translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PRINTANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE. U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
INFORMACIJSKA POTPORA PRODAJI NA TERENU KOJA POVE?AVA U?INKOVITOST I DO 60%

Studija primjera u PDF: IT POTPORA PRODAJI NA TERENU KOJA POVE?AVA U?INKOVITOST I DO 60%

Naru?itelj rije?enja je poduze?e MARINBLU d.o.o. (www.marinblugroup.com, ), koje se bavi prodajom svije?e ribe, ?koljaka, rakova i meku?aca te zamrznutom hranom. Njihova vizija je postati vode?i ponu?a? morske hrane na podru?ju Slovenije i vode?i opslu?iva? luksuznih lokacija, kao ?to su vrhunski restorani i hoteli.

                               

Naru?itelju je LEOSS pripremio programsko rije?enje MOBOS (www.mleoss.com), kao informacijsku potporu terenskoj prodaji artikala iz asortimana ?estim kupcima (turisti?ka, trgova?ka i ugostiteljska poduze?a).

Po mi?ljenju dr. Borisa ?u?tarja je uvo?enje MOBOS-a u MARINBLU jedan od najboljih slu?ajeva automatizacije poslovnih procesa.

                               

Sada, kada su kona?no zamijenili staru ?tehniku papira i olovke? s mobilnim terminalima vi?e ne mogu zamisliti kako raditi bez terminala.

Prije uvedbe MOBOS-a posao je tekao sporije, sastanci s kupcima zna?ili su usmeno dogovaranje cijena koje kasnije ?esto nisu odgovarale ugovorenim cijenama, dok su sada cijene zadane. Prethodno je cijenik bio labavo definiran te su ga prodava?i te?ko provodili, dok je sada fiksan. Omogu?ena je bolja i lak?a kontrola nad prodajom, zalihom i profitabilno??u artikala i stranaka. Time je zagarantiran pristup svim podacima, ?to olak?ava nabavu, optimalnu zalihu, odre?ivanje politike popusta i odre?ivanje uvjeta pla?anja itd. Velik plus za njihovo ra?unovodstvo je ure?ena sljedljivost prehrambenih artikala prema zakonskim odredbama. Na svakoj dostavnici odnosno fakturi se zahtjeva da se sve prehrambene artikle vodi po ?ar?i te u primjeru ribe i drugih ribljih artikala po njihovim latinskim imenima.

Rje?enjem su omogu?ene idu?e funkcionalnosti:
 • nabava robe ?SLO? i ?SVIJET? (za ulov izvan Slovenije),
 • transport dovoljnih koli?ina zaliha artikala iz centralnog skladi?ta pojedina?nim prodava?ima/zastupnicima
 • me?uskladi?ni prijenosi izme?u prodava?a / zastupnika,
 • identificiranje roba pomo?u bar koda pri prijenosu izme?u skladi?ta, pri prodaji kupcu i pri izdavanju ra?una/ dostavnice
 • tiskanje logisti?kih etiketa s podacima: prvenstveno dobavlja?a, ?ar?e, datuma i mjesta ulova (FAO), dr?ave uzgoja ribe, roka uporabe itd.,
 • pla?anje roba  gotovinom ili odgo?enim pla?anjem,
 • pregled  / vo?enje zalihe na centralnom skladi?tu i zalihe roba u vozilu,
 • izvo?enje inventure od strane prodava?a/ zastupnika
 • prijenos podataka o obavljenim transakcijama na poslovno-informacijski sustav mati?noga poduze?a, u njihovom slu?aju Datalab Pantheon.

                               

  Rezultat projekta: naru?itelj je s dostavljenim rje?enjem dobio oru?e koje mu omogu?uje da ovlada prodajom svojih artikala na terenu, u svoj ERP odmah unosi financijske podatke, ?to omogu?uje a?urnu i to?nu analizu poslovnih procesa i tim optimizaciju poslovanja. Uprava poduze?a pozitivne rezultate osjetila je ve? 50 dana nakon uvo?enja MOBOS-a.

  Programsko rije?enje bazira se na programskom paketu MOBOS, koje je kao platformu za realizaciju rje?enja na podru?ju logistike razvilo poduze?e LEOSS.

  VA?NA PITANJA
  1. Kakvo je bilo stanje prije uvo?enja na?eg rije?enja (rad pred implementaciju)?
  Prije uvo?enja rije?enja koli?ina papirologije bila je ogromna. Dostavnice su se odra?ivale ru?no. Zatim su ih u ra?unovodstvu pretipkavali i na to tro?ili puno vremena te se ?esto suo?avali s problemom ljudske gre?ke. ?este su bile i pote?ko?e u razrije?avanju zaliha prodane ribe, tako da odgovorni nisu znali koji artikl je prodan. Primjer: brancin 300/400 g je bio prodan na terenu, no ra?unovodstvo u pretipkavanju nije imalo informacije radi li se o ??panjolskom? ili o ?gr?kom? brancinu. Lako je predo?iti si da je svaki krivi unos kasnije prouzro?io dodatni utro?ak vremena na ispravke. To je iziskivalo ponovo uskla?ivanje zaliha, koje se zbog takvih pogre?aka naj?e??e nisu podudarale s onim ?na papiru?. Otkad rade s terminalima, nije bilo potrebe za nijednim ispravkom jer su svi poslovni doga?aji odmah razrije?eni.

  Skratili su vrijeme potrebno za rad, otklonili pogre?ke te optimizirali zalihe.

  Prijenos robe me?u prodava?ima/ zastupnicima proti?e bez upletanja uprave. Prije uvo?enja MOBOS-a bilo je potrebno za svaki prijenos odvojeno obavijestiti upravu i skladi?te. Koli?ina rada za prodava?e/ zastupnike je znatno smanjena te su uklonjene pogre?ke. Poslovanje pomo?u terminala je ure?eno i disciplinirano.

  2. Kako je protekla implementacija?
  Radi razumjevanja poslovnog procesa i visoke stru?nosti LEOSS-ove ekipe, cijela logika djelovanja postavljena je na dva sastanka s LEOSS-ovim razvojnim odjelom. Cijeli je algoritam bio poznat, postavljen jasan nacrt te je bilo poznato kako posluje naru?itelj i kakvo mu je rije?enje potrebno. Slijedila je prilagodba programske opreme i njeno testiranje te priprema optimalnog rije?enja.

  3. Vrijeme uvo?enja rije?enja?
  Rije?enje je u svom punom sjaju po?elo djelovati u roku od 50 dana. Rezultate je uprava osjetila odmah.

  4. ?to je donijelo rije?enje? Kako te?e rad nakon implementacije (na?in rada)?

  Rije?enje je donjelo:
 • u?teda na vremenu, ljudstvu i tro?ku,
 • automatizacija,
 • stvarne informacije u stvarnom vremenu,
 • uklonjene su negativne zalihe.

  Manjci pri inventuri su se ve? u prvom mjesecu nakon po?etka uporabe terminala smanjili za 60%. Naravno, preostali su gubici do 10% zbog razloga kao ?to su gubitak vode kod konzervacije ribljih artikala.

  Uprava obavlja samo nadzornu funkciju (npr. tjedno pra?enje mar?i) te se lak?e mo?e posvetiti va?nijim poslovima, kao ?to je sklapanje novih poslova. MOBOS je oru?e s kojim su postavili pravila poslovanja. Zna?ajno je smanjena koli?ina prigovora prodava?a/zastupnika zbog manjka zaliha.

  5. Vrijeme u kojem su im se vratila investirana sredstva?
  Investicija u MOBOS se vrati u manje od 2 godine, ?to je br?e nego ?to je bilo predvi?eno.

  6. Kakve su u?tede? (npr. u vremenu, jednostavnijem radu, br?em dobavljanju podataka ...)
  U?teda na vremenu: na prodava?a/zastupnika se tro?i 3 sata manje. Trenutno imaju 5 prodava?a/ zastupnika, ?to zna?i 15 sati rada manje tjedno.

  7. ?to dobiva korisnik takvog sustava?
 • 60 % rasta produktivnosti (manje radnog vremena, pogre?ke su eliminirane),
 • pove?ana korisnost zbog pravovremenog rije?avanja narud?bi
 • kontroliran protok roba i informacija za bolju kontrolu opskrbnog lanca (SCM),
 • a?urno pra?enje poslovanja (vo?enje profitabilnosti po prodava?u / zastupniku i artiklima),
 • nabava uskla?enja s prodajom (optimizacija zaliha),
 • vo?enje prodajne politike po ?Just in time (JIT)? metodi.

     

  UPOTREBLJENA OPREMA

  Strojna oprema:
 • Intermec CS40 (terminal za terensku ekipu)
  Ru?ni terminal za zaprimanje podataka sa ugra?enim 2D ?ita?em bar kod EA11, platforma Windows Mobile 6.5, 256 MB RAM/512 MB Flash, Bluetooth, GPS, 3.2 MP kamera u boji, WLAN 802.11b/g, GSM/UMTS /HSUPA, numeri?ka tastatura, IP54 za?tita, u kompletu baterija i punja?

 • Honeywell D6500 (terminal za skladi?te)
  Ru?ni terminal za zaprimanje podataka sa ugra?enim bar kod ?ita?em IT5300SR, platforma Win CE 5.0, 128/128 MB, be?i?na komunikacija 802.11 b/g, Bluetooth, tastatura od 28 tipka, baterija 3300mAh (punja? u kompletu)

 • Honeywell 6500 Home Base
  Komunikacijsko podno?je za terminal Dolphin 6500 sa Ethernet, USB i RS232, uz dodatnu funkciju punjenja terminala i rezervne baterije

 • Epson LQ-300+II
  24-igli?ni matri?ni profesionalni tiska?

 • Anycom PM-400 Bluetooth komunikacijski modul
  Bluetooth komunikacijski modul za printer, paralelni ili USB (za be?i?no upravljanje printera), verzija 2.0

  Programska oprema:
 • MOBOS Terenska prodaja Standard
  Programski paket za potporu prodaji na terenu; vo?enje i priprema ?ifranta za prodaju, priprema i vo?enje ruta, priprema i vo?enje asortimana kupaca; potpora sljedljivosti robe, izdaja robe (ra?un/dostavnica), me?uskladi?ni prijenosi, printanje A4 dokumenta ili potvrda/ra?una do ?irine 10 cm, izrada blagajni?kog prijema (osnovno), inventura, cjenovna politika; za MS SQL server 2005 ili noviji (server licenca)

 • MOBOS Mobile Terenska prodaja Standard
  programski modul za ru?ni terminal/dlanovnik s Windows CE/WIN Mobile platformu, koji radi u vezi s programskim paketom MOBOS Terenska prodaja Standard; izrada i tisk dokumenata

 • MOBOS Povezivanje
  Programski modul za prijenos i obradu podataka me?u programskim paketom za vo?enje poslovanja ERP i aplikacijom MOBOS

  Je li bliska komunikacija s kupcima me?u klju?nim elementima Va?ega poslovanja? U tom slu?aju je MOBOS Terenska prodaja i Naru?ivanje, prava za Vas. Zanimanje javite na ili po telefonu (01) 2015 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.  Sli?na studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA


  Kako su za 60 % pove?ali efikasnost svoje terenske ekipe
  IT potpora terenski prodaji
  Kliknite za upit

  
  na vrh 

  nazaj

 •     PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>