translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
ZEBRA TLP I LP 284x DOBIJA NASLJEDNIKA PRIJELAZ NA SERIJU G JE JEDNOSTAVAN. Dobre vijesti iz Zebre - prijelaz na >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
VIRTUALNA BOLNICA - RJE?ENJA ZA SUVREMENO ZDRAVSTVO

                                     
Klikom na http://healthcare.virtualzebra.com posjetimo bolnicu budu?nosti. Zajedno otkrijmo na?ine ubrzanja proces rada, ve?u sigurnosti pacijenta, sprije?avanje gre?aka, pove?anje produktivnosti i podizanje kvalitete usluga uz smanjenje tro?kova (manje utro?enog radnog vremena, lijekova i medicinskih pomagala).

Prikazane su metode kojima omogu?ujemo sljedivost:
 • pacijenta (Identifikacija pacijenta Zebra narukvicom)
 • lijekova (Prevencija pogre?aka u zdravstvu bar kodom)
 • doza (Najvi?i stupanj to?nosti u ozna?avanju doza ? primjer bolnice Boston BWH)
 • medicinskih pomagala,
 • uzoraka (Ozna?avanje uzoraka na ekstremnim temperaturama - primjer Zavod za transfuzijsku medicinu)
 • procesa rada (bolja skrb za pacijente u bolnici BMH) i
 • dugotrajnu imovinu ? osnovna sredstva (U cijelosti izvr?en popis osnovnih sredstava u zdravstvu ? primjer ugledne bolnice)
 • barcode u zdravstvu u Op?oj bolnici.


  Na slici: ozna?avanje pojedina?nih doza lijekova u internoj ljekarni

  Faza ozna?avanja, te posljedi?no faza identifikacije u svakoj to?ki njege u bolnici, su preduvjeti za uspje?no djelovanje sustava informatiziranoga zdravstva.

  Prednosti kori?tenja ru?nih ra?unala i profesionalni ispis pomo?u Zebrine opreme za ozna?avanje prikazani su na sljede?im podru?jima:
 • prijemni ured
 • (interna) ljekarna (novi 2D bar kod kako bi se olak?ala sljedivost lijekova za ljekarne)
 • laboratorij i transfuzija krvi (primjer ZTM)
 • ozna?avanje, identifikacija i slijedivost te verifikacija uzoraka (automatizirana provjera bar code-a)
 • ozna?avanje i identifikacija radiolo?kih filmova
 • premje?tanje bolesnika/rezidenata na druge odjele
 • u kirur?kim zahvatima
 • otpusni ured, gdje pacijent dobiva otpusno pismo ili otpusnicu

  Sve ?to trebate znati o svojem pacijentu je u jednom bar kodu na Zebrinoj traci na zape??u, ?ije neovisno testiranje prikazujemo ovdje. 5 pravih: pravi pacijent, pravi lijekovi, prave doze u pravo vrijeme i pravi na?in administriranja.

  Bar kod trake za zape??e omogu?uju pouzdanu identifikaciju i brz pristup svim podacima pacijenta, potrebnim za njegu pravim lijekovima, testovima, lije?enju i administrativnim postupcima. Zebrina tehnologija pru?a inovativno tiskanje na upit/ozna?avanje kad vam je potrebna. Ova tehnologija pru?a ve?u sigurnost pacijenata i efikasnost zdravstvenih ustanova u kojima obitavaju.

  PREDSTAVLJAMO RJE?ENJA ZA SPRE?AVANJE GRE?AKA I POVE?ANJE PRODUKTIVNOSTI BOLNICA
     
  Barkodovi su najvi?e rasprostranjeni u nabavnom lancu, jer spre?avaju ljudske gre?ke, ubrzavaju procese i smanjuju tro?kove. Na isti na?in se koriste i u medicini. Jedina razlika je da nema etiketiranja i slije?enja proizvoda, ve? pacijenata. U isto vrijeme treba jo? jednom naglasiti da su medicinske pogre?ke nedopu?tene. Naro?ito kada zbog njih na niti visi ?ivot pacijenta.

     
  Obilje?avanje pacijenta trakama za zape??e ( vrpce za zape??e ) stolnim pisa?em Zebra HC100

  Obilje?avanje Zebrinim trakama za zape??e ...
  Zebrine tiskane trake za zape??e su trajane i izuzetno izdr?ljive. Izra?ene su od posebnog patentiranog materijala ?iji premaz ?titi od tri naj?e??a uzroka zaraze u bolnicama - bakterija E. coli, P. aeruginosa i S. aureus. Oni se mogu na?i u razli?itim bojama, uz razli?ite metode vezanja, te u 3 veli?ine: za odrasle, djecu i dojen?ad. Narukvice su otporne na vlagu, pra?inu, prljav?tinu, kemikalije, vodu i alkohol. Na njih se mo?e ispisati gotovo sve (tekstualnog i grafi?kog formata, jedno ili vi?e dimenzionalnim bar kodom), ?to trebamo za br?i rad. Kao alternativu, mogu?e je da se odlu?ite za pametne Zebrine trake koji nude potencijal RFID tehnologije (enkodiranje + tiskanje podataka).

  Potencijalne lokacije za upotrebu bar koda u zdravstvu

  ... koji se tiskaju na pisa?ima Zebri.
  Zebrini stolni pisa?i su kompaktni i jeftini i racionalno iskori?tavaju prostor. Oni su jednostavni za uporabu i odr?avanje, dok ispunjavanju visoke kriterije brzog i visokokvalitetnog ispisa naljepnica.

  Ako ste aktivna igra?ica ili igra? u zdravstvu i ?elite unaprijediti klju?ne elemente funkcioniranja svoje bolnice, doma umirovljenika ili druge zdravstvene ustanove, pomo?i ?emo Vam pojednostaviti i ubrzati rad te smanjiti broj pogre?aka i pove?ati produktivnost. Odlu?ite se za promijenu i dogovorite sastanak, na kojem ?emo zajedno istra?iti mogu?nosti za prijateljski i lak?i sistem bolni?kog djelovanja u vezi s Va?im bolni?kim poslovnim informacijskim sustavom. Za vi?e informacija nazovite (01) 2015 500, mobitel: (091) 2015 500 ili . Kako nas prona?i? Pogledajte interaktivnu kartu.

  Izrazi koji se koriste:
 • Virtualni prikaz rje?enja za zdravstvo
 • Rje?enja za modernu zdravstvenu za?titu - pra?enje, sljedivost, ozna?avanje, identifikacija, naljepnica i etikete za epruvete, za uzorke krvi i urina, radiolo?ke filmove, naljepnice za sterilizirana medicinska pomagala itd.  
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Video prezentacija opreme za bar kod:
 • Ru?ni bar kod terminali
 • Sistemska rje?enja
 • Bar kod skeneri
 • Printeri naljepnica i kartica te repromaterijal
 • Servis opreme za bar kod

  LEOSS linkovi:
 • najprodavaniji produkti
 • bar kod i RFID - Stru?njak savjetuje
 • kratko predstavljanje tvrtke s linkovima na na?e stranice
 • predbilje?ite se na na? newsletter (iT Gibanje)
 • prezentacije i opisi naljepnica sinteti?ke naljepnice ovdje, papirne naljepnice tu
 • rabljena oprema za bar kod
 • kiosk printeri Zebra
 • svi produkti i rje?enja

  Sistemska rje?enja za bar kod i RFID:
 • MOBOS
 • MOBOS Lite
 • Mobilna prodaja (ambulantna prodaja) - Brza
 • Naru?ivanje na terenu
 • Programska rje?enja po mjeri
 • Inventura osnovnih sredstava
 • Inventura robe
 • RF skladi?te


  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS TERENSKA PRODAJA - Svojoj terenskoj ekipi omogu?ite bolju prodaju uz na?e rje?enje za ambulantnu prodaju / >>