translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
KAKO BRZO I JEDNOSTAVNO RUKOVATI MATERIJALIMA U SKLADI?TU, ZAPRIMATI I IZDAVATI ROBU TE NAPRAVITI INVENTURU?

Regal je korisniku prijazno i jednostavno rje?enje za pomo? pri radu u skladi?tu, koji djeluje u povezanosti s Va?im poslovno-informati?kim sustavom. Omogu?uje brzo i jednostavno rukovanje materijalima u skladi?tu, zaprimanje i izdavanje robe te inventuru.

 

Reference:
u Hrvatskoj: Dubravateks, Darm, Pemo trade, Nautilus, Trea trade, Spiona, Renoprom, u Italiji: Finpaper (Italija), u Sloveniji: Labod, Pivka Perutninarstvo, Tovarna olja GEA, TC motoshop, Izletnik Celje, KBM Fashion, Likopris, Imex trade, Hrib, Libris, Invest, Nastran, ?krlj, Strojtrg, Still commerce, Pollux, Mantler, Intihar Miha, Ena, Dar, Bokosoft, AMB ...

   

Funkcionalnosti:
 • unos podataka preko tipkovnice ili barkod ?ita?a,
 • unos podataka na ru?nom terminalu (kod artikla, koli?ina, serijski broj, rok uporabe),
 • pohrana podataka u vi?e datoteka,
 • obrada vi?e dokumenata odjednom,
 • jednostavna komunikacija s PC-jem,
 • rad te?e u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju),
 • uvid u ?ifrant artikala na terminalu (ispis podataka: naziv, cijena, zaliha artikla itd.),
 • potpora slije?enju (serijski broj, rok uporabe, ?ar?a) (Regal SL).

  Sustavno rje?enje za upravljanje skladi?tem predstavlja mo?an alat za pove?anje konkurentnosti na tr?i?tu. Uvo?enje bar kodova, ru?nih terminala i softvera zna?e unapre?enje procesa u skladi?tu, a u?inkovito skladi?te je kriti?ni faktor uspjeha logisti?kog lanaca.

  Na volju su dvije verzije:
  1.     Regal - Jednostavno skladi?no poslovanje
  Jednostavan program za prijem i izdavanje roba te inventuru u skladi?tu.

  Sadr?ava ?ifrant artikala, zato nam se po o?itavanju barkoda artikla ispi?u razli?iti podaci, kao ?to su naziv artikla, cijena, zaliha, itd.

  Zna?ajke:
 • rad te?e u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju)
 • jednostavna komunikacija s PC-jem
 • obrada vi?e dokumenata odjednom

  2.     Regal SL - Jednostavno skladi?no poslovanje s potporom slije?enju
  Jednostavan program za prijem i izdvanje roba te inventuru u skladi?tu.

  Sadr?ava ?ifrant artikala, zato nam se po o?itavanju koda artikla ispi?u razli?iti podaci, kao ?to su naziv artikla, cijena, zaliha, itd.

  Omogu?uje:
 • potporu slije?enju (broj serije, datum uporabe, ?ar?a)
 • rad te?e u kombinaciji s uporabom PC-ja (glavu dokumenta oblikujemo na PC-ju)
 • jednostavna komunikacija s PC-jem
 • obrada vi?e dokumenata odjednom?

   

  Tra?ite pouzdano i pristupa?no rje?enje za skladi?te? Iskoristite njegov potencijal i odaberite korisniku prijazan i jednostavan sustav za rad i pomo? u skladi?tu Regal. LEOSS je tako?er razvio softver za podr?ku logisti?kog centra, kako veleprodajnih tako i maloprodajnih tvrtki, uklju?uju?i i podr?ku za sljedivost proizvoda. ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode i rje?enja iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.  Mi razumijemo da su specifi?nosti svake tvrtke razli?ite, tako da su na?a rje?enja uvijek prilago?ena korisnicima.

     

  ?to

  Kako

  Za?to

  Regal je korisniku prijazno i jednostavno rje?enje za pomo? pri radu u skladi?tu, koji djeluje u povezanosti s Va?im poslovno-informati?kim sustavom. Omogu?uje brzo i jednostavno rukovanje materijalima u skladi?tu, zaprimanje i izdavanje robe te inventuru. Za sve one koji trebaju dodatne funkcionalnosti, preporu?ujemo odabir cjelovitog rje?enja MOBOS Skladi?te. Za rad na terenu preporu?ujemo MOBOS Terenska prodaja, MOBOS Prikupljanje narud?bi i pospje?ivanje prodaje, dok ?ete popis osnovnih sredstava najefikasnije odraditi uz rje?enje InventuraOS.

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava


  Klju?ne rije?i:
  u?inkovito kori?tenje prostora za skladi?te, precizna kontrola i pra?enje u stvarnom vremenu, nadzor zaliha robe i skladi?ta, brza i kontrolirana preskladi?tenja, smanjivanja koraka za prikupljanje robe, ru?ni terminali u skladi?tu, skra?eno vrijeme odziva, smanjenje broja pogre?aka, eliminacija zamornih ru?nih postupaka pri nadzoru slijedivosti, pra?enje ?ar?i i datuma uporabe, uklanjanje ka?njenja knji?enja, prijenos velikog broja ru?ne dokumentacije u elektroni?ki oblik, eliminacija neprimjerenog i neodgovaraju?eg ozna?avanje robe i isporuka kupcima, pobolj?ana kvaliteta usluga, smanjenje tro?kova - optimizacija. Optimizacija procesa i ve?a kontrola funkcioniranja skladi?ta je temelj za zna?ajne u?tede u logistici  ?to - optimalnije poslovanje

  Osnovni cilj svakog poduze?a je optimalnije poslovanje skladi?ta. Upravljanje informacijama je klju? do uspeha. U pravom ?asu, bez gre?aka. Dana?nji trendovi su usmjereni k on-line potpori skladi?nom poslovanju s uvo?enjem barkoda, ?to pojednostavljuje upravljanje skladi?tem. Brz, u?inkovit i nadgledan protok roba dose?emo dobrom organizacijom skladi?ta. Uvo?enje barkoda, ru?nih terminala i programske opreme zna?i unapre?enje procesa u skladi?tu.

  ?to ?elimo dose?i:
 • u?inkovito kori?tenje skladi?nog prostora
 • detaljniji nadzor i a?urno vo?enje zaliha roba i stanja skladi?ta
 • brze i kontrolirane premake u skladi?tu
 • minimizirati korake prijema roba
 • poslovanje ru?nim terminali izvoditi na licu mesta - u skladi?tu
 • skratiti odzivno vrijeme
 • smanjiti broj gre?aka
 • izbje?i dugotrajne i komplicirane ru?ne postupke pri slijedivosti
 • urediti slije?enje po ?ar?ama i datumu uporabe
 • izbje?i kasna ru?na nea?urna knji?enja ? prenijeti velik broj ru?ne dokumentacije u slijedivi elektronski oblik
 • izbje?i neodgovaraju?e ozna?evanje roba i neodgovaraju?u dobavu kupcima
 • pove?ati kvalitetu usluga
 • sniziti - optimizirati tro?kove
 • izbje?i preuranjeno kupovanje novih skladi?nih prostora

  Nazad na po?etak  kako
  U procesu postizanja odgovaraju?ih promjena klju?ni postupak je prikupljanje informacija.

  Uz Va? projektni tim provodimo procjenu trenutne situacije, analizu logisti?kih tokova, asortimana, tehnolo?ku opremljenost, analizu procesa i sustava, kako bismo razumjeli o?ekivanja, potrebe i probleme korisnika, te zahtjevane zna?ajke i funkcije u novom sustavu.

  Nakon analize predla?emo odgovaraju?e optimalno rje?enje prema situaciji i potrebama, te procjenu investicije i mogu?nosti. Predla?emo i savjetujemo pri izboru tehnolo?ke opreme i rekonstrukciji upravljanja skladi?tem za bolje funkcionalnosti i performanse. Predla?emo elemenate automatizacije i odgovaraju?u informacijsku podr?ku skladi?nom poslovanju. U procesu savjetujemo pri uvo?enju bar koda, sustava ozna?avanja, implementaciji tehnolo?ke opreme te softverskih rje?enja. Po implementaciji provodimo obuku korisnika tijekom uvodnog razdoblja, a kasnije pru?amo tehni?ku i materijalnu podr?ku.

  Nazad na po?etak
  Za?to - kontrola funkcioniranja skladi?ta

  Optimizacija procesa te ve?a kontrola funkcioniranja skladi?ta je osnova za odre?ene u?tede u logistici.

  < b>Za?to ?elimo to dose?i:
 • bolje iskori?tenje vremena
 • kvaliteten nadzor nad procesima i stanjem skladi?ta u realnom vremenu
 • jednostavan, brz, pouzdan i odgovaraju?i na?in identifikacije robe (ozna?ene barkodom)
 • brz dostup i prikupljanje podataka
 • detaljno osigurana slijedlivost u skladi?tu (?ar?a, serijski broj, rok uporabe...)
 • optimalno raspore?ivanje gibanja transportnih sredstava i izbor roba glede logi?nih skladi?nih putanja
 • a?urne i to?ne informacije o robama u skladi?tu
 • izdavanje papirnate dokumentacije - automatizacija postupaka rada
 • izbjegavanje vi?ekratnoga unosa podataka i gre?aka pri unosima
 • u?inkovito vo?enje i nadzor zaposlenih
 • ve?a produktivnost i lak?i rad zaposlenih
 • odgovaraju?e i pravovremeno izdavanje roba kupcima
 • izvedba blitz inventure artikla
 • smanjenje zastoja i ?ekanja kupca te s tim njegovo ve?e zadovoljstvo
 • optimizacija i smanjivanje tro?kova skladi?tenja
 • pouzdanost uporabe
 • pove?anje obrtaja skladi?ta

  Nazad na po?etak  Regalno skladi?te

  Sustav za skladi?no poslovanje

  Inventura asortimana u skladi?tu

  IT sustav inventura skladi?ta preuizmanja izdaje


  
  na vrh 

  nazaj

 •     AKTUALNI SPISAK RABLJENE OPREME ZA BAR KOD Mnogobrojna poduze?a dobro su svijesna prednosti, koje donosi tehnologija >>