translate
The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither LEOSS nor LEOSS ADRIA KOD can be held liable for the correctness of the translation.

  Slovensko 

  Hrvatska

  početna

  nazad

  printaj

  zemljovid stranice

  e-mail
domov
TKO SU KORISNICI NA?EG RJE?ENJA ZA POPIS OS? Rje?enje InventuraOS koristi vi?e od 200 organizacija u Hrvatskoj i >>
Novosti

informatizacija logistike

LEOSS Adria - Kod d.o.o.
Kamenarka 25a, Poslovna zgrada REM
10010 Novi Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 2015 500
Faks: +385 1 2015 502
GSM: +385 91 2015 500
E-mail: leoss@leoss.eu

LEOSS d.o.o.
Dunajska 106
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: +386 1 530 90 20
Faks: +386 1 530 90 40
GSM: +386 40 480 006
E-mail: leoss@leoss.si


Novosti
SUVREMENO INDUSTRIJSKO TISKANJE ETIKETA U VELIKOM OPSEGU

   
Iznimno robusni. Sasvim pouzdani. Ekstremno brzi.
Tiskanje etiketa u aplikacijama sa masovnom proizvodnjom, ozna?avanje (polu)proizvoda, paleta, kartona ili paketa, sve vam to omogu?ava prenovljena serija Zebra? Xi? printera.

Zebra Xi serija je ve? du?e vrijeme poznata po svojim kvalitetama:
 • dugogodi?njosti i izdr?ljivosti,
 • robusnosti i pouzdanosti,
 • nadprosje?nom brzinom ispisa
 • kvalitetnim ispisom i na  minijaturnim naljepnicama ,
 • kombinacijom ?irokog nabora funkcija,
 • brojnim mogu?nostima povezivanja i komuniciranja,
 • vrlo brzom radu.
           
  Tiskanje do 102 mm ?irine pri 600 dpi rezolucija Zebra 110Xi4

  Serija industrijskih printera Zebra Xi je namjenjena najzahtjevnijim aplikacijama industrijskog tiskanja etiketa velikog opsega. Njena integracija je jednostavna, rad nadziran, ?emu pripoma?e i  inteligentno orudje ZebraLink?, koje bdije nad komunikacijom i vr?i kontrolu nad Zebrinim printerima bilo gdje i prakti?no bilo kad. Na njegov rad korisnik takodjer mo?e  utjecati i sa udaljene lokacije ? primjenom bilo kojeg internetnog pretra?iva?a (vi?e na toj stranici) .  Korisniku sve va?ne informacije o svom radu serija Xi4 priop?i po E-mailu.
             
  Glavne prednosti, koje donosi  primjena suvremenih industrijskih printera Zebra Xi4 serije su:
 • visoka stupnja pouzdanosti rada za optimalnije tiskanje, koju omogu?ava ugradjen sistem printerske dijagnostike,
 • munjevito ispisivanje etiketa omogo?ava brzinu tiskanja do 356 mm u sekundi (110Xi4? in 140Xi4?),
 • integracija Xi4 bistveno pove?ava produktivnost i je preduvjet za potporu print/apply sistema za ozna?avanje,
 • vrlo veliki LCD zaslon, s korisniku, dobro vidljivim i pojednostavljenim izborom menija. Tipke su na prednjoj strani printera,
 • serijsko ugradjena 10/100 Ethernet povezanost,
 • pobolj?an upozoravaju?i sistem za pravodobnu zamjenu repromaterijala, koji omogu?ava br?u zamjenu kolutova naljepnica i printerskih traka,kao i  pravodobno odr?avanje (vi?e o tome),
 • 110Xi4 omogu?ava RFID nadgradnju,
 • nova Xi4 serija garantira munjevito industrijsko tiskanje etiketa u ritmu 24/7.
           
  Pojedina?ni printeri detaljno objavljeni su u okviru menija Ozna?avanje/Printeri etiketa/industrijski printeri, odnosno na slede?im povezivanjima:
 • Zebra 110Xi4
 • Zebra 140Xi4
 • Zebra 170Xi4
 • Zebra 220Xi4

  Suvremeno industrijsko tiskanje etiketa u munjevitom ritmu 24/7, i u najte?im industrijskim uvjetima s profesionalnim printerima Zebra, koji su kompaktni i imaju veoma mo?nu konstrukciju.
     

  Smrtonosna kombinacija u?inkovitog obilje?avanja:
  NiceLabel i Zebra Xi4


         

  Pri Xi4 seriji ?e korisnici imati najvi?e koristi ako za dizajn i tiskanje naljepnica koriste program NiceLabel  (vi?e o NiceLabel-u).

  ili telefonom (01) 20 15 500. Za sve proizvode iz na?eg kataloga pru?amo potpunu podr?ku i pomo? kao i vlastite servisne usluge.

  Ako vas interesuje inventura osnovnih sredstava, kliknite ovdje, a za mobilna rje?enja ovdje.
  Logisti?ka naljepnica vagana roba. Kako pripremiti logisti?ku naljepnicu?  
  na vrh 

  nazaj

 •     PROFESIONALNO OZNA?AVANJE BAR-KODOM I RFID. Jednostavna integracija u bilo koji ERP (XML potpora), kakav god tip >>