translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
PROGRAMSKA RJE?ENJA PO MJERI

POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE
MOBOS REJE?AVA ...

" Podaci koje najvi?e trebate, nisu Vam dostupni? "  
" ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? "
" Stranke se pritu?uju, da je s Vama te?ko poslovati zbog manjkaju?ih ili neto?nih informacija? "
" MOBOS je potpuno prilagodljiv i odgovara specifi?nim zahtjevima Va?e organizacije. "
 

Konkurencija nikad ne spava, zato morate razmi?ljati o njihovom sljede?em potezu. Za?to bi ih sljedili, kad mo?ete  biti pred njima? Za?to bi oni zbog naprednijih poslovnih rje?enja preuzeli Va?e stranke? Na?a specijalizirana programerska ekipa Vam poma?e razviti u?inkovite metode, koje mogu pobolj?ati Va?e radne procese te Vam ?tede vrijeme i novac te rezltirati ve?om lojalno??u kupaca. Ako se odlu?ujete za modernizaciju poslovanja, posebno se posavjetujte o programskoj opremi, koju ?elite koristiti, o projektiranju i razvoju rje?enja ili u potpunosti prikrojenih programskih rje?enja iz LEOSS-a.

U SKLADU S VA?OM ROBNOM MARKOM
Ne koristite  izraz "Artikl"? Promjenimo ga u "Na?a ?ifra" ili drugo po Va?em mi?ljenju bolje imenovanje. Upotrebite logotip i shemu Va?e organizacije u boji. Sve to omogu?uje programska oprema po mjeri.
 

DIZAJN PO VA?OJ  MJERI
Kako preuzimate robu na zalihu? Koje  podatke o isporuci dobivate? Odgovorimo na pitanja,  kao ?to su: tko, kad, ?to, gdje i kako uobi?ajeno preuzimate robu (zanima nas cjelovit proces). Programsku opremu prilagodimo na podlozi ocjene postupaka u cjelovitom procesu. Dugogodi?nja iskustva pri razvoju rje?enja po mjeri u razli?itim podru?jima nam omogu?uju, da Vam mo?emo predlagati i ponuditi pobolj?anja , za koja su se ve? odlu?ile mnoge organizacije.

INTERAKCIJA S KORISNICIMA
Mo?ete prilagoditi su?elje za korisnika. ?elite korisniku ograni?iti pristup do pojedinih transakcija? Nadzirano upravljajte korisni?kim ra?unima. Ne ?elite da logistika vidi vrijednost Va?ih zaliha? To mo?ete nadzirati. ?ak i odabranim vanjskim korisnicima mo?ete omogu?iti provjeru zaliha s  ograni?enim pristupom do drugih djelova aplikacije.
 

Poslovna sredina je sve vi?e kompleksna. Prije svega slo?enost i upravljanje poslovnim procesima primoravaju nas u unajmljivanje privremenog dodatnog osoblja. Budu?i da je to veoma skupo, dodatni rad se radije premje?ta na osobe, koje posljedi?no dio svojeg vremena prosvje?uju IT aktivnostima. Ipak je ?elja svake tvrtke, da zaposleno osoblje ve?inu vremena namjenjuje svojim radnim zadacima i njihovim osnovnim poslovnim procesima. Preoptere?enost ljudi naj?e??e dovede do ni?e produktivnosti i nezadovoljstva. Ali vam zvu?i poznato? Da bi vi izbjegli nedostatak osoblja, vremenski procjep i sli?ne neugodnosti, mi izra?ujemo rje?enja, koji prilago?avamo ?eljama i zahtjevima korisnika i ih implementiramo u postoje?e poslovne procese. Svjesni smo , da svaka tvrtka ima svoje posebnosti, koje zahtijevajo odre?ene prilagodbe. I upravo u tom smo najbolji, zato garantiramo optimalno rje?enje izra?eno to?no po va?oj mjeri. Vjeruju nam: ZPIZ, NLB d.d., TPV d.d., Tovarna olja GEA idr.

Dodatne informacije na stranicama MOBOs www.mleoss.com.

Koje korake izvodimo za optimizaciju rada u tvrtki? U ?elji za naru?itelja dostignuti najbolje rje?enje:
 • analiziramo postoje?u IT sredinu,
 • definiramo zahtjeve korisnika ?to se ti?e prihva?anja podataka,
 • savjetujemo i predla?emo primjerno rje?enje,
 • ocijenimo tro?kove,
 • razvijemo programsku opremu,
 • tu programsku opremu implementiramo u postoje?u poslovnu sredinu,
 • isporu?imo potrebnu hardversku opremu (ru?na ra?unala, printere, ?ita?e ?) i repromaterijal,
 • napravimo instalaciju sustava,
 • obu?imo korisnika za rad sa sustavom,
 • korisniku nudimo punu postprodajnu (aftersales) potporu (tehni?ku potporu, odr?avanje i a?uriranje ?),
 • po potrebi uklju?imo u projekte razvoja sistemska rje?enja i drugih slovenskih tvrtki iz djelokruga ra?unarstva i informatike.
     

  7 razloga za programska rje?enja po mjeri:
 • 100% su prilago?ena va?im zahtjevima (fleksibilnost),
 • automatiziraju proces rada,
 • sprje?avaju (ljudske) pogre?ke,
 • osigurana je integracija u poslovni informacijski sustav i
 • brz povra?aj investicija i u?teda vremena i novca,
 • potpuna kontrola nad procesiranjem podataka i poslovnim postupcima,
 • umanjuju potrebne ljudske resurse.

  ISKORISTITE POTENCIJAL SVOJE TVRTKE! SA ?NA KLJU?? IZRA?ENIM RJE?ENJIMA
  Zahvaljuju?i dugogodi?njem iskustvu i na ?elju stranke pripremamo specijalna rje?enja, koja u najve?oj mogu?oj mjeri uva?avaju specifi?ne zahtjeve svakog korisnika. Prikupimo ?to vi?e informacija o zahtjevima korisnika i na bazi analize ocijenimo slo?enost rje?enja. Poma?emo pojednostaviti i pospje?iti rad, kao i umanjiti broj pogre?aka. ?Nudimo vam upravo to, ?to trebate.? Potrudit ?emo se, da se va?i problemi i ideje promjene u korisna rje?enja, koja donose zadovoljstvo.
   

  Odlu?ite se za promjenu, iskoristite potencijal svoje tvrtke, odaberite korisniku naklonjen i jednostavan sustav koji je u vezi sa va?im poslovno-informacijskim sustavom. O detaljima suradnje se mo?emo dogovoriti na sastanku, poslije koga predla?emo odgovaraju?a rje?enja, i dajemo financijsku i vremensku ocjenu povra?aja investicije (ROI).
   

  Pove?ajmo produktivnost!
  Bar koda i RFID u praksi: na toj vezi

  Djelokrug primjene:
 • djelokrug proizvodnja
 • djelokrug logistika
 • djelokrug trgovina
 • djelokrug zdravstvo
 • djelokrug ?kolstvo
 • djelokrug kultura
 • djelokrug turizam
 • djelokrug transport
 • djelokrug vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, za sistemska rje?enja po va?im ?eljama.
   

  
  na vrh 

  nazaj

 •     IZNIMNO ROBUSNI. SASVIM POUZDANI. EKSTREMNO BRZI. Industrijski printeri Zebra Xi namjenjeni su najzahtjevnijim >>