translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>
rješenja . mobilni terminali

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


RF SKLADI?TE
RF SKLADI?TE

LEOSS sustav za pra?enje i upravljanje radom skladi?ta omogu?ava efikasno i to?no rukovanje robom koja prolazi kroz skladi?te. Cjelokupni proces od prijema robe od dobavlja?a, odlaganja u skladi?te, odr?avanja skladi?ta te isporuke robe kupcima prati se u realnom vremenu be?i?nim RF terminalima i odgovaraju?om ra?unalnom podr?kom. Zbog kori?tenja standardnih rje?enja povezivanje s postoje?im informacijskim sustavom je jednostavno i efikasno.

RF SKLADI?TE

Prijem robe
U trenutka preuzimanja robe od dobavlja?a svaki artikl ulazi u sustav upravljanja skladi?tem uz bilje?enje svih va?nih podataka (npr. vrijeme valjanosti). Mogu?e je, u suradnji s postoje?im sustavom naru?ivanja, osigurati preuzimanje to?no naru?ene vrste i koli?ine robe. Svi prikupljeni podaci prate artikal cijelim putem kroz skladi?te, pa sve do krajnjeg kupca. Na taj je na?in sljedivost robe potpuno osigurana.

Prijem robe:
 • pra?enje narud?bi prema dobavlja?ima
 • prihvat i provjeravanje robe
 • uno?enje informacija o artiklima u sustav
 • ispis odgovaraju?e dokumentacije


  Odlaganje u skladi?te
  Preuzeta roba odla?e se u skladi?te. Vodi se to?na evidencija o skladi?nim lokacijama koje su jednozna?no ozna?ene te o robi koja se na njima nalazi. Mogu?e u svakom trenutku dobiti izvje?taj o stanju u skladi?tu, po ?eljenim parametrima. Roba se odla?e na silosne ili komisionirne lokacije.

  Odlaganje u skladi?te:
 • raspore?ivanje robe po lokacijama u skladi?tu
 • evidencija i izvje?tavanje po artiklima i lokacijama
 • kori?tenje RF ru?nih terminala


  Upravljanje skladi?tem
  Nekoliko je funkcija uklju?eno u ovaj proces: inicijalno punjenje skladi?ta, dodavanje i brisanje novih lokacija, preslagivanje robe s lokacije na lokaciju radi koli?ina ili datuma isteka. Sve ove funkcije obavljaju se kori?tenjem RF terminala, a stanje u skladi?tu odr?ava a?urno. Izrada izvje?taja po razli?itim parametrima obavlja se kori?tenjem osobnog ra?unala i odgovaraju?e aplikacije.  Inventura skladi?ta
  U svakom trenutku mo?e se obaviti popis robe u skladi?tu te usporediti i uskladiti stvarno stanje s o?ekivanim kako po artiklima tako i po lokacijama u skladi?tu. Za inventuru se koriste RF terminali ?ime je osigurana brzina i to?nost popisa.


  Izdavanje robe
  Kako se vodi evidencija artiklima i lokacijama u skladi?tu izdavanje robe je jednostavno i efikasno. Pripremanje robe obavlja brzo i to?no prema narud?bama kupaca preuzetih od postoje?eg informacijskog sustava. Mogu?e je optimizirano navo?enje skladi?nih radnika na lokacije s robom prema definiranim kriterijima. Nakon zavr?etka slaganja na ra?unalu se automatski ili ru?no ispisuju odgovaraju?i dokumenti.  Povrat i otpis robe
  Svaki povrat robe od kupca ili prema dobavlja?u se bilje?i i dokumentira. Tako?er u slu?aju uni?tenja, kala ili sl. evidentira se ustanovljena promjena stanja u skladi?tu. Na ra?unalu se ispisuju se odgovaraju?i dokumenti.


  Neke od prednosti uvo?enja LEOSS RF skladi?ta:
 • kori?tenje ru?nih RF terminala osigurava maksimalnu pokretljivost i pristup svim podacima u realnom vremenu
 • kori?tenje barkoda osigurava precizno rukovanje robom od ulaza u skladi?te, manipulacije u skladi?tu i izdavanju robe osigurava maksimalnu a?urnost i to?nost te minimalne gubitke
 • pre?enje roka valjanosti artikala osigurava pravovremeno djelovanje u slu?aju pribli?avanja datuma isteka
 • kori?tenje RF terminala osigurava pristup svim relevantnim podacima i omogu?ava rad u skladi?tu bez suvi?ne papirologije
 • jednostavno korisni?ko su?elje osigurava lagan rad skladi?tara uz minimalne mogu?nosti pogre?ke
 • brza obuka novih radnika u skladi?tu zbog ra?unalno podr?anog i upravljanog kretanja kroz skladi?te
 • jednostavno povezivanje se postoje?im informacijskim sustavom kori?tenjem standardnih rje?enja
 • mogu?nost provjere stvarnog stanja u skladi?tu i usporedbe s o?ekivanim stanje za bilo koji artikal u bilo kojem trenutku
 • mogu?nost to?nog pra?enja rada pojedinih skladi?tara olak?ava vo?enje efikasne kadrovske politike i/ili nagra?ivanja radnika

  Reference:
  PIPO ? ?akovec, Era ? Tornado Karlovac, Frigologo ? Ljubljana itd.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500.
 • 
  na vrh 

  nazaj


      VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>