translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>
proizvodi . mobilni terminali . ru?ni terminali s MS Windows operativnim sustavom

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


12

structure
3
hello
 
Osnovni program
Honeywell Dolphin 99EX Vrlo robustan barkod terminal Honeywell Dolphin 99EX izvorno je razvijen po ?elji globalnog logisti?kog servisa UPS, a sada je uz neke dopune dostupan na izbor ?irem tr?i?tu. Mo?emo >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 99GX Preuzimanja, izdvanja i komisioniranja su skladi?ne operacije, koje obi?no va?e kao rutinske, ?to nikako ne zna?i, da ne ostavljaju posljedice. Slobodno pitajte svoje skladi?tare i >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 7800 Mobilni telefon, prenosno ra?unalo, ?ita? za barkod, foto aparat i GPS, zdru?eni u samo jednoj napravi ? terminalu Honeywell Dolphin 7800, koji skupa s izdr?ljivom baterijom >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 60s Priznati brand Honeywell je razvio GSM izdr?ljivog ku?i?ta te vrhunskog ?ita?a bar koda koji je namijenjen zahtjevnim korisnicima. Radi se o terminalu Honeywell >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Tecton i Tecton Cold Storage Ovo su vrlo robusni ru?ni terminali za ?itanje podataka u svim okolinama (unutarnja i vanjska skladi?ta, proizvodnja) i vremenskim prilikama, koji pokazuju >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 6100 i 6500 Elegantni ru?ni terminali Honeywell Dolphin 6100 i 6500 primarno namijenjen su aplikacijama za potporu prodaje (na terenu), ?to potkrepljuje sna?na baterija sa vi?e od >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Intermec CS40 je ru?no ra?unalo sa ugra?enim 2D ?ita?em bar kodova EA11 namjenjen terenskim prodava?ima, osoblju u manjim logisti?kim jedinicama (trgovine s obu?om i odje?om) te popisiva?ima osnovnih >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

*** NAJPRODAVANIJI PRODUKT *** Honeywell Dolphin 6000 Terminal je d?epne veli?ine namjenjen trgova?kim putnicima, osoblju u manjim logisti?kim jedinicama (npr. trgovine obu?e, odje?e i druge vrste >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Denso BHT-700 Ru?no ra?unalo Denso BHT-700 spada me?u modularne terminale, ?to zna?i, da je potpuno prilago?en ?eljama korisnika odnosno zakonitostima pojedina?nih aplikacija. Pokre?e ga 624MHz >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Honeywell Dolphin 9700 Honeywell Dolphin 9700 predstavlja odli?nu kombinaciju naprednih komunikacijskih tehnologija i mobilnog ?itanja podataka u robusnom ku?i?tu. Na izboru su numeri?ka tipkovnica s >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

Opticon PHL 8000 Zbog tog ?to je zasnovana sa korisni?kog aspekta, serija ru?nih ra?unala Opticon PHL 8000 ima brojne prednosti pred konkurentskim PDA terminalima. Jedna od tih prednosti je veoma robusno >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj

NordicID Morphic NordicID Morphic jedan je od najelegantnijih i najbolje ergonomski dizajniranih ru?nih ra?unala koji slijedi tehnolo?ke i modne trendove (npr. te?ina je manja od 190 g). Primarno je >>

Više o proizvodu  na vrh 

  nazaj


    MOBOS RJE?ENJA PO MJERI - ?elite pobolj?ati poslovanje svojega poduze?a? POBOLJ?AJTE - SMANJITE - OMOGU?ITE - >>