translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
LEOSS ADRIA - KOD JEDRENJE: SPLIT KA?TELA PALMI?ANA PAKLENI OTOKI HVAR KOR?ULA LASTOVO HRVATSKA

Photo Story

More, ekipa, vjetar, Lastovo, ptice pjevice, zvijezde, riba ...

Odmor pun energije, pojedinca i tima

Biser ovogodi?nje utrke je prekrasan otok LastovoPrije ukrcaja: u apartmanu Mirjana Ka?tela u potrazi za inspiracijom


Atmosfera jedrenja na Jadranu


Nakon iskrcaja: katamaran daje nadu za budu?e putovanje na Jadranu


Split: gu?va pred vratima dopunjena je "byboatom" Slavice Eccelstone


Svatko ?eka ? kao galeboviNogomet: grafit u ?ast pobjede Slovenija - Al?ir 1:0 i lastavica na otoku raja
Lastovo - iskrcati se iz usta diva


Tipi?an dimnjak na Lastovu zove se fumar, u sredini mornar, i za kraj pravi putokaz


Navigacija, vjetar, VHF-16: savr?ena kombinacija


Uz dobru reklamu za pivo = Karlova?ko zalihe ponestaju preko no?i

Jedrili?arski tim u LEOSS ponovno je prikupljeno na avanturu na Jadranu. Ovo izdanje plovidbe, koji je slu?io nizu ne posje?enih stranica, tako?er prili?no jak ju?ni oznakom "Japanca, koji radi za nas." Daleko od toga da je potonji je tako?er jedan najvi?e izpostavljiva specijalitet, ali radit ?emo Dalmatinci odavno ?uva u svom umu. Ako za primjer. prekida prednjeg jedra motanje jedara jedinice - Genova, svakako ?e trebati njegovu pomo? - usluga obavlja na Hvaru. Pod njegovim no?em oti?ao , koji je ime mo?e biti nazvana po stripu pri?u o Winnie Neva). Kri?a ekspedicije stigao u sljede?im lukama: Ka?tela, istoimenoj (Pakleni otoci), Hvar, Vela Luka (Kor?ula) i Ubli (Lastovo).


Foto: dubinomjer, sredi?te Lastovo i gusari na horizontu

Prva pozornica: Ka?tela - Palmi?ana - Jako jugo razbio Genovu
Nakon opu?tenoj ve?eri u ?ivopisnim ulicama Ka?tela (?iva glazba), krenuli smo iz Marine Ka?tela pokraj Splita i Hvara i plovimo pro?losti Palmi?ano. Kao ?to je uobi?ajeno, ovo mjesto je jedan od najva?nijih nepredvidljiva kada je u pitanju LEOSS jedrenja avanture. I opet nije bilo lako: ona po?ela obavijest-16 VHF Radio Split: "Securite, securit, securit! U Hvarskom kanalu luta dablo s kro?njom pet METAR. Brzo utrke. "Veza s na?im Strel, koji je mo?da u to vrijeme trenirao u Hvarskom kanalu. Pakleni otoci su prije nekoliko godina to je stvarno ljulja koncert kada je imao jedan od ?lanova tima nakon bolnice ?avovi Hvaru. Sre?om, to je vrlo hrabar kolega, potpuno iskrcali su sada stari incidenata na koju povratak nije zastupljena u Palmi?ano pro?eta anksioznosti. Ovaj put to boli genovom, stoga jedro, slomljena mehanizam je nemogu?e za nas biti udaren.


"Japanac" koji radi za nas

Nakon slijetanja na Plami?ani na?e o?i odmah o?arala bujnom vegetacijom, mnogi kaktusi, palme ", opojnih mirisa." Po na?em dolasku na rubu stupova u mnogim pe?eni Goodies mogu?nostima za ?lanove regati, koja slavi svoj kraj s piknik i gledaju?i igru ??World Cup South Africa 2010 (USA - Engleska 1:1). Za ve?eru, doma?e punjene paprike i ispod meksi?ka tekila party. Na suprotnoj strani otoka, kapetan nave?er okupati se na mjese?ini, daleko od napornog marine, koja je Palmi?ano ne?to sasvim normalno, ve?ina posade je pokupila taisto aktivnost do ranih jutarnjih sati. Ba? kad pet od nas je oti?ao na kopanje, i mi smo u plutaju?a kaktusi vidio bezbroj divljih p?ela su u ?ikaru neo?ekivano sko?io dva paunovi, doista lijepa ptica raja, koji nam je pokazao put do pusta pje??ane pla?e, tirkizno more koje je nacrtao osmijeh od uha do uha.Druga faza: Palmi?ana - Hvar - Vela Luka
Prisilno zaustavljanje na Hvaru (servisiranje Genoa) koristili smo kupiti svje?u ribu, to je arbuna i druge potrep?tine koje su ve? ponestane preko no?i. Kada smo prona?li mjesto za privezi?te i mi to nije bilo dopu?teno sve dok nije stigao na mjesto Japanca. Budu?i da nije da se vidi, da je potrebno pozvati nekoliko puta. A kad tre?i je obe?ao da ?e "dolazi drugi stup" Donijeli smo ovu informaciju glavu lukobrana da smo jo? uvijek dopu?teno da se ve?e na gatu intervencije. "Japanca, Koji ljubavi za nas", ona je svoj posao obavila brzo - u manje od sat i pol je ponovno ro?ena kao nadutost Genovi.Negdje u sredini mora, uspjeli smo prisiliti barem pogledati utakmicu Slovenija - Al?ir, koji je zavr?io s fantasti?nim 1-0 pobjedom na? stan tijekom pristajanje u laguni oko otoka Kor?ule. Osvje?enje za ronjenje i kupanje, cijeli tim. Snack igra salama, paprika i raj?ice. Kako ispe?i ribu mi blizu kraja kako bi se sprije?ilo "?uvarica Sokoli?": "ovdje se ne mo?e, ovdje ne!" Kao takva ne bismo mogli na?i prikladno mjesto za svje?e pe?ene podlanice, za ve?eru smo posjetili pizzeriju nasuprot Marina Vele Luke, gdje smo pratili neki Kanadski Formula Jedan test u Montrealu. Na ve?eri ?etnje, kada smo obrko?ili Vela Luka zaljev, je zanimljiva scena conjured najvi?u jarbola u luci. A ono ?to nas najvi?e iznenadila: ona je na?a.

Tre?a faza: Vela Luka - Lastovo
Jutarnja kava i limunada smo budni i svjesni ovog nedostatka popravke na na? brod. Ga dugo smo tra?ili, ali bilo je ve? dovoljno da se prisjetimo velikog trgovca i pustolova Marka Pola, koji je ro?en u skladu s ve?inom vjerovanja samo na otoku Kor?uli. Nakon odlaska smo posikali raj otok, gdje smo opet snorkali biti namo?en i doplivao krede i otkriti legendu "Kuda je LEOSS svuda" i ALG - SAD 00:01. Smjer Lastova.
U po?etku Lastovo nije vidio ni?ta posebno, a jo? manje kada smo bili na vezu pored trajektnog pristani?ta, na kojima dvadesetak minuta nakon trajektno pristani?te. Nakon analize terena smo gurnuo prona?i prikladno mjesto za pr?enje ribe. Mi smo ga prona?i u skrivenim uvalama Ublija, koja je puna ostataka vojne infrastrukture vojske. Ubrzo nakon "priveza" Posjetili smo Nacionalni park i predstavljao nam je u zamjenu za 20 kuna po osobi predao ulaznice za 24-satnog boravka. Osamljenoj uvali mi je omilio srcu, tako da smo sidriti i preno?iti tamo. Za?inite popodnevno kupanje i gledanje ostaje vojni garnizon i "?torasto surfanje" s vrlo smije?no / nezgrapan pada u vodu. Ve?er je bila ?arobna, u kojoj ne samo da daju zvukove uzrokovati d?ungle i mirisni tropska ki?a ?uma, ?to je samo dvije desetletjhih visoko evoluirala vojne instalacije, ali i nevjerojatno tamnom nebu, koja se odlikuje Lastovo. Vidjeli smo bezbroj "zvjezdane trenutke", ona je padala meteroitov i Plejade zvijezde i broj satelita se baciti, savr?eno je promatrati konstelacijsko Sirius, u kojoj zvijezda Sirius B u orbiti oko zvijezda Sirius, kao ?to je prikazano na rezultate i Hubble. ono ?to imamo afri?kih plemena Dogonov prevozili bili godinama i godinama prije. Stoga nije suvi?no spomenuti klub , koji tako?er ima , koji se odvija u kontekstu promatrati no?no nebo. Lastovo je jedan od posljednjih tamnih to?aka u Europi. Ove godine odr?at ?e se od 6. i 10 Rujna odr?an je me?unarodni simpozij.

?etvrta faza: Lastovo - Pakleni otoci
Kao ?to je ve?er imao svoj ?arm, pa je bilo iznimno dobro jutro. Cvrkut ptica, zvukovi d?ungle, opojni miris, u susjedstvu miris tropske pra?ume, ili kako je staviti jedan od suradnika: ". Ujutro, pro?eta mirisom opojnog rajskog ostrva"


Doru?ak u skrivenoj luci

Mje?oviti jaja i jaje na oko
Nakon doru?ka u skrivenom luke je divljenje visokim liticama otoka na desnoj strani broda uo?ene dupina. Neki od nas su mislili da smo u ovoj godini ne?e dobiti njihovu pa?nju, ali ove godine smo bili sretni. Vidjeli smo najmanje dva. Na sidru u napu?tenom gatu u ru?evinama glavnog grada Lastova, dio tima odu?evljeno hodao s broda i priprail da se popne na Napoleonovu tvr?avu u Lastovu. U sredi?tu mjesta bili smo u mogu?nosti prona?i povoljno lokalni ribar, pitao ga za vi?e od pola tuceta riba i lijevom le?a (178 m nadmorske visine) na brodu. Tu smo do?ekali ostatak tima koji je uhva?en dok je jo? nekoliko ribe, po?eli smo ?i??enje i pripremu, kako bi se okupali i ribe ro?tiljadi plovio prema sjeveru. Neposredno prije "Fish piknik" Posjetili smo "Sirena" Silvana, koji ska?e na glavu u vodu s vrlo visokom razinom smo bili impresionirani za re?i najmanje. Bilo je stvarno zanimljivo vidjeti kako savr?eno pripremiti susret ribu, koju imamo za ponuditi. Samo tijekom vremena imamo strehe da je riba na vrata, jer je rog, a redovito ih zadr?ati na moru. Nakon jela jako ukusna riba, on je kona?no stigao, vrijeme polaska. Smjer sjevera! Route su pod utjecajem broj bordade i vaganje izme?u Palmi?ano Visom i da su pred kraj dnevnog svjetla pokazao previ?e udaljeni cilj, tako da smo odabrati smjer i koregirali Palmi?ano. Nekoliko minuta nakon slijetanja, munje i gromovi, kratka oluja, nakon ?ega smo imali tima stranke.Peti faza Pakleni otoci - Split (Ka?tela)
U jutarnjim satima, opro?taj kraljevske kupke i doru?ak i vratiti se u marini Ka?tela Split kroz vrata. U Ka?telima smo incurring i dobro hranjene (cevapcici ili ri?oto sa ?kampima. Vegetarijanska pizza) za duge vo?nje natrag u Zagreb, a zatim u Ljubljani. vrli dobro! Mi slu?iti narodu!


LEOSS Adria ? Kod 2010: Split Ka?tela Jedrili?arski Palmi?ana Pakleni otoci Hvar Kor?ula Lastovo Hrvatska  na vrh 

  nazaj

    TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>