translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
MO?EMO ZA VA?E POTREBE OSIGURATI FLEKSIBILNE BE?I?NE MRE?E S VISOKOM SIGURNO??U

   

Pro?li tjedan smo postavili fleksibilnu be?i?nu mre?u, koja se sastoji od 26 pristupnih to?aka s visokim stupnjem sigurnosti u slovenskom ?alcu. Tu je zatvoreni objekt skladi?ta, te dio koji se prote?e i na vanjski prostor i na taj na?in izlo?en na atmosferske utjecaje, kao ?to je sunce, ki?a, snijeg i vjetar. Tu su dva tipa "Access Point-a" - pristupne to?ke AP-5131 i AP-5181. Pristupna to?ka omogu?ava izgradnju i integraciju be?i?nih mre?a u zahtjevnim okru?enjima (Motorola AP-5181), uzimaju?i u obzir najnovije sigurnosne standarde. Oba ure?aja sadr?e vatrozid ("firewall"), usmjeriva? (router) i DHCP server. Podr?ava Dual-Radio, Dual-band, 802.11a/b/g, 2,4/5 GHz, a kompatibilni su sa svim standardnim be?i?nim ure?ajima (IEEE WLAN).

Uspostavljamo be?i?ne mre?e temeljene na Motorola opremi, a mo?emo odabrati i druge pru?atelje usluga, kao ?to su Aruba Networks: People move. Networks must follow. Rje?enje za Warehouse Management MOBOS. Mo?emo za Va?e potrebe osigurati fleksibilne be?i?ne mre?e s visokom sigurno??u. Be?i?ne mre?e postavljamo svugdje gdje je to potrebno. ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.Ostala ponuda dobavlja?a Motorola na na?i web stranici

Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Proizvod naj?e??e upotrebljavamo za rje?enja:
 • Inventura robe
 • MOBOS
 • Programska rje?enja po mjeri
 • RF skladi?te

  Podr?ka
  
  na vrh 

  nazaj

 •     VIDEO SNIMCI OPREME ZA BAR KODU I RFID. Zbog lak?e predstave djelovanja opreme za bar kodu pripremili smo odabir >>