translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
CJELOVITO RJE?ENJE MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE

MOBOS ZA KOORDINIRANO DJELOVANJE ODJELJKA NABAVKE, PROIZVODNJE I PRODAJE. Cjelovito rje?enje MOBOS koordinira djelovanje odjeljaka nabavke, proizvodnje i prodaje. Sa Mobosom je mogu?e savladati vremensko-kriti?ne operacije, kao ?to su prijem i izdavanje, narud?ba, mobilna prodaja,podizanje i prijenos iz/u proizvodnju, odnosno na radni nalog, trenutni status proizvodnje i sli?no.
   

Mobos osigurava reguliranje skladi?nog poslovanja, utvr?ivanje podrijetla (sirovina i proizvoda,kao i trgova?ke robe), inventara (osnovnih sredstava, klasi?nih i mobilnih skladi?ta), vo?enje zaliha na komisijskim lokacijama (komisijska prodaja kod komisionara), (automatsku) narud?bu, nadgledanje proizvodnje, unapre?enje prodaje (ankete), ambulantnu prodaju (prodaja na terenu). MOBOS ? mobilnost je prednost!

   

Optimalno upravljanje informacijskim tokovima s protokom robe, danas nije vi?e od klju?nog zna?enja samo za proizvodne, logisti?ke i trgova?ke tvrtke, ve? predstavlja izazov i za sve ve?i broj i drugih tvrtki iz podru?ja kao ?to su: gra?evinska industrija, zdravstvo i ostala javna uprava. Svim nabrojanim podru?jima je zajedni?ka nu?nost za koordiniranjem rada u unutra?njosti klju?nih odjela, kao ?to su nabavka, proizvodnja i prodaja. Naravno,da se ti odjeli, u nekim podru?jima nazivaju druga?ije, npr. u javnoj upravi, mada se njihove funkcije me?u sobom zna?ajno ne razlikuju. Tako ?e se njihovo djelovanje, koje cilja k dosljednosti, najbolje pokazati u stupnju urednosti unutra?nje logistike, koja je u proizvodnim tvrtkama, ?e??e imenovana kao proizvodna logistika. To cilja ka kontroliranom protoku roba i informacija, ?ime se poma?e u kontroli opskrbnog lanca (SCM).
   

Podr?ani segmenti:
 • lokacijsko skladi?te
 • skladi?te bez lokacije
 • prijenosi izme?u skladi?ta i lokacija (me?uskladi?ni prijenosi)
 • pregled, odnosno anketiranje
 • prijem, izdavanje
 • narud?ba
 • inventure
 • unapre?enje prodaje
 • inventure osnovnih sredstava
 • dizanja/prijenosi iz/ proizvodnju
 • dizanja/prijenosi iz/na radni nalog

  Podru?ja uporabe:
 • proizvodnja
 • logistika
 • trgovina
 • zdravstvo
 • ?kolstvo
 • kultura
 • turizam
 • transport
 • vlada i javna uprava

  Vi?e o MOBOS-u
  
  na vrh 

  nazaj

 •     MOBOS SKLADI?TE - Mora li Va?a roba biti u pravom ?asu na pravom mjestu i to bez gre?aka? Uz na?e rje?enje >>