translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>
proizvodi .

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Motorola MC9000
Motorola MC9000

Ru?no ra?unalo Motorola MC9000 odlikuje prijatan oblik, velik zaslon i robusnost, kao i dodatna za?tita ku?i?ta, koji omogu?ava rad u svim radnim uvjetima. Taj terminal spada me?u najotpornije terminale svih vremena, jer otporan je na pra?inu i vlagu, padove, udarce, ekstremne temperature itd. Mo?emo odabrati me?u ?etiri vrste skenera MC9000, koji su prilago?enim razli?itim potrebama prihvata podataka. Bar kode otkrije sa udaljenosti , ?to zna?i, da o?itavanje bar kode mo?ete uraditi sa vili?ara ili u skladi?tu sa veoma visokim regalima. Veliki zaslon, osjetljiv na dodir, omogu?ava unos podataka i preko prikaziva?a, ?to pojednostavnjuje rad i br?i unos podataka ?ak i u tamnim prostorijama. Mogu?e je birati me?u tipkovnicama sa 28, 43 ili 53 tipke.


Mobilni zajem podatkov

Tehni?ki podaci

Doma?a strana dobavlja?a

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • Naru?ivanje na terenu
 • RF skladi?te
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza

  Podr?ka

  Postanite zadovoljna stranka, ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.


  Motorola MC9000


 • 
  na vrh 

  nazaj


      MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>