translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
rješenja . dodaci

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


PROGRAMSKA RJE?ENJA PO MJERI
PROGRAMSKA RJE?ENJA PO MJERI
Poslovna sredina je sve vi?e kompleksna. Prije svega slo?enost i upravljanje poslovnim procesima primoravaju nas u unajmljivanje privremenog dodatnog osoblja. Budu?i da je to veoma skupo, dodatni rad se radije premje?ta na osobe, koje posljedi?no dio svojeg vremena prosvje?uju IT aktivnostima. Ipak je ?elja svake tvrtke, da zaposleno osoblje ve?inu vremena namjenjuje svojim radnim zadacima i njihovim osnovnim poslovnim procesima. Preoptere?enost ljudi naj?e??e dovede do ni?e produktivnosti i nezadovoljstva. Ali vam zvu?i poznato? Da bi vi izbjegli nedostatak osoblja, vremenski procjep i sli?ne neugodnosti, mi izra?ujemo rje?enja, koji prilago?avamo ?eljama i zahtjevima korisnika i ih implementiramo u postoje?e poslovne procese. Svjesni smo , da svaka tvrtka ima svoje posebnosti, koje zahtijevajo odre?ene prilagodbe. I upravo u tom smo najbolji, zato garantiramo optimalno rje?enje izra?eno to?no po va?oj mjeri. Vjeruju nam: ZPIZ, NLB d.d., TPV d.d., Tovarna olja GEA idr.


Koje korake izvodimo za optimizaciju rada u tvrtki? U ?elji za naru?itelja dostignuti najbolje rje?enje:
 • analiziramo postoje?u IT sredinu,
 • definiramo zahtjeve korisnika ?to se ti?e prihva?anja podataka,
 • savjetujemo i predla?emo primjerno rje?enje,
 • ocijenimo tro?kove,
 • razvijemo programsku opremu,
 • tu programsku opremu implementiramo u postoje?u poslovnu sredinu,
 • isporu?imo potrebnu hardversku opremu (ru?na ra?unala, printere, ?ita?e ?) i repromaterijal,
 • napravimo instalaciju sustava,
 • obu?imo korisnika za rad sa sustavom,
 • korisniku nudimo punu postprodajnu (aftersales) potporu (tehni?ku potporu, odr?avanje i a?uriranje ?),
 • po potrebi uklju?imo u projekte razvoja sistemska rje?enja i drugih slovenskih tvrtki iz djelokruga ra?unarstva i informatike.


  7 razloga za programska rje?enja po mjeri:
 • 100% su prilago?ena va?im zahtjevima (fleksibilnost),
 • automatiziraju proces rada,
 • sprje?avaju (ljudske) pogre?ke,
 • osigurana je integracija u poslovni informacijski sustav i
 • brz povra?aj investicija i u?teda vremena i novca,
 • potpuna kontrola nad procesiranjem podataka i poslovnim postupcima,
 • umanjuju potrebne ljudske resurse.


  ISKORISTITE POTENCIJAL SVOJE TVRTKE! SA ?NA KLJU?? IZRA?ENIM RJE?ENJIMA
  Zahvaljuju?i dugogodi?njem iskustvu i na ?elju stranke pripremamo specijalna rje?enja, koja u najve?oj mogu?oj mjeri uva?avaju specifi?ne zahtjeve svakog korisnika. Prikupimo ?to vi?e informacija o zahtjevima korisnika i na bazi analize ocijenimo slo?enost rje?enja. Poma?emo pojednostaviti i pospje?iti rad, kao i umanjiti broj pogre?aka. ?Nudimo vam upravo to, ?to trebate.? Potrudit ?emo se, da se va?i problemi i ideje promjene u korisna rje?enja, koja donose zadovoljstvo.


  Odlu?ite se za promjenu, iskoristite potencijal svoje tvrtke, odaberite korisniku naklonjen i jednostavan sustav koji je u vezi sa va?im poslovno-informacijskim sustavom. O detaljima suradnje se mo?emo dogovoriti na sastanku, poslije koga predla?emo odgovaraju?a rje?enja, i dajemo financijsku i vremensku ocjenu povra?aja investicije (ROI).


  Pove?ajmo produktivnost!
  Bar koda i RFID u praksi: na toj vezi

  Djelokrug primjene:
 • djelokrug proizvodnja
 • djelokrug logistika
 • djelokrug trgovina
 • djelokrug zdravstvo
 • djelokrug ?kolstvo
 • djelokrug kultura
 • djelokrug turizam
 • djelokrug transport
 • djelokrug vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, za sistemska rje?enja po va?im ?eljama. • 
  na vrh 

  nazaj


      AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>