translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

Osigurati u?inkovitiju prodaju na terenu i ubrzati prikupljanje narud?bi namjena je programskog rje?enja MOBOS koje smo razvili u LEOSS-u za vode?eg regionalnog distributera i proizvo?a?a robe ?iroke potro?nje poznatih svjetskih i regionalnih brandova. IT rje?enje podr?ava terensku prodaju artikala iz asortimana klijenta, poznatim kupcima (trgova?ka dru?tva) i prikupljanje narud?bi za budu?e isporuke robe. Klijent ima terenske prodava?e na podru?ju vi?e od deset europskih zemalja.  

 

1. Za?to su izabrali MOBOS? Jer podupire slijede?e funkcionalnosti:
 • odre?ivanje puta i popisa robe za dostavu za odre?ene tvrtke i na odre?ena dostavna mjesta,
 • identificiranje robe pomo?u barkoda pri isporuci kupcu te izdavanje ra?una,
 • vo?enje zalihe robe na vozilu,
 • predaja odgovaraju?ih zaliha artikala iz centralnog skladi?ta odre?enim prodava?ima/voza?ima,
 • prijenos podataka o odra?enim transakcijama u poslovno-informati?ki sistem mati?noga poduze?a,
 • priprema narud?bi kupaca na njihovim lokacijama na osnovi stanja zaliha pri kupcu i prethodnog prometa.

     
  Rje?enje za trgova?ke putnike = MOBOS Terenska prodaja

  2. Koliko ljudi istodobno koristi rje?enje?
  80 ? 100 korisnika.

  3. Modul pospje?ivanje prodaje omogu?uje:
 • izrada narud?bi na dostavnom mjestu,
 • una?anje podataka o prisutnosti robe na policama,
 • povremena kontrola stanja na policama skeniranjem artikala,
 • obrada podataka i priprema analize za vo?u prodaje,
 • analiza stanja po djelatniku i dostavnom mjestu.

   

  4. ?to dobije korisnik takvoga sustava?
  Rezultat projekta: klijent je ovim rje?enjem dobio oru?e, koje mu omogu?uje da:
 • ovlada prodajom svojih artikala na terenu,
 • unosi teku?e financijske podatke u svoj informacijski sistem (klijent ima PANTHEON?),
 • pravovremeno prima narud?be za nove isporuke i time optimizira poslovanje.

  5. Kako je zbrinuto klijentovo rje?enje? Potpora korisnika
  U fazi uvo?enja rje?enja omogu?eno je ?kolovanje korisnika u vi?e faza sukladno dogovorenim terminima. Sva potpora je zajam?ena i redovno se bilje?i pomo?u portala MS SharePoint. Broj poziva je mesec dana po implementaciji drasti?no pao do to?ke da ih vi?e nema.

   

  Je li bliska komunikacija s kupcima me?u klju?nim elementima Va?ega poslovanja? U tom slu?aju je MOBOS Terenska prodaja i Naru?ivanje, prava za Vas. Zanimanje ili po telefonu (01) 2015 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Provjerite dostupne pakete i funkcionalnosti rje?enja MOBOS.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA


  =   =   =  =  =  = Podrobniji opis djelovanja rje?enja =  =  =  =  =  =  =

  Programsko rje?enje bazira se na paketu MOBOS, koji smo u LEOSS-u razvili kao platformu za realizaciju rje?enja na podru?ju logistike. Rje?enje olak?ava rad s rutama, asortimanima i ?ar?ama te rokom uporabe. Programska oprema na terminalu omogu?uje prikupljanje ?ifranata i zalihe sa servera pomo?u mobilne telefonije (GSM), izradu dokumenata (?off-line?), slanje dokumenata ?PC klijent? te ponovno prikupljanje ?ifranata i za?etak novoga ciklusa. Programska oprema na osobnom ra?unalu ?PC klijent? omogu?uje prijem dokumenata s ru?nog ra?unala, izvoz dokumenata u informacijski sistem, pripravu ruta za putnike, sinhronizaciju sa zalihom iz informacijskog sistema te pripravu ?ifranata i zaliha za slanje na ru?no ra?unalo.

  Prodaja na terenu
  Svoje produkte klijent tr?i ambulantnom prodajom, ?to zna?i, da se prodava? vozi od kupca do kupca, pri ?emu svaki kupac bira robu iz zalihe, koju ima prodava? na svojem vozilu. Takav na?in prodaje mo?emo informacijski vrlo dobro podr?ati uporabom ru?nih ra?unala ili terminala  i mobilnih tiska?a. Prodava? robe dostavlja sam na mjesta prodaje i na mjestu dostave otisne dokument (ra?un, otpremnica ili ra?un/otpremnica). U opisanom primjeru se izdavanje roba vr?i tako, da prodava? obi?e ugostiteljski lokal ili trgovinu i pita za potrebe. Potom na terminalu kreira dokument za izdavanje robe s odgovaraju?im stavkama. Prodava?u je omogu?eno dodjeljivanje popusta. Kad do?e do vozila, terminalom skenira robu i ispi?e odgovaraju?i dokument (ra?un, otpremnica ili ra?un/otpremnica). Ako je pla?anje gotovinom, stranka dobije blagajni?ki ispis.

  Naru?ivanje
  Za narud?be brinu prikuplja?i narud?bi, pospje?iva?i prodaje i kontrolori. Kakve su razlike?  Prikuplja?i narud?bi
  Oni koji prikupljaju narud?be, idu u trgovinu s terminalom, na kojem imaju asortiman i u dogovoru s poslovo?om izaberu artikle koje stranka ?eli naru?iti. Pri tome si poma?u modulom ?prioritet prodaje?. Sistem kao dodatnu mogu?nost omogu?uje i ozna?avanje prioriteta prodaje. Tako je mogu?e na nivou cjelovite organizacije definirati do devet nivoa po kojima se odre?eni artikli razvrstaju po va?nosti prodaje. Ti artikli su na terminalu razli?ito obojeni. Prodava?u boje odre?enih artikala signaliziraju prioritete prodaje. Po?tivaju?i tu signalizaciju, uz vlastitu spretnost i prodava?ke kvalitete djelatnik znatno pospje?i prodaju. Razlozi za ?bojenje? artikala mogu biti razli?iti: kratak rok uporabe, visoka mar?a, akcija itd.

  Pospje?iva?i prodaje
  Njihov zadatak je da prikupe podatke o narud?bi i zalihi na odre?enom prodajnom mjestu po odre?enom artiklu. Ako u bazi odstupa zaliha nekoga artikla, njihova zadatak je da stranku upozore i predlo?e joj da manjkaju?u zalihu dopuni. To je va?an argument u Ugovorima, koji su ugovoreni s trgovcima i u kojima je definirana zaliha koja bi morala biti na policama. To je vrlo va?na dodana vrijednost navedenom na?inu rada u prethodnom primjeru, spram onih koje takve podatke nisu prikupljali.

  Kontrolori
  Oni provjeravaju prisutnost roba na policama, tako da na terenu pomo?u terminala o?itavaju kodove artikala koji su na policama te kreiraju dokument "out of stock" (OOS dokument). Namjena dokumenta "out of stock" je brzo prikupljanje podataka (barkod), za kasniju obradu istih u okviru MOBOS PC klijenta. Uporaba dokumenata je namenjena kontroli prisutnosti artikala na policama trgovca te izradi izvje?taja.

  Mobilna prodaja za korisnike PANTHEONA? 5.5.
  Zbog rada na ru?nom terminalu neposredno na lokaciji, zna?ajno se smanjuje vrijeme izvr?enja zadatka, a kori?tenjem tehnologije barkoda u isto vrijeme sprije?e se pogre?ke. Budu?i da je ovo korisnicima razumljiv i jednostavan sustav za rad u skladi?tu, izbjegne se nepotreban gubitak vremena i nepotrebnog rada, kao ?to su ru?ni unos podataka i prepisivanje.

  Prikupljanje podataka u barkodu je brzo i pouzdano, ?to se podjednako odnosi i za prijenos u mati?no ra?unalo. Komunikacija izme?u ru?nih terminala i PANTHEON?-a uspostavljena je preko GSM.


  MOBOS Terenska prodaja na ru?nom terminalu poma?e u vremenski-kriti?nim operacijama

  Sistem MOBOS je "black box" rje?enje. Za djelovanje je potrebno dobiti ?ifrante iz informacijskoga sistema. Taj dio komunikacije te?e pomo?u MOBOS komunikatora, koji prikupi potrebne ?ifrante stranki, artikala te ugovorenih cjenika. Web su?elje MOBOS omogu?uje da pomo?u GSM veze prodava?i na terenu prihvate odre?ene podatke te na kraju rada po?alju gotove dokumente nazad u sistem MOBOS. MOBOS komunikator omogu?i, da se dokumenti u odre?enom obliku pojave u IS.

  MOBOS za optimizaciju poslovanja
  Platforma za realizaciju logisti?kih rje?enja MOBOS je oru?e, kojim pripremimo rje?enje po mjeri. U gore opisanom primjeru je MOBOS uporabljen za mobilnu prodaju s istovremenim naru?ivanjem novih dostava i teku?e una?anje financijskih podataka te ovladavanjem skladi?tem u vezi s Datalabovim informacijskim sistemom PANTHEON?.


  Mobilni tiska?i dokumenata i naljepnica Zebra su primjereni za svaki d?ep, ruku i pojas, pa ?ak i ko?u. Zebra  mobilni tiskalniki su za svakog.

  UPOTREBLJENA OPREMA
  Programska oprema:
 • LEOSS MOBOS Hitra PC, programski modul za prijenos i obradu podataka izme?u programskog paketa za vo?enje poslovanja ERP i aplikacije Hitra CE na dlanovniku
 • LEOSS MOBOS Standard, programski paket za potporu skladi?nom poslovanju (prijem, izdavanje, inventura), naru?ivanje i prodaju na terenu (uklju?uje vo?enje ?ifranata, pripremu i obradu podataka pri prodaji, naru?ivanju i pospje?ivanju prodaje) za okru?je Windows XP/Vista (licenca za PC ra?unalo)
 • LEOSS MOBOS Mobile, programski modul za ru?ni terminal/dlanovnik s Windows CE/WIN Mobile platformu, koji radi u vezi s programskim paketom MOBOS

  Repromaterijal:
 • beskona?ni termalni papir za tiskanje ra?una/izvje?taja s mobilnim tiska?em Datamax O'Neil Apex4; ?irina 100 mm (pakirano po 5 koluta; cijena vrijedi za 1 kolut); trajanje tiska do 25 godina

  Strojna oprema:
 • mobilno ra?unalo/dlanovnik Opticon H21 s ugra?enim laserskim ?ita?em barkoda, Windows Mobile 6.5, ekran u boji 480 x 640, kamera u boji, alfanumeri?ka tipkovnica QWERTY, memorija Flash256 MB, RAM 256 MB, microSD I/O + HC, USB, IrDA, Bluetooth Ver. 1.3, WiFi (IEEE 802.11 b/g), GSM 3G, ugra?en A GPS prijemnik, baterija LI-ion 3,7 V, 3060 mAh (komplet s USB kablom i punja?em, slu?alicama s mikrofonom i torbicom)
 • punja? za dlanovnike Opticon H21 (za uporabu u vozilu)
 • Epson LQ-300+II, 24-igli?ni matri?ni profesionalni tiska?
 • Nosa? tiska?a Epson LX/LQ300, za ugradnju u vozilo; osnovna izvedba, bez nosa?a za komunikacijsku opremu, sastavljen iz: nosa?a za tiska?, nosa?a za papir, 2x nosa?a sistema (za pri?vr??enje na sjedalo u vozilu)
 • Troy 3503 WindConnect II Paralel, bluetooth printer adapter, 1 x paralelni port Centronics, direktni priklju?ak na tiska?, bluetooth Class 2, domet do 10 m
 • Xantrex Xpower Inverter 150i/12V - pretvara? 12V=/230V~, 150W
 • Anycom PM-400, Bluetooth komunikacijski modul za tiska?, priklju?ak na paralelni ili USB port (za be?i?no povezivanje printera), verzija 2.0
 • mobilni tiska? Datamax O'Neil Apex 4, robusni, lagan prijenosni termalni tiska?, ?irina tiskanja do 104 mm (max. ?irina 112 mm), razlu?ljivost 8 pik/mm, USB i Bluetooth (Class 2) komunik. umjesnik, 4MB Flash i 1MB SRAM memorija (u kompletu LI-ionska baterija, univerzalni AC napajanje, nosa? trake, 1 kolut papira)

  Kada MOBOS? Kada ?elimo:
 • a?urno unositi podatke na stvarnoj lokaciji robe,
 • ve?i nadzor te a?urno pra?enje zalihe,
 • brza i kontrolirana preskladi?tenja robe me?u skladi?tima,
 • skratiti odzivno vrijeme,
 • smanjiti broj gre?aka,
 • eliminirati dugotrajne ru?ne postupke pri omogu?enju sljedivosti,
 • eliminirati neprikladno ozna?avanje robe i neprikladne dostave kupcima,
 • pove?ati kvalitetu usluge,
 • smanjiti tro?kove.

  INFORMACIJSKA POTPORA ZA PRODAJU NA TERENU (AMBULATNA PRODAJA) I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA (POSPJE?IVANJE PRODAJE) TE OUT OF STOCK (OOS DOKUMENT) (studija primjera)  
  na vrh 

  nazaj

 •     ZEBRA PISA?I ZA ISPIS RA?UNA I TISAK NALJEPNICA S MOBILNOG TELEFONA: najve?i proizvo?a? [URL >>