translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
BHT-OS JE NAJSTABILNIJI OPERATIVNI SUSTAV DO SADA


Neovisan, stabilan i pouzdan ? BHT-OS - dokazano


Denso BHT-800

?to je BHT-OS
Japanska tvrtka Denso je priznat proizvo?a? terminala sa ugra?enim CCD ?ita?em bar kode i razvija? operativnog sustava BHT-OS, koji je bio razvijen prije vi?e od 20 godina, posebno za zahtjeve Auto-ID industrije. Broj terminala sa tim operativnim sustavom se pove?ava i trenutno uklju?uje serije BHT-300, BHT-500, BHT-600, BHT-800 i BHT-8000. Taj pove?avaju?i trend ukazuje na sve ve?i zna?aj, koji informati?ari i programeri prosvje?uju stabilnosti operativnog sustava sa ?eljom da korisnicima terminala (skladi?nicima, putnicima na terenu, prodava?ima, popisiva?ima serviserima i dr.) garantiraju najkvalitetniju osnovu za djelovanje odgovaraju?ih programa. Do sada je bilo prikazanih vi?e razli?itih modela ru?nih terminala za prihva?anje podataka sa BHT-OS. Njihov prvi model iz kasnih 80-tih godina je nosio oznaku BHT-1. Slijedili su mu serije terminala BHT-2000, BHT-3000, BHT-4000, BHT-5000, BHT-6000 i BHT-7000 i BHT-8000 (o serijama govorimo jer u okviru svake serije postoji nekoliko modela, koji se me?u sobom razlikuju u nekim tehni?kim svojstvima). Postavke terminala su dostupne sa menija, koji su prikazani na prikaziva?ima,a svoje zahtjeve po njima unosimo preko tipkovnice. S tim je korisniku omogu?eno, da se mo?e vrlo brzo po?eti slu?iti terminalom, prakti?no odmah po njegovoj kupnji i bez duge pripreme.


Denso BHT-800 ubrzava posao

Prednost BHT-OS sustava je u fokusu na klju?ne funkcije poslovanja - na prihva?anje podataka i njihov prijenos. BHT-OS je bio posebno razvijen za prijenosne aplikacije sa prihva?anjem podataka, i garantira korisnicima ru?nih terminala zrelu, stabilnu, neovisnu i pouzdanu platformu za djelotvorno poslovanje. Za to postoji vi?e razloga: prvi, BHT-OS koristi samo flash memoriju, ?to zna?i, da sve aplikacije ostaju upotrebljive i tad, kad na terminal namjestimo noviju verziju operacijskog sustava. Terminali sa BHT-OS djeluju veoma brzo i nude odli?nu pristupa?nost, veliku brzinu i pouzdanost ?ak i u internetskim aplikacijama.?irok krug zadovoljnih korisnika
Trenuta?ni korisnici terminala BHT-OS su sa opremom krajnje zadovoljni i ne namjeravaju je promijeniti, ve? planiraju njenu dalju i ?iru primjenu. Ta visoka razina zadovoljstva bazira na pouzdanosti programske opreme u kombinaciji sa kakvo?om hardverske opreme. Osobito cijenjen aspekt je i taj, da su sve obnove Densove programske opreme besplatne tokom cijelog ?ivotnog vijeka terminala. Ne oklijevajte, odlu?ite se za najpouzdanije ru?ne terminale sa izvanredno stabilnim BHT-OS i ubrzajte svoje poslovanje! Terminale Denso BHT svakodnevno koristi vrlo veliki broj dostavlja?a, skladi?nika, popisiva?a, prodava?a na terenu, servisera i dr.

BHT-OS reference
Me?u njima mo?emo na?i i uspje?ne tvrtke, kao ?to su: Poslovni Sustav Mercator, M?ller, Schlecker, E.Leclerc, Toyota, Alsco, TNT, Deichmann, Bucherer, Hypo Bank, Addenbrooke?s Hospital, Spar, Linde Gaz Polska, Bella Flora, Nestle idr. kao i vi?e od 200 tvrtki u Sloveniji i Hrvatskoj.

Pregled aktualnih terminala sa BHT-OS:
 • Denso BHT-300
 • Denso BHT-800
 • Denso BHT-8000

  Operativni sustav BHT-OS ve? vi?e od 20 godina odolijeva vremenu. Ne vjerujete nam? Za demonstraciju rada operativnog sustava BHT-OS na ru?nim terminalima Denso pozovite nas na telefon (01) 20 15 500
  ili nam


  Ni?ta nije vje?no, ali je BHT-OS ve? vi?e od 20 godina dokazano stabilan i pouzdan operativni sustav

  Garantirana kompatibilnost starih BHT aplikacija sa novim terminalima
  Kao jedan od rijetkih proizvo?a?a u cjelovitom proizvodnom spektru, Denso osigurava povratnu kompatibilnost BHT aplikacija sa prethodnim i novijim verzijama terminala i tako dodatno ?titi sve investicije u BHT aplikacije. Primjer: sve BHT aplikacije su napravljene tako, da ih mo?emo pokrenuti i sa mogu?im nasljednikom modela i obrnuto. Novi terminali ?e uvijek biti kompatibilni sa starijim modelima. Ako na primjer Denso terminalu zamijenimo sastavni dio, garantirana je i prilagodba toj promjeni BHT-OS u ?to kra?em mogu?em vrjemenu.

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>