translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
TISKANJE NALJEPNICA PO ZAHTJEVIMA VA?E APLIKACIJE

U procesu ozna?avanja i identificiranja je vrlo zna?ajno, da u najve?oj mogu?oj mjeri izbjegnemo ljudske pogre?ke, koje su ?este kod ru?nog unosa podataka. To zna?i, da moramo omogu?iti ?to bolji automatski sustav rada. To nam omogu?ava tehnologija bar kode. Ako se usmjerimo na ozna?avanje, uz konzultacije s vama izradi ?emo prilago?eno programsko rje?enje za tiskanje naljepnica, koje ?e u najve?oj mogu?oj mjeri odgovarati zahtjevima va?e aplikacije. Dobijete, po va?im zahtjevima, prilago?eno rje?enje za tiskanje naljepnica, koje 100% odgovara zahtjevima aplikacije, sa kojom pojednostavljujemo rad vas kao korisnika te aplikacije.


Na slikama iznad (1.2.3.) su primjeri prilago?enog tiskanja logisti?ke naljepnice za:1. mjerenu robu, 2. robu koja se ne mjeri, pri kojoj ?ar?a predstavlja datum, 3. kartonska naljepnica za mjerenu robu.

7 razloga za:
 • automatizira proces rada (do odre?ene mjere automatsko tiskanje naljepnica),
 • sprje?ava (ljudske) pogre?ke,
 • umjerena cijena,
 • neposredna u?teda u vrjemenu i novcu (jo? kod prvog tiskanja),
 • pobrine se za obradu, oblikovanje i tiskanje naljepnica odnosno etiketa
 • jednostavna integracija u postoje?i poslovni informacijski sustav
 • 100% prilago?en zahtjevima va?e aplikacije.

  Za prilago?eno programsko rje?enje za tiskanje naljepnica ?emo se odlu?iti, kad:
 • ?elimo sprije?iti ljudske pogre?ke (pri ispisu naljepnica pomo?u ?arobnjaka),
 • koristimo etikete sa neograni?enim brojem promjenjivih polja,
 • zahtijevamo potpunu kontrolu nad procesiranjem podataka i postupkom ispisa,
 • ?elimo optimizirati unos podataka za ispis etiketa,
 • ?elimo umanjiti potrebne ljudske resurse za vrijeme ispisa,
 • koristimo etikete sa promjenjivim sadr?ajem ? sa promjenjivima kao ?to su serijski brojevi,
 • imamo zahtjevne uvoze podataka,
 • je za tiskanje zadu?eno vi?e osoba,
 • imamo tiskanje ve?eg broja naljepnica sa vi?e promjenjivijih unosnih polja.


  Za ve?e dnevne koli?ine kvalitetno ispisanih naljepnica preporu?ujemo printere Zebra iz industrijske klase

  Prilago?eno programsko rje?enje za tiskanje naljepnica sadr?i sve potrebno za njihovo oblikovanje, ispis i kontrolu nad svim procesima. To je pouzdano (kontroliran ispis naljepnica), nezahtjevno (pojmljivo korisni?ko su?elje) i pravo rje?enje za jednostavan rad. Po potrebi vam, pokraj programskog dijela, mo?emo preporu?iti i dostaviti i najprimjerniji termi?ki printer, odgovaraju?e naljepnice i folije za tiskanje.


  Na slici iznad je primjer prilago?enog tiskanja naljepnica sa podacima o utvr?ivanju podrijetla.

  Dodatne informacije o rje?enju za tiskanje naljepnica su ostvarive na toj povezanosti, tako?er nam va?e zanimanje mo?ete priop?iti i po telefonu (01) 20 15 500, 091 20 15 500 .

  S PRILAGODJENIM PROGRAMSKIM RJE?ENJEM DO KONTROLIRANOG I TA?NOG TISKANJA NALJEPNICA NA VA? ZAHTJEV

   
  Kad dnevne koli?ine ispisa ne prema?uju 300 naljepnica, preporu?ujemo printere Zebra iz stolne klase. Za trajniji ispis, izaberimo tiskanje preko folija odnosno ribona (tako?er tiskalnih traka).

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Naljepnice za rje?enje Inventura osnovnih sredstava
  
  na vrh 

  nazaj

 •     TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>