translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
MOBILNOST JE PREDNOST - KAKO POSTATI BR?I OD KONKURENATA, FLEKSIBILNIJI, INOVATIVNIJI - JEDNOSTAVNO BOLJI?

Jeste li se ikada zapitali tko su pobjednici danas? To su one tvrtke koje su br?e od konkurenata, fleksibilnije, inovativnije ? jednostavno bolje. U mnogim podru?jima tehnologija je jedini ?imbenik u ostvarivanju zna?ajne konkurentske prednosti. Brzi tempo razvoja zahtijeva sve vi?e i vi?e mobilnih rje?enja kojima zaposlenici 'operiraju' na terenu. Mobilnost je stvarna prednost.

Zna?ajnu konkurentsku prednost pri poslovanju na terenu pru?aju ru?na ra?unala s ugra?enim ?ita?em bar code ili RFID zapisa. Njihova upotreba zna?ajno smanjuje vrijeme rada, pa su podaci o robi, dokumenti itd. na raspolaganju gotovo trenutno. Ta ra?unala, ?esto se nazivaju terminalima, omogu?uju?i pouzdan prihvat podataka u bar kodu ili RFID zapisu i njihovu automatsku provjeru. Zbog rada izravno na lokaciji pomo?u terminala i gore navedene tehnologije, sprije?avaju se pogre?ke, koje su relativno ?este kod ru?nog unosa podataka (prepisivanje). Prijenos podataka u mati?no ra?unalo ili informacijski sustav tvrtke je pouzdan i brz. Kona?no i terminali su ve? napravili zna?ajan napredak pa na njima nalazimo instalirane mobilne verzije raznih operativnih sustava, tako da je korisnicima rad s njima nadohvat ruke.Aplikacije su klju? do uspjeha
Jo? va?nije je da tvrtka pravilno odabere ili na odgovaraju?i na?in izradi aplikacije, u suradnji s onima koji se zapravo koriste tim mobilnim ra?unalima i iskoriste ih na maksimalan na?in. Sre?om zahtjeve kupaca diktira tempo razvoja aplikacija u relativno ?irokom rasponu rje?enja, tako da za mobilna ra?unala (terminale) mo?emo na?i veliki broj fleksibilnih aplikacija koje se kombiniraju pod jednim imenom - MOBOS. To uklju?uje niz modula (inventura, terenska prodaja, skladi?no poslovanje, unapre?enje prodaje, pra?enje proizvodnje itd.) , koji se razlikuju uglavnom u funkcionalnosti. Oni u velikoj mjeri ovise o du?nosti koje obavlja zaposleni te vrsti industrije, a u kona?nici i stupnju informatizacije poduze?a. Aplikacije postoje, ?ive su, potrebno ih je prona?i, kupiti i koristiti ih.Sigurnost i povezivanja
Dvije od najva?nijih aspekata mobilnih ure?aja su prvenstveno povezivost i sigurnost. Povezivanja su danas bez ve?ih problema, jer ve?ina njih podr?ava vi?e be?i?nih komunikacijskih kanala, osobito be?i?ne i mobilne mre?e. Naravno, svi podaci koji se prenose preko ove mre?e su kriptirani, a napredni modeli prijenosnih ra?unala tako?er podr?avaju i primjenu virtualne privatne mre?e, ?to dodatno pove?ava stupanj sigurnosti.

Mobilni pisa? za rad u stvarnom vremenu
Mobilni pisa?i su sastavni dio ambulantne prodaje, ?to omogu?uje br?e prilago?avanje zahtjevima kupca, barem kada je rije? o prodaji na terenu ili ambulantnoj prodaji. Znatno ubrzavaju rad u skladi?tu, na primjer ozna?avanje robe na prijemu. Be?i?ni ispis je naravno koristan u mnogim drugim podru?jima, npr. u gra?evinarstvu (identifikacija gra?evinskog materijala), zdravstvu (izdavanje lijekova korisniku), poljoprivredi ...

Mobilni pisa?i na papir i naljepnice Zebra su pogodne za svaki d?ep, ruku i struk, a zbog mogu?nosti povezivanja voli ih i Blackberry. Zebra mobilni pisa?i su za svakoga.

Dobar primjer tehnologije mobilnog poslovanja tako?er na?i ?emo i u samom srcu grada. Javno poduze?a, koristite odgovaraju?u opremu za trenutno mobilno ispisivanje ra?una najmoprimcima na gradskoj tr?nici (rje?enje za mobilno ispisivanje faktura). U svom poslu su mnogo efikasniji nego prethodnih godina, zahvaljuju?i modernoj tehnologiji.

Mobilni ure?aji moraju biti robusni i imati dokaz o robusnosti (nezavisna testiranja mobilnih pisa?a Zebra)
Razvoj mobilnih ure?aja mora ispunjavati zahtjeve za otpornost i robusnost. Ovi zahtjevi doveli su do toga da je moderna linija mobilnih ru?nih ra?unala i pisa?a otporna na pra?inu, vlagu, vodu i padove. Pogotovo je to va?no u tehnologiji termalnih pisa?a za ispis, jer imaju veliku prednost nad konvencionalnim pisa?ima, ?to osigurava ve?u stabilnost i br?e ispise na zahtjev, a to je za rad na terenu vrlo va?no. Robusnost je, naravno, sinonim za dugotrajnost ure?aja, ?emu ?e se prvenstveno veseliti ra?unovo?e, kad vide omjer o?ekivanog vremena kori?tenja opreme i povrata ulaganja.


MOBOS na mobilnom terminalu poma?e radu u vremenski kriti?nim operacijama

Brza implementacija poma?e ubrzanom povratu ulaganja
Uvo?enje mobilnih ure?aja u rad je relativno brzo, stvaranje u?inkovite veze s poslovnim procesima se odvija u nekoliko tjedana. Kao i kod bilo kojeg IT rje?enja vrijeme je u uskoj vezi s kvalitetom prihva?enih podataka koje prikupljamo i prenosimo. Tako stvorimo zna?ajne u?tede: kroz dokumente, koji su sada tamo, a prethodno su nedostajali, te kroz odmah fakturiran odre?eni broj ra?una koji su prethodno bili izdani s velikim ka?njenjem. Mnogim poduze?ima se dogodilo da neke usluge nisu bile fakturirane, a time niti napla?ene. Dakle, povrat investicije, direktno je ovisna o samim mobilnim rje?enjima koja su br?a, te obi?no isplate ovaj projekt unutar godinu dana.

Interes za mobilna rje?enja javite nam na ili telefon (01) 2015 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.  na vrh 

  nazaj

    AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>