translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
GARANTIRAMO NADSTANDARNI NIVO USLUGA - LEOSS JE HONEYWELL SCANNING DISTRIBUTER

 

Honeywell je tehnolo?ka korporacija sa 36 milijardi $ obrta, koja je preuzimanjem dva cijenjena i dobro kotirana proizvo?a?a opreme za bar kodu dopunila ponudu svoje poslovne skupine ?Automation and Control Solutions?, gdje pripada i serija ?AIDC? (Auto-ID & Data Collection). I?lo je za preuzimanje dvije tvrtke: HHP (Hand Held Products) godine 2007 i Metrologic godine 2008, s kojima je LEOSS ve? dugo godina imao dobre poslovne odnose. Na podlozi te dugogodi?nje suradnje i velikog iskustva na podru?ju tehnologije bar kode i RFID-a, je Honeywell LEOSS-u dodijelio presti?ni partnerski status kao jedinom u Sloveniji, s ?ime je LEOSS sada i slu?beno postao Honeywell Scanning Distributer.

Veliki izbor ru?nih terminala za sve vrste aplikacija (iznad su razli?ite verzije sa dr?kom u obliku pi?tolja (Dolphin 9950 i Dolphin 7850)) kao i Dolphin 7600 (bez dr?ke), dok su dolje dva terminala za aplikacije, pri kojima je lak?e raditi bez dr?ke.Prednosti statusa glavnog distributera nisu samo u kra?im rokovima opskrbe, najni?im cijenama opreme za bar kodu, mo?noj tehni?koj podr?ki s strane dobavlja?a do LEOSS-a, ve? zna?i i ve?u obavezu do kupaca. Tako u LEOSS-u garantiramo nadstandardnu razinu usluga, podr?ke, savjetni?tva prije, me?u i nakon kupnje, te strankama ?elimo pomo?i i u vlastitom servisu. I ?to je najva?nije , osiguravamo brzu integraciju Honeywellove opreme u poslovanje,zbog bolje optimalizacije radnih procesa naru?itelja.


Najbolja kvaliteta be?i?nih i ?i?ni ?ita?a za POS
(iznad Voyager BT MS9535 i dolje MS9590 VoyagerGS)Ugradbeni ?ita?i omogu?uju brz postupak ?itanja barkoda iz prvog poku?aja, bolji protok robe na blagajnama,?to samim tim zna?i i bolje pru?anje usluga kupcima (Solaris MS7820 slika iznad i Stratos MS2400 slike dolje)


Ulazak na trg opreme za bar kodu i RFID je bila strate?ka odluka
Po kupnji tvrtke HHP godine 2007, kao i sa preuzimanjem tvrke Metrologic godine 2008, Honeywell je dodatno utvrdio svoj polo?aj . S tom zna?ajkom je zna?ajno posegnuo na podru?je napredne tehnologije za prihvat i obradu podataka i time se vinuo me?u tri najve?a svjetska igra?a. Kupnja Metrologica nije bila slu?ajna, ve? strate?ka odluka, jer je zapravo Metrologic zadnjih godina vrijedio za najkvalitetnijega na podru?ju POS ?ita?a. Dokaz tome je i neodvisno istra?ivanje o POS opremi - POS Hardware Leaderboard Top 50, koju svake godine u srpnju sprovodi svjetovno priznata revija Vertical Systems Reseller (VSR). U kategoriji ?ita?a bar kode je tvrtki Metrologic dodijelila najve?i broj to?aka i s tim i prvo mjesto.


Vrhunski ru?ni ?ita? HHP 3800g

Katalog proizvoda Honeywell (serije AIDC) mo?emo na?i na toj stranici. Rje?enja, u kojima integriramo opremu, su dana ovdje.

Kvalitetne fotografije proizvoda


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te

  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>