modul za provjeravanje vjerodostojnosti preba?enih podataka i pripreme za kori?tenje


  Honeywell Dolphin 9551

  Aplikacija na ru?nom ra?unalu:
 • baza podataka (u primjeru on-line aplikacije se koristi baza podataka na serveru)
 • moduli sa funkcionalnostima odre?enim sa specifikacijom (po narud?bi)
 • korisni?ko su?elje

  Aplikacija na PC-ju:
 • moduli sa funkcionalnostima odre?enim sa specifikacijama (po narud?bi)
 • korisni?ko su?elje  Ozna?ivanje:
 • potpora svih simbologija 1D i 2D bar kode
 • potpora spojenim simbologijama bar koda
 • potpora te?inskim bar kodama
 • rad sa bar kodama po GS1 standardu
 • radiofrekvencijska identifikacija (RFID)

  Veza sustava sa vanjskim ure?ajima:
 • integracija sa printerima
 • potpora zapisivanju u RFID tag i pametne naljepnice
 • integracija sa ure?ajima za mjerenje
 • slanje podataka vanjskim kontrolnim sustavima  Tiskanje:
 • priprema podataka za tiskanje
 • slanje podataka direktno na printer
 • slanje podataka za tiskanje pomo?u vanjskog programa

  Statistika:
 • modul za odre?ivanje parametara
 • modul za pripremu podataka
 • modul za izvoz podataka u vanjski program za izradu statistike
 • modul za prikaz statistike
 • ispis pripravljenih statistika  Pregledi (ankete):
 • modul za pripremu pregleda(anketa)
 • modul na ru?nom ra?unalu za prikupljanje informacija
 • modul za pripremu podataka za statistiku
 • modul za izvoz podataka u vanjski program za izradu statistike
 • modul za prikaz statistike na bazi pregleda (anketa)
 • ispis pripremljene statistike  Inventari:
 • inventar robe uklju?uju?i i serijske brojeve i ?ar?e
 • djelomi?ni inventar  Skladi?ta:
 • modul za lokacijsko ure?enje skladi?ta
 • potpora utvr?ivanju podrijetla
 • potpora standardu HACCP
 • potpora primjeni elektronske razmjene podataka (RIP)
 • modul za obradu hodograma
 • optimizacija skladi?ta
 • pretovarivanje skladi?ta
 • komisioniranje i slobodno preuzimanje/izdavanje
 • izdavanje iz vi?e skladi?ta odjednom za vi?e izdavanja (wave picking)
 • izdavanje iz vi?e skladi?ta za jedno izdavanje (wave picking)
 • tovarni listi  Ambulantna prodaja:
 • modul za obradu relacija
 • modul za prora?un cijene
 • modul za izradu dokumenata
 • modul za ispis dokumenata
 • modul za uvid u zalihe drugih voza?a  Proizvodnja:
 • izdavanje sirovina i poluproizvoda u proizvodnji (slobodno ili po specifikaciji)
 • preuzimanje poluproizvoda i krajnjih proizvoda iz proizvodnje (slobodno ili po specifikaciji)
 • potpora odgovaraju?em obilje?avanju sa primjenom bar kode ili RFID-a
 • pra?enje proizvodnih postupaka
 • pra?enje po potro?nji sirovina i kori?tenju oru?a
 • pra?enje ru?nih postupaka u proizvodnji
 • pra?enje podataka za pra?enje normi
 • pra?enje drugih podataka po specifikaciji korisnika
 • uvid u trenutno stanje izrade po radnim nalozima
 • uvid u trenutno stanje zaliha sirovina, poluproizvoda i krajnjih proizvoda
 • rano upozoravanje na mogu?e nedostatke u sljede?im stupnjevima proizvodnje
 • drugi postupci ovisno od ?elje korisnika definiranih u projektu

  Po narud?bi:
 • moduli razvijeni po narud?bi krajnjeg korisnika sa funkcionalnostima kao ?to ih opisuje projektni zadatak  Naru?ivanje:
 • modul za slanje narud?bi u realnom vrjemenu
 • modul za provjeru stvarnog stanja realne zalihe i zalihe za naru?ivanje na sjedi?tu kupca
 • modul za ?tvrde? i ?meke? rezervacije
 • modul za uvid u povijest narud?be
 • modul za prora?un cijene uz uva?avanje cjenovne politike odre?ene unutar IS-ja

  Natrag na po?etak
  ?to ?emo dobiti sa Mobosom u vezi sa ru?nim ra?unalima? Prednosti primjene ru?nih ra?unala:  Izdavanje/preuzimanje robe:
 • Izdavanje/preuzimanje robe sa primjenom terminala mo?e te?i na dva na?ina: sa predlo?kom (komision) ili bez njega. Radnik ?e uraditi izdavanje tako ?to ?e, unijeti proizvode u dokument, i to tako, ?to ?e sa ?ita?em bar kode,ugra?enim u terminal, pro?itati bar kodu na artiklu i preko tipkovnice unijeti izdanu koli?inu. Kreirat ?e izdatnicu sa podacima, koji su ve? pripremljeni za prijenos u IS. Ti se u IS prijenose automatski,zbog ?ega ne samo da sprje?avamo pogre?ke,koje su ?este kod ru?nog unosa,ve? i izdavanje /prijem robe te?e mnogo br?e
 • sa suvremenim komunikacijskim kanalima je mogu?e imati a?uran, trenutan uvid u rad i poziciju radnika na terenu.Tako?er, i potonji to?no zna,kakvo je stanje njegovih zaliha (kao i dostupnih zaliha za narud?bu iz IS),?to zna?ajno utje?e na odlu?ivanje o sljede?im koracima
 • po izvr?enom izdavanju robe, radnik pove?e ru?ni terminal sa printerom,koji je dio kompleta za ambulantnu prodaju, i ispi?e narud?benicu i/ili ra?un sa svim potrebnim podacima (nabavne cijene, maloprodajne cijene, PDV itd.). Originale tih dokumenata preda kupcu, kopije pa zadr?i za sebe.Istovremeno sa izradom dokumenta, mu se u terminalu uspostavi novo stanje zaliha. Kod istog kupca je mogu?e napraviti i narud?bu za novu dostavu
 • kada govorimo o komisionu, radnik samo provjerava da li je odre?eni broj komada izdat . Me?utim kad se u primjeru slobodnog izdavanja proizvoda odabire iz ?ifranta proizvoda; kod odre?enog kupca, voza? na ru?nom terminalu usput unosi artikle, koje je odabrao kupac  Me?uskladi?ni prijenosi
 • nalog za dopunjavanje zaliha na kamionu unutar IS se kreira automatski. Radnik provjeri odabir proizvoda sa bar kodom, unese broj komada i kreira dokument o stvarnom me?uskladi?nom prijenosu. Taj se automatski prenese u IS, s ?im sprje?avamo pogre?ke ru?nog unosa i ubrzamo djelo
 • zbog toga ?to radnik na terminalu ima to?an uvid u trenutno stanje zaliha,u?tedi vrijeme za pripremu kamiona, jer mo?e jo? pri prijenosu podataka sa terminala u mati?ni IS to?no vidjeti, ?to je potrebno natovariti na kamion, da bi mogao upotpuniti sljede?e narud?be
 • odgovaraju?a koli?ine robe na kamionu/kombiju se usput provjerava
 • svakog trenutka je mogu?e obaviti inventar pokretnog skladi?ta (kamiona/kombija)  Prednosti primjene terminala pri mobilnoj prodaji
 • odre?ene koli?ine robe na kamionu/kombiju se usput provjeravaju
 • brz i siguran unos podataka (stvaranje dokumenta sa terminalom, automatski uvoz dokumenata u mati?ni informacijski sustav)
 • neposredna izrada dokumenata za stranku
 • pretra?ivanje po ?ifrantima na terenu
 • smanjuje se opseg rada (otpada dodatno pretipkavanje izdanih dokumenata, ?ime se izbjegavaju ljudske pogre?ke, koje su ?este pri ru?nom unosu podataka)
 • preuzimanje robe na kamionu/kombiju se obavljamo sa terminalom, pri ?em se preuzeta koli?ina smatra kao po?etno stanje svoje zalihe
 • pored podataka o cijeni i PDV- u svakog artikla, radnik u terminalu ima nalo?ene i podatke o svojim kupcima, jer su oni,obi?no, unaprijed poznati (kontakt, telefon, faks, adresa, rabati, mar?e...)
 • pri prijenosu podataka na mati?no ra?unalo tvrtke, otpada bilo koji ru?ni unos podataka o prodaji preko tipkovnice
 • terminal mo?e voditi mobilnu prodaju sa unaprijed odre?enim vrsnim redom posjeta strankama
 • radnik ima uvid u izdavanje i narud?be, ?to mu veoma poma?e u radu, te terminal za odre?enu stranku omogu?ava prikaz nekoliko posljednjih izdavanja
 • terminal kod kupca neplati?e, prodava?a upozorava na zabranu ili opomenu pred izdavanjem robe du?nicima (ovisi od politike poslovanja)
 • druge primjedbe i podaci, povezani sa olak?anjem rada

  Natrag na po?etak


  Funkcionalnost Mobosa i protek rada  Skladi?no poslovanje
  Spada me?u osnovne primijenjene elemente sa skoro svim vrstama dokumenata: prijemi, izdavanje, me?uskladi?ni prijenosi, inventari, popisi, komisioniranje, pomaci me?u lokacijama, vo?enje serijskih brojeva, rokova kori?tenja i ?ar?i, ozna?ivanje na ulazu i skladi?tenje,obnavljanje zaliha, opskrbljivanje proizvodnje, pakiranje, statistika rada u skladi?tu, radni nalozi i sli?no.Kod primjera rada sa terminalima u regalnom skladi?tu primjenjujemo terminale sa RF vezom, dok u primjeru rada na udaljenim lokacijama koristimo terminale, koji imaju GSM/GPRS/UMTS/EDGE vezu. Mogu?e je podesiti vi?e na?ina rada : slobodne dokumente, dokumente, koji su vezani na narud?be. Kod slobodnih dokumenata odaberete stranku, za koju pripremate dokument, odaberete dokument, koji ?elite ispuniti, odaberete mogu? dokument, koji je vezan na taj dokument i zapo?nete sa ispunjavanjem dokumenta. Me?u ispunjavanju dokumenta se stalno provjeravaju neke vrijednosti (cijena, zaliha) i tako?er,se mijenjaju (zaliha). Po svr?etku ispunjavanja dokumenta/ata je potonji/a mogu?e i automatski ispisati na printer u skladi?tu.Kod prijema je mogu?e pokrenuti i tiskanje etiketa sa podacima o proizvodu (bar koda, naziv, ?ifra, koda GS1.128 ...) za potrebe ozna?ivanja. Sustav Mobos omogu?ava i logistiku za tre?e osobe, sa uvidom tih, u sve dokumente,koji ih se ti?u.


  Inventura na ?eljeznicama

  Inventar
  Radnik otvori modul za izvo?enje inventara.U?ita bar kodu artikla,kao i mogu?e dodatne podatke (sledljivost, serijske brojeve ...) i zatim upi?e koli?inu. Po svr?etku inventara se obra?un izvodi u poslovnom programu, gdje se prenose podaci iz terminala.

  Unapre?enje prodaje sa anketiranjem)
  Dodan je poseban tip dokumenata ? ankete, pri kojoj ispunite popis unaprijed pripremljenih pitanja. Rezultati ankete se pri sljede?em povezivanju prijenose u server aplikaciju i pripremljeni su za dalju obradu u sustavu.U Mobosu je ugra?en uvid i ispis rezultata anketa, poredbeno po datumima, tvrtkama, grupama tvrtki i popisnim pitanjima.Korisnik sam kreira niz pitanja i mogu?ih odgovora,na koje ?e popisiva? odgovarati. Vrijednost popisa ?ine dobivene kvalitetne statistike, koje su osnova sljede?im analizama, u okviru kojih poredimo pojedina?ne odgovore npr. kronolo?ko (pri preuzimanju popisa, drugoj posjeti, tre?oj posjeti ...). Zna?ajna karakteristika sustava Mobos je vje?tina pretra?ivanja i prikazivanja razlika, odstupanja i druga opa?anja i vi?enja. To je dodatna vrijednost, koja se primjenjuje, kada se odlu?imo nastupiti na neko tr?i?te (mo?emo sudjelovati sa razli?itim trgovcima npr. Mercator, Spar, TU? ...) i mogu?e da su nam pristupi njima sasvim razli?iti. Mobos, sa dobivenim podacima, nam poma?e pri vrednovanju nastupa do razli?itih kupaca. Koji na?in izabrati je pitanje komercijale ?

  Unapre?enje prodaje pri narud?bi
  Unapre?enje prodaje kod narud?bi se omogu?ava detaljnim uvidom u kartice kupaca. Na ru?nom terminalu imate sve podatke o krovnoj pogodbi sa kupcem, prethodnim dostavama, o zalihi u va?em (dobavlja?kom) skladi?tu, znate,tako?er, i ?to kupac ima na zalihama (policama).

  Radnik otvori modul za obradu narud?bi.Proizvodi,koje mo?e naru?iti pojedina?na lokacija kupca, mogu biti unaprijed definirani. Koli?ine, koje su nam dostupne za naru?ivanje, se odnose na posljednju sinkronizaciju, zbog ?ega je osvje?avanje zaliha na po?etku rada sa kupcem,vrlo zna?ajno.Dostupni su i podaci o posljednje tri narud?be, koji se prenose iz Mobosa, sa popisa prethodnih narud?bi, kao pomo? prodava?u.Radnik ide kroz popis i kupac odre?uje koli?inu.Radnik na glavi dokumenta odredi tip narud?be.Svi podaci zna?ajni za naru?ivanje se sinkronizirano prenose u aplikaciju servera. Po prijenosu u aplikaciju servera, podatke jo? treba pripremiti za prijenos u mati?ni informacijski sustav. Kada je va?no stanje zalihe, radnik na kraju rada pri odre?enoj stranki (ako je bilo ?to naru?eno) ?e pokrenuti sinkronizaciju sa aplikacije servera. Kad sinkronizacija nije mogu?a zbog slabe veze,radnik ?e podatke prenijeti odmah, kad dosegne podru?je bolje veze i ponovo pokrene sinkronizaciju.

  Unapre?enje prodaje u trgovini
  Radnik odabere stranku, otvori modul za unapre?enje prodaje u trgovini i ide na popis proizvoda, koje mora provjeriti.. Upi?e potrebne podatke i na kraju prenese podatke u aplikaciju servera.

  Slijed rada
  U primjeru rada sa terminalima,koji nemaju GSM/GPRS/UMTS/EDGE veze, potrebno je prije po?etka rada, na sjedi?tu tvrtke obavezno osvje?iti podatke.Ako koristimo terminale sa tom vezom,mo?emo osvje?iti podatke i med putem obavljanja posla. Pri stranki odaberete stranku, za koju pripremate dokument, odaberete dokument, koji ?elite ispuniti, odaberete mogu? dokument, koji je vezan na taj dokument i po?nete sa ispunjavanjem dokumenta. Pri ispunjavanju dokumenta je mogu?e provjeriti i neke vrijednosti (cijenu, zalihe, dugovanja ...). Na kraju ispunjavanja dokumenta/ata je mogu?e te odmah prenijeti u tvrtku, gdje idu u neposrednu obradu (npr. narud?be).

  Informacijske tehnologije su sigurno mo?no oru?e, s kojim rukovodstvo tvrtke,mo?e odgovoriti na navedene izazove. IT oru?a, s kojim se tvrtke mogu pomo?i na podru?ju upravljanja proizvodnih procesa,je velik broj: suvremeni ERP sustavi, proizvodni informacijski odnosno MES sustavi, oru?a za potporu lancima opskrbe i logistiki, itd. Funkcionalnost navedenih oru?a se u nekim segmentima preklapaju,i rukovodstva tvrtki se ?esto bave pitanjima, kako i s kojim oru?em se latiti informatizacije proizvodnog procesa. Pogre?na odluka nije samo ?skupa?;mogu?e je i da je funkcionalno potpuno pogre?na i neadekvatna.Bolje poznavanje podru?ja,tvrtkama otvara prostor za dizanje ravni informatizacije na segmentu proizvodnje, ve?u fleksibilnost, mogu?nost razvoja i stoga i bolju konkurentnost.

  Mobos je sustav oru?a za rad sa dokumentima. Ta su u osnovi,sljede?ih tipova:
 • narud?benice
 • prijem i izdavanje
 • dokumenti bez utjecaja na zalihu odnosno kretanje materijala (dokumenti za uslu?nu djelatnost, inventari, popisi, listini ...)
 • lokacijsko skladi?te
 • skladi?te bez lokacije
 • unapre?enje prodaje
 • ankete odnosno anketiranje

  Sve dokumente je mogu?e vezati za drugi dokument, npr. narud?benicu dobavlja?a, narud?benicu kupca, nalog za izdavanje, vrsni red artikala na inventaru ili popisu ... Mobos omogu?ava rad sa dokumentima, pretra?ivanje po dokumentima unutar baze podataka, anketiranje na terenu itd.

  Natrag na po?etak


  Optimizacija rada sa primjenom tehnologije bar kode  Regalno skladi?te
  Primjenom terminala u skladi?tu,posao se obavlja br?e zahvaljuju?i i lokacijskom vo?enju. Potonji zna?i, da je na terminalu instalirana programska oprema za skladi?no poslovanje. Radnike vodi po skladi?tu na osnovu naru?ivanja tako, da za njih pri skupljanju robe odabire optimalne putove. Programska oprema brine i o razli?itoj optimizaciji rada:te?u robu selektira bli?e izlazu i ni?e na palete, ravna se i po volumenu robe na paletama i zna optimalan broj paleta s obzirom na tip kamiona, na koje je treba slagati i sli?no.  Proizvodnja
  Primjena bar kode predstavlja bazu za sva utvr?ivanja podrijetla pojedina?nih proizvoda ili ?ar?i,kao i postupaka, koji su bili kori?teni unutar proizvodnog procesa. U toj fazi, bar koda, koja je dodijeljena u skladu sa standardima GS-1 (globalnom jeziku poslovanja), pripoma?e jedinstvu unutar lanca opskrbe, s ?ime je omogu?eno osiguranje slijedljivosti kroz cjelokupan proces proizvodnje.Pra?enje je mogu?e samo uz dosljedno ozna?ivanju svih ulaznih sirovina. Na osnovu obilje?enih sirovina znamo, kakvi su sastavni dijelovi krajnjeg proizvoda, kome je dodijeljena odre?ena bar koda. S primjenom terminala sa ?ita?em bar kode, radnik sebi olak?ava rad, koji je istovremeno i to?niji. Bar koda omogu?ava izdavanje proizvoda iz proizvodnje u skladi?te, odakle nastavlja put u lanac opskrbe van granica proizvo?a?a.


  RFID terminal

  Kad govorimo o rje?enjima u vezi sa elektronskom razmjenom podataka (RIP), koji su bazirani na tehnologiji bar kode i RFID-a, njihovih prednosti nije mogu?e osjetiti bez ?ita?a ili terminala, s kojim ?emo ubrzati protok podataka i istovremeno pripomo?i znatnom smanjenju ljudskih pogre?aka. Ne smijemo zaboraviti i na inventare u skladi?tu, koji omogu?avaju provjeru knjigovodstvene zalihe u informacijskom sustavu (u daljem tekstu IS) i njeno mogu?e a?uriranje.

  Natrag na po?etak


  Mobilno ra?unarstvo sa robusnim terminali


  Ru?ni terminal Honeywell Dolphin 9900

  Zna?ajnu konkurentsku prednost pri poslovanju nude ru?na ra?unala sa ugra?enim ?ita?em bar kode. Njihova primjena zna?ajno smanjuje vrijeme rada. Ta ra?unala, koje ?esto nazivamo i terminalima, omogu?uju siguran prihvat podataka u bar kodi i njenu automatsku verifikaciju.Zbog odmah izvr?enog rada direktno na lokaciji,sa primjenom terminala i tehnologije bar kode,spre?avamo pogre?ke, koje su ?este pri ru?nom unosu podataka (pretipkavanje). I prijenos podataka u mati?no ra?unalo te?e sigurno i brzo. U daljem tekstu ?emo navesti neka svojstva, koja donose ru?na ra?unala i mobilni prihvat podataka.Jo? bolje zna?ajno je to, da odaberemo upravo te terminale i ra?unala, koji su u odre?enim aplikacijama zapravo najbolje iskori?teni.

  Za sva ru?na ra?unala i dodatke kupljene kod nas, osiguravamo pomo? u fazi zaleta, potporu u fazi rada, kao i odr?avanje opreme u vlastitom servisu.


  Terminal sa GPS-om

  Ru?na ra?unala sa MS Windows operativnim sustavom
  Ru?na ra?unala, koje ?esto nazivamo i terminalima,s obzirom na operativni sustav mo?emo podjelititi na te sa MS Windows operativnim sustavom i na druga ru?na ra?unala. Ako se fokusiramo na te sa Windowsima navest ?emo neka svojstva, koja su ovisna od mogu?nosti pojedina?nih modela i njihovih provedbi:
 • velik osvijetljen, na dodir osjetljiv zaslon u boji
 • ugra?eni najsuvremeniji procesori
 • velika memorija
 • visok stupanj robusnosti (?heavy duty?)
 • osiguravaju prihvat i obradu podataka kako i u 1D tako i u 2D bar kodama i RFID tagovima
 • mogu?nost be?i?ne radijske veze WLAN (802.11 b/g)
 • mogu?nost GPRS/UMTS/EDGE veze
 • mogu?nost spajanja na GPS prijemnik
 • rad unutar temperaturnog intervala me?u -25?C i +50?C
 • standardiziran stupanj za?tite (npr. IP64)
 • ergonomski oblik
 • dr?a? u obliku pi?tolja (?pistol grip?)
 • pregledna alfanumeri?ka tipkovnica
 • neki su samo za nijansu ve?i od mobilnog telefona
 • u njih je ugra?ena jedna od verzija operativnog sustava Microsoft Windows
 • dug ?ivotni vijek
 • primjerni su za rad u prljavoj industrijskoj sredini (?harsh enviroment?),kao i za rad na terenu ili skladi?tu  Natrag na po?etak


  Kako postaje Mobos jo? mobilniji? Sa mobilnim printerima.

  Mobilni printeri Zebra

  Mobos ?e postati jo? bolje djelotvorniji kada imamo kombinaciju robusnih ru?nih ra?unala sa mobilnim (prijenosnim) printerima za razli?ite ispise na terenu i u skladi?tu. Mobilni (prijenosni) printeri omogu?avaju br?e prilago?avanje zahtjevima kupaca, kad je rije? o prodaji na terenu (ambulantni prodaji) i ubrzaju rad u skladi?tu; npr. pri ozna?ivanju robe na prijemu. Mobilni (prijenosni) printer donosi ve?im skladi?tima velike u?tede, svejedno pa ne zamjenjuje stacionarni printer. U skladi?tima,u kojima je protok robe pove?an,nu?no je zadr?ati i industrijske printere, jer oni omogu?avaju brzo tiskanje velike koli?ine naljepnica. Pote?ko?a mo?e nastati pri apliciranju naljepnica, jer tu imamo utjecaj i ljudskog faktora,a sa njim ?emo dobiti i pogre?ke. Za sprje?avanje pogre?aka kod ozna?ivanja robe u skladi?tu,najbolje rje?enje je primjena prijenosnih (mobilni) printera, jer oni omogu?avaju odmah izvr?en ispis naljepnica. Skladi?nik ispi?e naljepnicu i aplicira je na odgovaraju?u ambala?u. U sljede?em koraku ponovo ispi?e i aplicira. Zbog toga ?to rad poti?e smjesta, pogre?na naljepnice veoma rijetko zavr?ava na pogre?noj robi.


  Mobilni printer Zebra i terminal Honeywell Dolphin 7600


  Ispis naljepnica u skladi?tu

  Ispis naljepnica:
 • u skladi?tu
 • ozna?ivanje osnovnih sredstava pri izvr?enju inventara
 • odmah izvr?eno obilje?avanje robe na lokacijama,sprje?ava ljudske pogre?ke pri ozna?ivanju i skra?uje vrijeme, koje gubimo sa prijelazom me?u neobilje?enom robom i stacionarnim printerom (?to je ve?e skladi?te,ve?a je i u?teda u vremenu).
 • ...


  Izdaja kazni


  Izdavanje dokaza o veterinarskoj intervenciji

  Izdavanje dokaza:
 • za izvr?en servis na udaljenoj lokaciji (npr. pri stranki na domu ili pri slomljenom vozilu na cesti)
 • za najam opreme ili vozila
 • u salonima za igru
 • u putni?kom prijevozu
 • u gra?evinarstvu
 • u zdravstvu (npr. pri izdavanju lijekova osoba u skrbi)
 • u logistiki i transportu (npr. prijem i slanje po?iljki)
 • ...


  Ispis izvje?taja o izvr?enom popravku vozila na terenu

  Ispis izvje?taja:
 • u poljoprivredi (npr. inspekcija na ?eko farmama?)
 • u gra?evinarstvu
 • u zdravstvu
 • veterinarska uprava (npr. kod obila?enja ?ivotinja na lokacijama)
 • ...

  Mobilna prodaja: ispis ra?una

  Ispis ra?una:
 • ambulantna prodaja odnosno direktna dostava u trgovine
 • potvrda o pla?anju (npr. ispis ra?una za pla?anje po?taru po pouze?u)
 • izdavanje kazne od strane redarske slu?be ili policije
 • u trgovini za kra?e ?ekanje u redovima na blagajnama (rje?avanje zastoja sa odmah izvr?enim ispisivanjem ra?una)
 • u ugostiteljstvu
 • ...  Natrag na po?etak

  Rad sa podacima

  Razmjena podataka me?u Mobosom i informacijskim sustavom poti?e na nivou veza me?u bazama, koje se uspostavljaju pri instalaciji. Dodatni mati?ni podaci, specijalni podaci, analize, pregledi, statistike... Za potrebe kvalitetne primjene Mobosa je potrebno jedanput jedinstveno unijeti neke dodatne podatke, koje vjerojatno u IS nemate. Te podatke ?ete i a?urirati u Mobosu . U Mobosu su mogu?e specijalne analize, pregledi i analize sa standardnim ispisima ili izvozi u Excelove tabele, upravo tako je sustav spreman za brzu implementaciju novih ispisa.

  1. Mobos Core
  Baza podataka
  Zajedni?ki moduli (skladi?ta, inventari, ankete ...)

  2. Razmjena podataka i sinkronizacija

  3. Poslovno informacijski sustavi

  4. Sustavi za prijenos podataka
  (GPRS/UMTS/EDGE, Bluetooth?, WLAN, kabel ...)

  5. Aplikacija na PC-ju
  (korisni?ko su?elje i moduli sa funkcionalnostima, odre?enih specifikacijom)

  6. Aplikacija na ru?nom ra?unalu
  Baza podataka, korisni?ko su?elje i moduli sa funkcionalnostima, odre?enih specifikacijom (u primjeru on-line aplikacije se koristi baza podataka na serveru)

  7. Vanjski sustav za potporu automatskoj identifikaciji
  (?ita?i, printeri, vage ...)

  8. Vanjski ulazno izlazni upravlja?ki sustavi podataka
  (upravlja?ki PC, senzori, PLC, CNC)

  9. Stru?na potpora optimizaciji va?ih procesa

  10. MOBOS

  Mobos je rje?enje, koje zna?i potporu sa bar kodom/RFID za materijalno skladi?no poslovanje. Ubrzava rad sa va?im upravlja?kim programom (vo?enje materijala i materijalnih evidencija,i poslovanja, vezanog sa materijalom u skladi?tima).Tako?er,omogu?ava i vo?enje vi?e skladi?ta, odre?ivanje politike mar?nih grupa, pojednostavljuje inventar i mnogo vi?e od navedenog. Robno skladi?no poslovanje

  Natrag na po?etak

  Mogu?a oprema

  Terminali
  U okviru mobilnih rje?enja je pored mobilnih printera ra?una i naljepnica (ovdje) obavezna primjena i ru?nih ra?unala (?esto nazvanim i terminalima i mobilnim terminalima), koji nam prije svega ?tede vrijeme i pojednostavljuju rad i zbog tehnologije bar kode sprje?avaju pogre?ke, koje se javljaju pri ru?nom unosu. Ta ru?na ra?unala mo?emo podijeliti s obzirom na operativni sustav na:
 • ru?ni ra?unala sa MS Windows operativnim sustavom (ovdje)
 • druga ru?na ra?unala (ovdje)

  Mogu?i su svi terminali sa operativnim sustavom WIN Mobile 5.0 ili vi?e ili WIN CE 5.0. Ostala oprema je ovisna od aplikacije Mobosa. Mogu?e veze : WLAN, GPRS/UMTS/ EDGE ili bez veze (?batch? terminali).

  Prijenos podataka/komunikacija
  Na?ela veze sa baznim sustavom baziraju se na suvremenim tehnologijama.Mogu?i su svi sustavi be?i?ne veze: WLAN, GPRS/UMTS/EDGE ili Bluetooth. Kada govorimo o radu, gdje nije potreban uvid u zalihe vi?e radnika istovremeno, to se mo?e obaviti i pomo?u terminala bez navedenih veza. Tada komunikacija poti?e pomo?u uti?nica vezanih na ra?unalo (?batch?).

  Dodatna oprema
  Sustav omogu?ava ispis dokumenata direktno na printere, koji mogu biti prijenosni (mobilni) ili stacionarni (stolni).
  Upravo tako mo?emo sustav povezati sa posebnim printerima za ispisivanje naljepnica sa bar kodama. Opcijski je mogu?e koristiti i GPS za navigaciju.
  Ispis naljepnica u skladi?tu

  Natrag na po?etak • 
  na vrh 

  nazaj


      ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>