translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPJE?IVANJE PRODAJE

   

Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz na?e rje?enje za terensko prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje.

                               

Cilj rje?enja MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje je pobolj?ati u?inkovitost rada va?e ekipe na terenu, optimizirati prodajne procese i pridobiti podatke nu?ne za planiranje prodaje i nabave. Una?anje podataka u informacijski sistem se prenosi na mjesto nastajanja dokumenta. U usporedbi s ru?nim procesom se dose?e ubrzanje i smanjenje gre?aka pri unosu podataka (pretipkavanju) te br?e slanje u sistem i dalje na pripremu za dostavu. To je prava formula za uspjeh. U ponudi su tri paketa (STANDARD, NAPREDNO i PO MJERI) ?iji sadr?aj navodimo u nastavku.

STANDARD PAKET MOBOS NARU?IVANJE sadr?i:
 • izrada narud?bi i preporuka
 • popis odsutne robe ("Out Of Stock")
 • cjenovna politika prilago?ena informacijskom sustavu
 • priprema i vo?enje ?ifranata za naru?ivanje
 • priprema ruta putnika
 • priprema i vo?enje asortimana kupaca
 • tiskanje dokumenata, ra?una i potvrda na terenu
 • potpis na ru?nom ra?unalu

     

  NAPREDNO PAKET MOBOS NARU?IVANJE sadr?i standardnu verziju i dodatne funkcionalnosti:
 • popis odsutne robe ("Out Of Stock") s odstupanjem od preporu?ene cijene (akcije)
 • uvid u prethodne narud?be na ru?nom ra?unalu
 • prisutnost i povjest prisutnosti roba na policama
 • uporaba obveznoga asortimana
 • provjera stanja zalihe (off-line)

  PO MJERI PAKET MOBOS NARU?IVANJE potpuno je rje?enje po mjeri za Va?e poslovanje i sadr?i standardnu ili naprednu verziju i dodatne funkcionalnosti:
 • on-line provjera kreditne sposobnosti stranke
 • on-line provjera zalihe
 • uvid u prija?nje dostave u informacijskom sustavu
 • zamjena robe (bez ?ar?i)
 • dodatni modul za optimizaciju poslovanja prema va?oj specifikaciji

  Omogu?ite svojoj ekipi prodava?a, da se ?to bolje pribli?i kupcu s rje?enjem MOBOS, koje je  povezivo s Va?im informacijskim sistemom. ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Letak u PDF za lak?i tisak.
  Dodatne informacije na MOBOS stranici www.mleoss.com.

     

  MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPJE?IVANJE PRODAJE ? MOGU?NOSTI:
 • IZRADA NARUD?BI - Izrada narud?bi je posve jednostavna, korisnik izabere stranku te zatim doda pozicije na dokument. Sistem omogu?uje i dokumente koji su izvedenice narud?be (gratis roba, suglasnost, nalog)
 • IZRADA PREPORUKE - Izrada preporuka pospje?uje i pove?ava prodaju. Preporuke pobolj?aju u?inkovitost terenske ekipe i optimiziraju prodajne procese
 • POPIS ODSUTNE ROBE - Sistem omogu?uje provo?enje popisa odsutne robe na prodajnom mjestu
 • PROVJERA PRISUTNOSTI ROBA NA POLICAMA - Nadzor nad zalihom roba na policama poma?e u provedbi ugovornih obveza
 • BLAGAJNI?KI PRIMITAK - Izrada blagajni?kog zapisnika, potvr?uje prijem gotovine za pla?anje
 • CJENOVNA POLITIKA - Sistem omogu?uje uva?avanje Va?ih cjenika i politike poslovanja
 • PRIPREMA I VO?NJE ?IFRANATA ZA NARU?IVANJE - Ure?enje ?ifranata za naru?ivanje
 • RUTE - Priprema i ure?enje  ruta za putnike
 • PRIPREMA I VO?ENJE ASORTIMANA KUPACA - Ure?enje asortimana kupaca
 • TISKANJE DOKUMENATA - Sistem omogu?uje tiskanje dokumenata na matri?nim printerima (format A4) ili mobilnim tiska?ima (do ?irine 100 mm)
 • POTPIS - Potpisivanje dokumenata na ru?nim ra?unalnima kao potvrda za preuzimanje

  MOBOS PRIKUPLJANJE NARUD?BI I POSPJE?IVANJE PRODAJE je dio cjelovitog sistema MOBOS. On je na volju u razli?itim paketima, koje lako me?usobno kombiniramo. Tako mo?emo istovremeno na istom terminalu raditi s vi?e rje?enja, npr. TERENSKA PRODAJA, PRIKUPLJANJE NARUD?BI i SKLADI?TE.

  Studija primjera u PDF: IT PODR?KA ZA PRODAJU NA TERENU I PRIKUPLJANJE NARUD?BI KUPACA

  Povezivanje va?im informacijskim sustavom? Upotrebljen je SQL bazni sustav i podr?ani su svi suvremeni na?ini izmjene podataka (XML, Web service ... i TXT).

  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS NARU?IVANJE - Kako postati br?i od konkurencije, prilagodljiviji, inovativniji ? naprosto bolji? Uz >>